Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 27. august 2020

Generalforsamlingen var udsat fra 17. marts 2020 pga Covid19 og det deraf følgende forsamlingsforbud.

Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Aage Pedersen, æresmedlem, Steen Thorsen, æresmedlem, Flemming Christensen, Karen Rube, Klaus Pedersen, Erik Brun, Per Bent Kirchhoff, Finn Hansen og Inge Volstedlund.

Ære være deres minde.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Mogens Dunmose blev på forslag fra bestyrelsen valgt.

Mogens Dunmose konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 38 medlemmer, alle stemmeberettiget. Der blev ikke registret fuldmagter.

 

Ad pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg.

Formandens beretning v/Vini Lindhardt:

”I sæson 2019 havde vi fokus på en fortsat god og sikker drift af golfklubbens kerneaktiviteter; banedriften og de fælles klubaktiviteter som matcher, cafedrift og husdrift. Og fortsat konsolidering af økonomien. Hertil kom to særlige aktiviteter af meget forskellig karakter.

Rekruttering af nye medlemmer og cykelstiprojektet.

Udviklingen i medlemstal i perioden 2014-2019 og rekrutteringsindsatsen

På sidste generalforsamling i marts 2019 orienterede vi om at Kalundborg Golfklub fra DGU havde fået tilbudt støtte til rekrutteringsaktiviteter i 2019. Sammen med 19 andre klubber.

Begrundelsen var vores medlemsudvikling, som over en årrække havde været bekymrende negativ.

Rekrutteringsarbejdet blev forankret i bestyrelsen og hos klubbens pro. Vi deltog i DGU’s fælles promoverede aktiviteter så som Golfens dag, Spil Med og Sommersjov for børn. Golfens dag i samarbejde med den lokale Diabetesforening. Hertil kom Åbent hus aktiviteter med lokal annoncering. Disse aktiviteter blev fulgt op i begynderudvalgets arbejde. Efter sæsonen blev de særlige indsatser evalueret og erfaringerne præsenteret af DGU for bestyrelsen og på medlemsmødet den 13. november 2019.

Vi fik i alt 46 indmeldelse i 2019, 37 fuldtidsmedlemmer, 5 juniorer og 4 passive. På den ene side rigtig godt og på den anden side ikke nok opveje antallet af udmeldelser, der netto var på 29 aktive medlemmer og 11 passive medlemmer. Indsatsen havde desværre ikke vendt den negative medlemsudvikling.

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer –  tabel.1.

Pr. 31.12.201420152016201720182019
Aktive762678666627583554
Passive226220220195185174

 

Udviklingen i aldersfordeling aktive – tabel 2.

Pr. 31.12.201420152016201720182019
0-24 år776463584539
25-59 år279242256231212202
60 år og opefter406372347338326313

 

Når det er sagt så gav indsatsen i 2019 og samarbejdet med DGU os erfaring og læring som blev nyttig i forhold til planlægningen af arbejdet for 2020. De to vigtigste læringspunkter var, at der skal nedsættes et rekrutteringsudvalg, der 100 % har sin opmærksomhed på rekrutteringsindsatsen og gerne med medlemmer med kompetencer der supplerer hinanden og at medlemmerne skal bringes i spil. Mange nye medlemmer kommer via eksisterende medlemmer.

Cykelstiprojektet

På sidste generalforsamling orienterede vi om Kalundborg Kommunes planer om at anlægge cykelsti langs Røsnæsvejen, herunder at der i de fremlagte skitser var forslag om linjeføring inden på hul 8 og hul 9.

Fra bestyrelsen fremsendte vi vores bemærkninger hertil den 21. marts 2019. Hovedpointerne var

At det ville ødelægge store dele af hulforløbet på hul 8 og 9 hvis cykelstien blev lagt ind på golfbanen, at det ville være en ikke ubetydelig udgift for kommunen at reetablere banen og at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne anbefales. Her henviste vi bla. til DGU’s sikkerhedsvejledning ved anlæg ag golfbaner.

I forhold til hul 9 anbefalede vi at banen blev lagt så langt mod vest – ud mod vejen som muligt.

Heldigvis blev vores indsigelser i forhold til hul 8 imødekommet.

