Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 25.10. 2017.

Til stede var: Kim Bjørn, Lars Bagge, Jes Clausen, Steen Thomsen, Max Antoni, Ole
Pedersen, Erik Mortensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: Hans Peter Sørensen

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. Pkt. 2. Banedriften – status for 2017 og den fremadrettede drift
Erik Christensen og Morten Holmelin gav indledningsvis en statusbeskrivelse for deres
deltagelse i banedriften i 2017.
Da de var gået drøftede bestyrelsen status for banedriften i 2017 og hvad
erfaringerne hermed skulle give anledning til f.s.a. angik 2018.
Driften i 2017 har været udfordret af såvel skift i bemandingen, mangel på mandskab
samt maskinproblemer. I løbet af sæsonen er banen kommet til at stå fint. Dog stadig
med udfordringer i forhold til greens.
Der var en drøftelse af rollefordelingen mellem bestyrelsen, baneudvalg,
baneudvalgsformand og chefgreenkeeperen. Der var enighed om at der er behov for
at bestyrelsen er tydelig i beskrivelse af forventninger og rammer. Der er behov for en
stærk og kontinuerlig kommunikation mellem alle parter, der er involveret i
banedriften samt overfor medlemmerne.
Bemandingen i 2018 blev drøftet. Der var ikke enighed herom. Lars Bagge valgte at
trække sig fra sin post i bestyrelsen pga denne ueninghed.
Kim Bjørn overtog opgaven som baneudvalgsformand. Der tages på næste
bestyrelsesmøde stilling til hvem der indtræder på den ledigblevne bestyrelsespost.
Personalesituationen håndteres af formand og næstformand.

Ad. Pkt. 3. Eventuelt

Næste møde onsdag den 31. oktober 2017 kl. 18.00 i klubhuset.