Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 21. marts 2023

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Per Nykjær blev på forslag fra bestyrelsen valgt.

Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 54 medlemmer, alle stemmeberettiget. Der blev ikke registret fuldmagter.

Der blev valg to stemmetællere; Jonny Christensen og Kristian Pedersen.

 

Generalforsamlingen mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden i perioden siden sidste generalforsamling.

Det var

Erik Høgh Sørensen

Ib Mølsted Madsen

Kirsten Forsingdal

Ære være deres minde.

 

Ad. Pkt. 2 – Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Vini Lindhardt, formand aflagde følgende beretning for Kalundborg Golfklub:

”Beretningen tager afsæt i, hvad der er sket siden sidste generalforsamling, herunder bestyrelsens forberedelse og tiltag i forhold til den kommende sæson 2023. Udvalgsformændene aflægger efterfølgende særskilte beretninger for hvert af deres udvalgsområder, der repræsenterer klubbens drift og udviklingsaktiviteter.

Udviklingen i medlemstal i perioden 2016-2021 og rekrutteringsindsatsen – vi troede vi havde brudt den negative udvikling

Golfsporten havde fremgang under Corona, men stort set alle klubber er nu tilbage, hvor vi var i forhold til medlemsudviklingen i 2019 – hvilket vil sige mod færre medlemmer.

De officielle medlemstal, som opgøres pr. 31. december viser en svag tilbagegang for Kalundborg Golfklub

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer –  tabel.1.

Pr. 31.12.201720182019202020212022
Aktive627583554547565558
Passive195185174147142163

Udviklingen i aldersfordeling aktive – tabel 2.

Pr. 31.12.201720182019202020212022
0-24 år584539313333
25-59 år231212202210218195
60 år og opefter338326313306304320

I forhold til disse tal skal opmærksomheden særligt rettes mod at vi har, og i stigende grad har en aldersfordeling, hvor 57 % af vores medlemmer er over 60 år og 33 % er over 70 år.

Det er de tal vi har set igennem de seneste 10 år eller mere.

Men hverken i vores målsætning for nye medlemmer, planlægning af rekrutteringsaktiviteter eller i vores budgetlægning kan vi dog bruge disse tal, da de ikke indeholder de udmeldelser vi har modtaget i løbet af beretningsåret og dermed har effekt fra kommende år – lige nu for 2023.

Her er vi nemlig pr. d.d. nede på i alt 478 aktive medlemmer, det er et minus 10 juniorer, en yngling og 34 seniorer.

Bestyrelsen arbejder med en målsætning om at vi som minimum skal rekruttere 40 nye medlemmer hvert år – også i 2023. Det er den forudsætning der er lagt ind i budget 2023. Faktisk bør vores måltal være 50 nye medlemmer årligt for at holde status qua på indtægterne.

Andre klubber arbejder også med en afgang/tilgang på 10 % hvert år. Jeg må dog sige at jo lavere et medlemstal man har som klub, jo mere kritisk bliver en sådan medlemsudvikling.

Allerede i løbet af efteråret så vi tendensen i medlemsudviklingen og bl.a. derfor afholdt vi et medlemsmøde den 7. december med fokus på rekruttering og fastholdelse. Et møde hvor der kom mange input og ideer særligt til det kommende arbejde i begynderafdelingen for at fastholde nye medlemmer. Bestyrelsen har arbejdet med forslagene og ved et opfølgningsmøde den 23. februar blev en række indsatser konkretiseret.

Men stadig er der også behov for fokus på rekruttering af nye medlemmer. Det er et klubansvar, hvor bestyrelse og rekrutteringsudvalget har en stor rolle. Samtidig har vi brug for alle medlemmer som ambassadører i arbejdet for at vi får nye medlemmer. Derfor har vi op til sæsonstart udsendt en velkomst til alle medlemmer, hvor vi beskriver de kommende rekrutteringsindsatser og hvordan alle kan medvirke.

Har I yderligere forslag er de meget velkomne.

Og selv om det jeg har sagt nærmest kan lyde som en gentagelse af tidligere jammertaler om medlemstallet – så er vi i bestyrelsen både stærkt bekymrede og optimistiske i forhold til at de tiltag og indsatser der er planlagt, fører os den rette vej i forhold til medlemmer.

Klubbens overordnede økonomi og regnskabet

Indledningsvis vil jeg gerne starte med at beklage, at vi var nødt til at udsende et korrigeret regnskab til jer i forlængelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Årets proces i forhold til regnskabsaflæggelse og revision har ikke været tilfredsstillende. Vi er i dialog med ekstern revisor om at sikre, at procedurer og tidsfrister for regnskabsaflæggelse m.v. fremover tilrettelægges, så vi i god tid forud for udsendelse til generalforsamlingen har et godkendt regnskab, og at der forinden har været den nødvendige tid til involvering af de interne revisorer. I mit perspektiv en tidsplan som alle involverede ekstern revision, interne revisorer og bestyrelsen har godkendt og kommittet sig til før processen går i gang.