I forhold til hul 9 skulle det vise sig at blive mere kompliceret. Vi holdt mange møder med kommunen om mulige linjeføringer, dræn, afløbsbassin m.v. 3 forskellige forslag til linjeføring har været i spil. Der skulle tages hensyn til biodiversitet, tilgængelighed for cyklisterne – ikke for bakket – miljøhensyn og meget mere. Vi, og i særdeleshed Jesper har udvist stor imødekommenhed da anlægsprojektet endelig gik i gang.

Tidsplanen har ikke helt holdt – anlægget på vores del af banen skulle have været afsluttet inde sæsonstart.

Anlæg af det nye indspilsområde er blevet udsat p.g.a. deponering af jord fra anlæg af cykelstien.

Klubbens overordnede økonomi

Vi har de seneste år arbejdet på at konsolidere klubbens økonomi, bl.a. for at skabe balance mellem driftsudgifter og indtægter samt reduktion i trækket på vores kassekredit. Denne udvikling har vi fortsat i 2019.

Resultatet er bedre end budgetteret, 159.000 kr. i overskud mod et budget på 119.000 kr. og vores likviditet har været så vi kun i begrænsede perioder og med mindre beløb end hidtil har trukket på kassekreditten.

I foråret 2019 besluttede bestyrelsen at forlænge de nuværende leasingaftaler på golfbilerne fra 1. juni 2019 og 4 år frem.

Senere i september besluttede bestyrelsen en række maskinanskaffelser til banedriften bl.a. en brugt semi-roughklipper og en arbejdsbil. I alt anskaffelser for ca.  300.000 kr. En investering, der skulle medvirke til sikker og optimal drift for greenkeeperne.

Bestyrelsen overvejede i begge situationer hvad der var mest økonomisk optimalt – leasing eller køb. Vi valgte leasing af golfbiler og køb af maskinellet.  Forskellige omstændigheder og muligheder for vilkår gjorde at valgene faldt forskelligt ud.

Kassereren redegøre nærmere for regnskabsresultatet og grundlaget for budget 2020.

Banen og driften af denne

Også i 2019 stod vores bane meget flot, med de udfordringer vejret gav. Mindre tørken end i 2018, men en række følgeskader herfra der skulle håndteres. Alle medlemmer og gæster har løbende igennem sæsonen udtrykt deres tilfredshed med banen. Da vi havde besøg af en større DGU-turnering midt på sommeren blev de velpassede green rost og betegnet som noget at det bedste i Danmark. Fantastisk indsats fra Jesper og hans folk.

Hvad skete der for og omkring medlemmerne i 2019

For klubbens medlemmer var der i beretningsåret de traditionelle aktiviteter i form af sponsormatcher og klubbernes omfattende aktiviteter. Af de største aktiviteter er Røsnæs Open, som var velbesøgt og blev afviklet i det dejligste sommervejr.

Vi havde igen i 2019 ”Frit Spil aftale” med Trelleborg og Dragsholm Golfklubber. Vi har haft mange besøg særligt fra Trelleborg og det er mit indtryk at en række af vores medlemmer også benytter sig at spille de to baner.

Så nyt tiltag kunne alle medlemmer fra sæson 2019 få 2 frie træningslektioner hos Thomas Andersen. Det blev brugt i et vist omfang. Vi ved nu at det var en stille start, der blev grundlaget for mere brug af ordningen i 2020.

Nye golfregler trådte i kraft pr. 1. januar 2019. I forbindelse hermed blev der tilbudt en række korte kurser om de vigtigste ændringer.  At dømme efter den opmærksomhed de nye regler har givet anledning til, så er de blevet modtaget positivt og uden egentlige indkøringsvanskeligheder. Måske lidt forklaringsproblemer i forhold til at kunne spille en provisorisk bold på hul 13 – ny lokalregel – men ikke værre end at det kunne løses.

Greenfeegæster

2019 var et godt år for greenfeegæster, ca. 1150 besøgende. Mange der besøgte os og rigtig meget ros til vores bane og til den imødekommenhed de mødes med af personale og frivillige. Et fast hold af frivillige sørger for at vores gæste også i weekenderne får personlig betjening ved ankomsten og indtjeningen.

Medlemsmøde i november

På medlemsmødet den 13. november 2019, hvor 21 medlemmer deltog, var der som tidligere nævnt oplæg fra DGU med inspiration til vores rekrutteringsarbejde. Endvidere blev bestyrelsens overvejelser vedrørende budget 2020 præsenteret.

