Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 27. maj 2021

Generalforsamlingen var udsat fra 23. marts 2021 pga Covid19 og det deraf følgende forsamlingsforbud.

Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes Erling Larsen, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Ære være hans minde.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Per Nykjær blev på forslag fra bestyrelsen valgt.

Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 24 medlemmer, alle stemmeberettiget. Der blev ikke registret fuldmagter.

Der blev valg to stemmetællere; Claus Rogert og Thomas Andersen.

 

Ad pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra udvalgene.

Formandens beretning v/Vini Lindhardt:

”Sæson 2020 kom til at stå i Coronaens tegn. På den ene side blev 2020 generelt et godt år for golfsporten, med stor aktivitet med mange greenfeespillere og nye medlemmer og samtidig betød de mange restriktioner, at der de tre første måneder i sæsonen og igen fra ultimo oktober var store begrænsninger i vores mulighed for at afvikle klubaktiviteter.

I hele forløbet har vi fulgt DGU’s anbefalinger, en vej der har ført til lukning af banen en uge i marts, genåbning med rigtig mange begrænsninger, vi nående eksempelvis aldrig at afvikle en åbningsmatch, løbende slækkelse på restriktioner og begrænsninger hen over forår og forsommer, for at vi stort set kunne at køre almindelig klubvirksomhed fra juli til 29. oktober, hvor der så kom nye restriktioner.

Såvel klubben som klubberne i klubben kom først i gang med de sociale aktiviteter som vi er vandt til midt på sommeren.

Når det er sagt, så har vi kunnet glæde os over, at golfsporten har været en af de få sportsgrene, der har kunnet afvikles på trods af Coronaen, til gælde for vores medlemmer og gæster. I er blevet belemret med mange nyhedsbreve om restriktioner og justeringer af disse. Alle har udvist stor tilpasningsdygtighed, respekt og hensyn til hinanden.  Aldrig har banen været så tætpakket med to-bolde som i starten af sæsonen, som et eksempel.

Ordsproget Sammen hver for sig, har fået en helt særlig betydning for vores sport, og vil givet vis hænge ved mange år.

 

Udviklingen i medlemstal i perioden 2015-2020 og rekrutteringsindsatsen – på vej den rigtige retning

På baggrund af de erfaringer vi havde fået fra rekrutteringsindsatsen sammen med DGU i 2019, forankrede vi fra starten af 2020 rekruttering af nye medlemmer i et særligt udvalg, der alene skulle fokusere på at tiltrække nye medlemmer.

Begrundelsen var vores medlemsudvikling, som over en årrække havde været bekymrende negativ.

Udvalget udarbejdede nye materialer til potentielle medlemmer samt begyndere og sørgede for pressemæssig dækning af en række af klubbens aktiviteter, der skulle tiltrække nye medlemmer. Samtidig blev der afviklet tilbud, som kunne give kommende medlemmer en forsmag på golfsporten, Golfens dag, Åbent hus, Prøv golf i en uge i sommer ferien og Introduktion på en weekend.

Vi fik i alt 57 indmeldelser i 2020, 45 fuldtidsmedlemmer, 4 juniorer, 5 ynglinge og 3 passive. Tæt på nok til at næsten at opveje antallet af udmeldelser, der netto var på 7 aktive medlemmer og 27 passive medlemmer.  Den lavest afgang siden 2011, der har ligget på 10-40 aktive medlemmer årligt.

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer –  tabel.1.

Pr. 31.12.201520162017201820192020
Aktive678666627583554547
Passive220220195185174147

 

Udviklingen i aldersfordeling aktive – tabel 2.

Pr. 31.12.201520162017201820192020
0-24 år646358453931
25-59 år242256231212202210
60 år og opefter372347338326313306

 

I forhold til medlemmernes aldersfordeling har vi med glæde kunnet konstatere at medlemsfremgangen har været størst i alders gruppen 25-59 årige. Glædeligt i det lange perspektiv.

