Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 12. marts 2024

 

Deltagere: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Martin Jensen, Esben Lambreth, Jan Røgilds, Anita Holm og Vini Lindhardt.

 

Afbud fra: Britt Andersen.

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning – Godkendt

Ad. Pkt. 2. Konstituering af bestyrelse

Beslutning: Følgende blev valgt

 1. Formand – Vini Lindhardt
 2. Næstformand – Sven Gabe
 3. Honorær sekretær – Vini Lindhardt
 4. Kasserer – Karin Holm

 

Ad. Pkt. 3. Konstituering af formænd for udvalg

Beslutning: Følgende blev valgt som formænd

 1. Baneudvalg – Max Anthoni (Esben Lambreth er interesseret i at indgå i udvalget)
 2. Husudvalg – Sven Gabe
 3. Matchudvalg – Anita Holm-Jensen (Max Anthoni, Jan Røgilds, Bettina Melin og Thomas Andersen er interesserede i at indgår i udvalget).
 4. Begynderudvalg – Britt Jensen (Vini Lindhardt er interesseret i at indgå i udvalget)
 5. Rekrutteringsudvalg – Esben Lambreth (Claus Rogert, Mogens F Hansen, Vini Lindhardt, Thomas Andersen og Gert Fallesen er interesserede i at indgår i udvalget)
 6. Juniorudvalg – Martin Jensen (Thomas Andersen, og forældrerepræsentanter indgår i udvalget)
 7. Eliteudvalg – Martin Jensen
 8. Sponsorudvalg – Karin Holm

Beslutning:

Udvalgsformændene fremlægger på første ordinære bestyrelsesmøde forslag til medlemmer af udvalgene.  Ovennævnte interessetilkendegivelser medtages. Udvalgenes sammensætning følger Opgave og Kompetenceplan jfr. bestyrelsesmøde den 2. marts 2023. Vedhæftes referatet.

 

Ad. Pkt. 4. Dato for næste bestyrelsesmøde og forslag til punkter.

Beslutning : næste bestyrelsesmøde den 3. april 2024 kl. 18.00 / kl. 19.00.

Ad. Pkt. 5. Ønsker til introduktion for nye medlemmer i bestyrelsen.

Beslutning : Vini samler materiale digitalt og præsenterer oversigt på næste bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 6. Eventuelt

Beslutning:

 1. Deltagelse i DGU’s repræsentantskabsmøde – 16 marts i Odense – Indmelding til Vini

For referatet

Vini Lindhardt

 1. marts 2024