 

 

Golf Café Røsnæs

Cafeen blev drevet af Marianne i 2019 og det har givet mange medlemmer og gæster mange gode oplevelser. Cafeen er samlingspunktet for klubberne i klubben og ved matcherne efter spil. Et vigtigt aktiv i den måde vi gerne vil drive golfklub på.

Træningsfaciliteter og klubhusets omgivelser

Igen i år har en gruppe frivillige stået for opsamling af bolde på drivingrange herunder stået for koordineringen af bemandingen. Det har for medlemmerne fungeret optimalt.

Forudsætningen for at boldopsamlingen er mulig er at den gamle traktor fungerer. Og det gør den takket være ihærdig og vedvarende pasning og teknisk snilde fra Karl Hansen

”Fredagsholdet” har også i 2019 holdt områderne rundt om klubhuset, terrasse, gård, bede og hække m.v.    Større og mindre opgaver, der ville være en omfattende opgave for banens personale.

Donationer, sponsorer og tilskudsgivere

Som et nyt tiltag i 2019 har vi etableret en mulighed for at medlemmer og andre kan donere 200 kr. pr. person til golfklubben til særlige aktiviteter. Denne ordning muliggør at vi som andre idrætsforeninger, kan få andel i momsrefusionsmidler året efter donationerne. Vi modtog i alt 21.450 kr. i donation fra 103 medlemmer og andre i 2019. Nu venter vi på hvad momsrefusionen giver.

Pengene er brugt til nyt kompressoranlæg, så vi fortsat kan rense sko og vogne, når vi har været ude og spille.

I sæson 2019 blev der igen arbejdet intensivt på at fastholde og at få nye sponsorer. Til vores matcher, til flag og andet. Vi har ca. 40 virksomhedssponsorater, der løbende skal ny- og genforhandles m.v.

Afslutning

Afslutningen på beretningen er en stor tak til

 • de mange medlemmer der trofast bakker klubben op og spiller vores bane,
 • de rigtig mange frivillige der er med til at drive vores klub, så både medlemmer og gæster mødes af høj kvalitet i omgivelser, hus og modtagelse,
 • medlemmer af vores udvalg, der står for de medlemsrettede aktiviteter, baneudvalg, begynderudvalg, matchudvalg, rekrutteringsudvalg, sponsorudvalg og juniorudvalg
 • matchleder af vintermatcherne og koordinator af regionsmatcherne
 • vores meget engageret medarbejdere
 • Golfcafeen som understøtter vores sociale aktiviteter
 • Sponsorer, Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg kommune og andre der med deres økonomiske støtte til klubben muliggør vores aktiviteter og anlæg og sidst til
 • Mine bestyrelseskolleger tak for en stor indsats og godt arbejdsfællesskab.”

 

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Efter formandens beretning aflagde udvalgsformændene beretninger:

Hans Peter Sørensen, formand for Begynderudvalget havde fremsendt sin beretning til generalforsamlingen da han ikke kunne deltage i generalforsamlingen:

”Mht. begynderafdelingen, så har vi videreført vores Mentorordning, og det fungerer rigtig godt. Det er de nye meget glade for, så det er positivt. Det vi så “kæmper” med, er at få fastholdt de nye, når deres prøveperiode udløber. Her er det uhyre vigtigt, at de får en social følelse, at de hører til her i klubben, og ikke bare en ny højhandicapper. Det er ikke bare en opgave for os i begynderafdelingen, men efter min mening en opgave, vi alle må arbejde med. Tag godt imod de nye, hjælp dem på alle mulige måde, så de får en klubfølelse, og at de er en del af os.

Vi introducerede også sidste sæson andre spilleformer end Stableford, og det faldt også i god jord.

Vi har en god kerne af hjælpere, og det er bare så dejligt at trække på deres ekspertise og hjælpsomhed. Det er også nødvendigt, hvis vi i afdelingen ikke skal føle, at det er for tidskrævende. Det må ikke ske, så derfor vil vi gerne have en lidt større trup til at varetage vores onsdagsmatcher.”

Sven Gabe, formand for Husudvalget orienterede i sin beretning om arbejderne i og med klubhuset i 2019. En af de større opgaver var maling af klubhuset, der viste sig at være en større opgave der strakte over 7 weekends. Fredagsholdet og flere tog sig af denne opgave. Terrassen blev spulet og efterfølgende behandlet med algefjerner/fliserens. Her udover er der løst en række mindre reparations og renovationsopgaver.