Ambitionen om et rekrutteringsudvalg som vi præsenterede på sidste generalforsamling blev realiseret og viste sig at have den ønskede effekt. Kunsten bliver at videreudvikle på de gode ideer og indsatser så vi fortsat bliver et interessant og attraktivt valg for nye medlemmer.

Samtidig med at vi også skal have fokus på at fastholde nuværende medlemmer.

 

Klubbens overordnede økonomi

Samlet kommer vi ud af 2020 med et positivt resultat på 284.000 kr. Et resultat der for bestyrelsen er tilfredsstillende, set i lyset af, at vi over en årrække har arbejdet på at konsolidere klubbens økonomi. Vi er dog opmærksomme på at en stor del af det positive resultat skyldes større greenfeeindtægter end vi havde budgetteret, hvilket med stor sandsynlighed kan tilskrives de begrænsede rejsemuligheder i sommeren 2020.

Resultatet ændrer ikke ved at vi fortsat vil have et skarpt øje på økonomien, herunder udgiftsstyringen og mulighederne for at skabe indtægter. Både medlemskontingenter og greenfeeindtægter. Vi skal fortsat arbejde benhårdt på at fastholde og rekruttere nye medlemmer, da disse indtægter er det grundlæggende fundament for klubdriften.

Vi skal ikke være en ”sparekasse”, på den anden side er det godt at vi har tilstrækkelig likviditet, stort set hele året til at dække ind for svingende indtægter og jævne udgifter. Danske Bank har for år tilbage besluttet årligt at nedskrive vores kassekredit, det var den gang det skulle være et pres på klubben for at rette op på økonomien. Nedskrivningen har ingen betydning ny.

Bestyrelsen har et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til budgettet for vores banedrift, herunder at sikre et niveau, der skaber grundlaget for sikker drift med nødvendig bemanding.

Kassereren vil redegøre nærmere for regnskabsresultatet og grundlaget for budget 2020.

Banen og driften af denne

Sæson 2020 startede meget fugtigt, hvilket især var mærkbart på forni. Alligevel blev der åbnet for spil på 18 huler den 10. april af hensyn til mange der gerne ville ud og nyde det gode forårsvejr.

Medlemmer og de mange greenfeegæster har igen i 2020 udtrykt stor tilfredshed og ros til banen og den stand. Flot indsats fra vores banemandskab. Også ros fra DGU, da de i eftersommeren afviklede oprykningsmatcher hos os.

Fuglekasser, insekthoteller, vilde blomster og humlebikuber, blot en del af initiativerne for at understøtte biodiversitet. Mange bemærkede og kvitterede positivt for dette arbejde. Selv pressen. Jeg havde fornøjelsen af at blive interviewet P4 en morgen. Stor ros til klubben. Dog spurgte journalisten bekymret til risikoen for at vi slog golfbolde ind i fuglekassernes huller !!! Jeg kunne trøste hende med at det ikke var muligt.

Færdiggørelse af cykelstiprojektet udsatte færdiggørelsen af dameteestedet på hul 9. Men jeg tror de fleste damespillere med mig, er meget tilfredse med ændringen, selv om det tog ekstra tid.

Indspilsområdet op mod drivingrange kunne ikke færdiggøres i sæson 2020 pga eftervirkningerne af cykelstiprojektet, nærmere at området havde været brugt som jorddepot. Her sker der først noget i indeværende sæson.

I forhold til cykelstiens forløb langs hul ni er der i efteråret plantet træer, der gør at overgangen mellem golfbane og cykelsti ikke er så markant. Alt i alt synes jeg ikke vi som klub kan være utilfredse med det færdige resultat. Det tog lang tid med meget bøvl for Jesper og hans folk mens arbejdet stod på. Godt det er overstået.

 

Hvad skete der for og omkring medlemmerne i 2020

For klubbens medlemmer var aktiviteterne begrænsede pga Corona. Forårets sponsormatcher aflyst, matcher der måtte afvikles med løbende start og uden præmieuddeling og begrænsninger i cafeens drift.