Lars Sloth, formand for Matchudvalget orienterede om de afviklede matcher samt årets klubmestre.

Morten Holmelin, formand for Baneudvalget orienterede om årets banedrift, herunder de vejrmæssige udfordringen. Udtrykte stor ros til Jesper/chefgreenkeeperen for banens fine og meget roste stand og hans gode måde at håndtere mandskabet på. Dette påkalder sig særlig ros når der tages højde for de ressourcer der er til rådighed.

Vini Lindhardt, formand for Junior/Eliteudvalget orienterede om at der i juniorafdelingen havde været afviklet de traditionelle aktiviteter, træning, åbningsmatch, fredagsmatcher, RyderCup, Natgolf og afslutningsmatch. Hertil kom en sommertur for en mindre gruppe juniorer. Eliteholdene holdt sig i de rækker de startede i ved sæsonstart.

 

Der var ingen spørgsmål til beretningerne. Formandens og udvalgsformændenes beretninger blev taget til efterretning.

 

Ad. Pkt. 3. Det reviderede regnskab er udsendt på mail til medlemmerne den 2. marts 2020.

Karin Holm gennemgik hovedtallene, og at resultatet af bestyrelsen betragtes som tilfredsstillende. Overskud på driften og en god likviditet.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for Kalundborg Golfklub 2019.

 

 

Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for 2020

Karin Holm gennemgik budgettet og fremlagde bestyrelsens forslag til årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2020:

 • Seniorer – 5.800 kr.
 • Junior – 1.300 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode.

 • Studerende/yngling – 2.500 kr.
 • Puslinge – 400 kr.
 • Passive – 500 kr.
 • Prøvemedlemmer – 950 kr.
 • Indskud – 0 kr.
 • Boldabonnement – 170 kr.

 

Generalforsamlingen tog det fremlagte budget til efterretning og godkendte bestyrelsens forslag til årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2020.

 

Ad. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

 

Ad. Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag.

 

Ad. Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Karin Holm, Kim Bjørn og Lars Sloth var på valg. Kim Bjørn og Lars Sloth genopstillede ikke.

Bestyrelsen forslog Ren Kristensen og Ann Bille som nye medlemmer i bestyrelsen.

Karin Holm, Rene Kristensen og Ann Bille blev valgt uden afstemning.

 

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen

Max Antoni var på valg.

Max Antoni blev valgt uden afstemning.

 

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Røen som revisorsuppleant.

Revisorer og revisorsuppleant blev valgt uden afstemning.

 

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Årets ildsjæl blev udpeget. Det var Jens Jørgen Hansen, der var blevet valgt for sit store og mange årige frivillige indsats i Kalundborg Golfklub, herunder er en trofast del af Fredagsholdet, der både sørger for at vedligeholde og rengøre områderne rundt om klubhuset og tillige opgaver på banen.

Formanden takkede Kim Bjørn og Lars Sloth for deres indsats i bestyrelsen som henholdsvis næstformand og formand for Marchudvalget.

Fra medlemmerne var der følgende spørgsmål/kommentarer:

Anbefaling til at forbedre skiltning til og på banen, herunder også til drivingrange. Mange har oplevet at greenfeespillere har svært ved at finde rundt.

Bestyrelsen opfordredes til at få kommunen til at få færdiggjort renoveringen af arealerne langs cykelstien.

Medlemmer opfordrede til ikke at gå på cykelstien, da vi fylder meget med vores vogne.

Der har været spørgsmål til banen og mulighederne for indsatser der kan imødekomme tørkeperioder.  Disse tages med i bestyrelsens drøftelser om banen generelt.

Der var flere bemærkninger og spørgsmål vedrørende cafedriften. Herunder bekymring for de vigende brug af cafeen, både ved klubaftner og weekender. Det påvirker det sociale liv i klubben i negativ retning. Sammenhæng mellem pris og kvalitet blev også nævnt.

Formanden orienterede om at der igen i 2020 vil blive udsendt en opfordring til alle medlemmer om at give en donation til klubben. Pengene vil blive brugt til renovering af klubhuset indvendig.

Afslutningsvis takkede formanden generalforsamlingen for de fremkomne forsalg og bemærkninger samt god ro og orden.

 

For referat:

Vini Lindhardt, 1. september 2020

 

Godkendt af Mogens Dunmose

Dirigent 1. september 2020