Men som tidligere sagt – vi kunne spille golf også I Dragsholm og Trelleborg, hvor vi fortsat havde  ”Frit Spil aftaler”.

I efter året blev alle opfordret til at indlevere scorekort så ofte som muligt, med henvisning til at der fra 1.1.2021 kom nye handicapregler, hvor de senest spillede runder ville få væsentlig betydning for handicappet. På forskellige medier blev der orienteret om beregningen af fremtidens handicap. De bedste 8 runder ud af de sidste 20 runder, vil være grundlaget for regulering af handicappet. Det skulle give mere retvisende handicap. Det vil tiden vise. I kan følge jeres score og hvordan det påvirker jeres handicap i scorearkivet i golfboks – eller I kan glæde jer over enhver runde golf og tage handicappet som det kommer.

 

Greenfeegæster

2020 var et meget godt år for greenfeegæster, 1350 besøgende, en stigning på 30 % i forhold til 2019, hvor vi havde 1050 gæster. Og hvis vi tager 2018 med – 850 gæster – så er der generelt en stigende kurve. Mange der besøgte os og rigtig meget ros til vores bane og til den imødekommenhed de mødes med af personale og frivillige. Et fast hold af frivillige sørger for at vores gæste også i weekenderne får personlig betjening ved ankomsten og indtjeningen. I juli var der et særligt tilbud på greenfee og en burger. Det var der mange der værdsatte.

Vi har med glæde set en del gæster der overnatter lokalt og spiller hos os. En model vi gerne vil udvikle på.

 

Træningsfaciliteter og klubhusets omgivelser

Igen i år har en gruppe frivillige stået for opsamling af bolde på drivingrange herunder stået for koordineringen af bemandingen. Det har for medlemmerne fungeret optimalt.

Forudsætningen for at boldopsamlingen er mulig er at den gamle traktor fungerer. Og det gør den takket være ihærdig og vedvarende pasning og teknisk snilde fra Karl Hansen.

”Fredagsholdet” har også i 2020 holdt områderne rundt om klubhuset, terrasse, gård, bede og hække m.v.    Større og mindre opgaver, der ville være en omfattende opgave for banens personale.

 

Donationer, sponsorer og tilskudsgivere

Vi modtog i alt 27.300 kr. i donation fra 110 medlemmer og andre i 2020. En ordning vi fortsatte fra 2019.  Vi modtog i 2020 106.000 kr. momsrefusionen for 2019.

Donationerne og momsrefusionen er bl.a. anvendt til renovering af klubhuset – mere herom i Husudvalgets beretning

2020 blev igen et år, hvor det var svært at fastholde og få nye sponsorer, bl.a. pga nogle virksomheders udfordringer pga Corona.  Vi har i 2020 haft 35 virksomhedssponsorater, der løbende er ny- og genforhandlet m.v.

En særlig tak til Lis Thorsen for den smukke bænk hun har doneret til klubben, til minde om Steen Thorsen. Den vil minde os om den kæmpe indsats Steen gjorde for Kalundborg Golfklub i en lang årrække. Bænken er opsat ved teestedet på hul 15.

 

Afslutning

Afslutningen på min beretning skal være en stor tak til

 • de mange medlemmer, der trofast spiller vores bane og er med til at skabe det gode sociale miljø, som Kalundborg golfklub er kendt for – som en nybegynder sagde til mig en dag – man kan mærke den gode stemning når man kommer ind,
 • de rigtig mange frivillige, der er med til at drive vores klub, så både medlemmer og gæster mødes af høj kvalitet i omgivelser, hus og modtagelse,
 • forældre, der bakker op om deres egne golfspillende børn og også gerne tager ansvar for junior aktiviteter for alle klubbens juniorer
 • medlemmer af vores udvalg, der står for de medlemsrettede aktiviteter, baneudvalg, husudvalg, begynderudvalg, matchudvalg, rekrutteringsudvalg, sponsorudvalg og juniorudvalg
 • matchleder af vintermatcherne og koordinator af regionsmatcherne
 • vores meget engageret medarbejdere
 • Golfcafeen som understøtter vores sociale aktiviteter
 • Sponsorer, Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg kommune og andre, der med deres økonomiske støtte til klubben muliggør vores aktiviteter og anlæg og sidst til
 • Mine bestyrelseskolleger tak for en stor indsats og godt arbejdsfællesskab
 • Særlig tak til Morten Holmelin som over en årrække har lagt et meget stort arbejde som baneudvalgsformand.

 

Efter formandens beretning aflagde udvalgsformændene beretninger:

Sven Gabe, formand for Husudvalget berettede om renovering af Hønsehus og cafe, hvor der er lagt ny gulvbelægning, malet væge og opsat ny belysning. Det blev iværksat sidst på året 2020, hvor klubhuset var lukket pga Corona. Kalundborg Kommune har finansieret materialer og belysningen samt ½ af udgiften til pålægning af gulvtæpper. Klubhus og cafe stod færdige til åbning af 2021, og der er kommet mange positive tilbagemeldinger.

Hvis der er medlemmer der har gode foto der kunne være egnede til ophængning i klubhuset opfordres alle til at henvende sig til formanden for husudvalget.

Stålcontainere ved klubhuset er flyttet over til greenkeepergården. Der er i stedet opsat to mindre skure. Ole Pedersen og Max Anthoni har stået for dette arbejde.

I cafeen er ophængt maleri af en golfspiller, malet af Tove Hunniche og den nye Kalundborg plakat.

 

Max Anthoni, formand for Baneudvalget orienterede om årets banedrift. Cykelstien blev langt om længe færdig. Det har krævet meget ekstraarbejde fra særligt Jesper, men også givet erfaringer der kan bruges i det daglige.

De gamle puttegreens er gravet op i efteråret. Vil snart være klar til brug. Tilsvarende er der arbejdet med at rette dametee-stedet på hul 11 op og forlænge det.

Opbygning af det nye indspilsområde blev sat i stå pga cykelstiprojektet. Er ved at komme i gang. Det er kørt igennem, der skal samles sten, harves m.v.

Hjertestarteren på hul 3 er flyttet, så den er kommet i tørvejr ved toilettet ved hul 3.

Der har fortsat været udfordringer med vandingsanlægget, herunder med den automatiske overvågning. Pga lynnedslag har det i en periode været ude af drift.

 

Ann Bille, formand for Matchudvalget orienterede om sæson 2020, der startede med 4 aflyste matcher og først startede med Herre/damedagen. De matcher der pga Corona blev afviklet med løbende start havde stort set samme antal deltager som matcherne med gun-start. Ved matcherne med løbende start var der ikke præmieoverrækkelse på dagen/stedet. Præmierne kunne efterfølgende hentes på kontoret.

Røsnæs Open blev afviklet med 72 deltagere og marginale ændringer i konceptet.

Ann Bille takkede for samarbejdet med Max Anthoni og Thomas Andersen.

 

Hans Peter Sørensen, formand for Begynderudvalget berettede om begynderarbejdet, der havde en svær start med løbende start.

Alligevel kom der over sæsonen 20 til 45 medlemmer, nye og hjælpere hver onsdag aften og der har været en god stemning. I beretningsåret har der været særlig fokus på at integrere de nye medlemmer. Der var i alt 29 prøvemedlemskaber, hvor de 25 er gået videre til almindelige medlemskaber. Der lyttes til nybegyndernes tilbagemeldinger, der bruges i det videre udviklingsarbejde.

Der er i året indført flere spilformer så som greeensome, foursome og Texas scramble.

Hyggelige onsdage !!!

 

Der var ingen spørgsmål til beretningerne. Formandens og udvalgsformændenes beretninger blev enstemmigt taget til efterretning.

 

Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

Det reviderede regnskab er udsendt på mail til medlemmerne den 24.2.2021.

Karin Holm gennemgik hovedtallene, og at resultatet af bestyrelsen betragtes som tilfredsstillende. Overskud på driften på 284.000 kr., ca. 200.000 kr. mere end budgetteret. Merindtægterne skyldes øgede greenfeeindtægter og momsrefusion. Udgifterne har svaret til det budgetterede.

Samtidig med det gode resultat er der ultimo 2020 købt klippeled for ca. 125.000 kr.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet for Kalundborg Golfklub 2020.

 

Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for 2021

Karin Holm gennemgik budgettet og fremlagde bestyrelsens forslag til uændrede årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2021:

 • Seniorer – 5.800 kr.
 • Junior – 1.300 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode.

 • Studerende/yngling – 2.500 kr.
 • Puslinge – 400 kr.
 • Passive – 500 kr.
 • Prøvemedlemmer – 950 kr.
 • Indskud – 0 kr.
 • Boldabonnement – 170 kr.

 

Generalforsamlingen tog det fremlagte budget til efterretning og godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2021.

Der blev spurgt til, hvorfor der ikke løbende foretages en fremskrivning af kontingenter m.v. som følge af prisudviklingen. Formanden svarede at dette sker med 2-4 års mellemrum og så med samlede beløb.

 

Ad. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsendt forslag ændring af Vedtægter for Kalundborg golfklub § 15 stk. 2, således at, det er det foreløbige regnskab for beretningsåret, der udsendes til medlemmerne inden den 10. februar forud for generalforsamlingen. Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Begrundelse er den tidsmæssige mulighed for at få det færdigreviderede regnskab klar til 10. februar.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt. Da 2/3 af klubbens medlemmer ikke var tilstede ved generalforsamlingen indkaldes, jfr. klubbens vedtægter § 19 stk.2 til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til vedtægtsændring fremlægges til godkendelse.

 

Ad. Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne

Jens Bang Stanelt havde fremsat forslag om etablering af overdækkede pladser på driving-range. Dette kunne være på 3-5 pladser.

Bestyrelsen oplyste, at der er truffet beslutning i bestyrelsen om, at etablere overdækkede træningspladser. Forberedelsen er påbegyndt. Det vil af praktiske grunde antageligt først kunne realiseres i 2022.

23 af de tilstedeværende mellem tilsluttede sig forslaget. 1 undlod at stemme.

 

Ad. Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Vini Lindhardt, Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen og Morten Holmelin var på valg. Morten Holmelin genopstillede ikke.

Bestyrelsen forslog Max Anthoni som nyt medlemmer i bestyrelsen.

Vini Lindhardt, Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen og Max Anthoni blev valgt uden afstemning.

 

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Anita Holm-Jensen som suppleant, der blev valgt uden afstemning. Der efterlystes yderligere én suppleant.

(Efter generalforsamlingen meldte Niels Melchiorsen sig som kandidat til den ledige suppleantpost. Forslaget behandles på den ekstraordinære generalforsamling.)

 

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Røen som revisorsuppleant.

Revisorer og revisorsuppleant blev valgt uden afstemning.

 

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Årets ildsjæl blev udpeget. Det blev Carsten Jørgensen, for hans centrale rolle og store arbejde i forbindelse med renovering af Hønsehuset og cafeen.

Det blev foreslået, at bestyrelsen overvejer renovering af bagrum, bl.a. i forhold til skabenes størrelse, belysning m.v.

Frie bolde til greenfeegæster blev drøftet. Der var enighed om at det er en god ide. Betaling skal ske via greenfeen.

Bestyrelsen blev opfordret til at intensivere arbejdet med fondssøgning og på anden vis skaffe ekstern finansiering.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.

 

For referat:

Sign.

Vini Lindhardt, 1. juni 2021

 

Sign.

Godkendt af Per Nykjær, 1. juni 2021

 

Dirigent