Samlet kommer vi ud af 2022 med et driftsoverskud på 108.998 kr. Tilfredsstillende i forhold til det budgetterede resultat på 104.000 kr. og at 2022 har været et år med stigende priser. Vi er begunstigede af at bygningsdriftsudgifter til klubhuset og materielgården afholdes af Kalundborg kommune og at de stigende energipriser herved ikke har påvirket vores økonomi.

Vi er endvidere begunstiget af, at klubben har modtaget i alt 26.000 kr. i donation fra 123 medlemmer og i forlængelse heraf har modtaget 112.000 kr. momsrefusionen for 2021 ultimo 2022.

Et andet mindre lyspunkt er vores greenfeeindtægter.

I 2022 har vi haft 1791 greenfeegæster. En lille stigning i forhold til 2021 med 1.600 besøgende, på trods af en bane i mindre god stand og en del negativ omtale. Til sammenligning havde vi i 2020 – 1350 gæster og 2018 med – 850 gæster. Vi vil nøje følge denne udvikling.

Samlet er det min vurdering at usikkerheden omkring klubbens fremtidige økonomi både på kort og lang sigt primært er knyttet til vores store indtægtposter, medlemskontingenter, sponsorater og greenfeeindtægter.

På udgiftssiden har vi i større grad styringsmuligheder også muligheder ud over dem vi gør brug af i dag.  Bestyrelsen har i 2022 på de månedlige bestyrelsesmøder meget konkret fulgt såvel indtægts som udgiftsudviklingen og det vil vi selvfølgelige fortsætte med, så der kan handles i tide.

I sammenhæng hermed har klubben i forlængelse af revision af golfklubbens årsregnskab 2023 fået en anbefaling fra ekstern og interne revisorer til forbedring af vores nuværende forretningsgange, der handler om procedurer ved indkøb. Konkret anbefales, ”at forretningsgange omkring indkøb af forbrugsmaterialer og tjenesteydelser styrkes ved fastsættelse af beløbsgrænse for hvornår indkøb skal godkendes før bestilling, for at sikre den løbende omkostningsstyring”. Denne anbefaling vil blive forelagt til behandling og konkret beslutning på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

I 2024 og 2025 udløber vores leasingaftaler på hovedparten af vores maskiner til banedriften. Vi har i 2022 indledningsvis drøftet dette og det vil have bestyrelsens særlige opmærksomhed i den nærmeste fremtid og jeg tænker at vi i efteråret 2023 lige som i 2022 holder et medlemsmøde, hvor vi bl.a. gør status for økonomien og overvejelserne om fornyelse af de store leasingaftaler.

Samlet – et stærkt økonomisk fokus i bestyrelsen – nok for nogen grænsende til det trættende.

Organisering og bemanding m.v.

Der har i det forgangne år været flere spørgsmål til opgave- og kompetencefordelingen mellem bestyrelsen, udvalg, formænd, chefgreenkeeper og golfmanager.

Det har foranlediget at bestyrelsen har godkendt 1. version af en opgave og kompetenceplan for udvalg, udvalgsformænd og andre i Kalundborg Golfklub. Heri beskrives også samspillet mellem udvalg og bestyrelsen. Der er fortsat lagt op til at driftsansvaret for hovedparten af klubbens aktiviteter er placeret i udvalgene.  Vel og mærke når opgaverne ikke ligger hos vores medarbejdere.

Når den nye bestyrelse og udvalg er konstitueret,  bliver der mulighed for drøftelse og tilpasninger af opgave og kompetenceplanen. Det vil være oplagt, at rammer for økonomiske dispositioner, jfr. anbefalingen fra revisorerne, tidligere nævnt, indskrives i denne kompetenceplan.

Bestyrelsen har tillige efter drøftelse opdateret opgavebeskrivelsen for klubmanager, så det er tydeligt at opgaverne vedrører træning, administrativ koordinering og diverse konkrete opgaver. Der ligger ingen ledelsesopgaver i forhold til andre medarbejder i denne funktion.

I det nyligt udsendte informationsbrev fra bestyrelsen vil I kunne se at vi introducerer en øget tilgængelighed i forhold til kontoret og betjeningen af greenfeegæster.

Vi håber med disse initiativer at få skabt en god service, tydelighed og klarhed i forhold til medlemmerne og de involverede.

Kommunikation og information

I forskellige sammenhænge har der fra medlemmer og i bestyrelsen været efterlyst en opgradering af vores kommunikation og information både internt og eksternt.  Konkret har forslagene handlet om mere formidling via forskellige sociale medier, forbedring af hjemmesiden, årshjul med aktiviteter, bedre presseomtale m.v. Der er etableret en mindre gruppe der ser på mulighederne i forhold til sociale medier, hjemmesiden er revideret og i bestyrelsen er aftalt nærmere vedrørende kontakt til lokalemedier m.v. – en proaktiv presseomtale. Samtidig er vi enige om at vi her er inde på et område, der kræver særlige faglige kompetencer, så også her har vi brug for medlemmer der kan bistå med deres assistance. Så kender I nogen, så lad endelig opfordringen gå videre.

Cafedriften

Pr. 1. april 2022 overtog Cafe Lillebro ved Liva forpagtningen af vores cafe med stort engagement og ønsker om god betjening og kvalitetsmad. Allerede midt på sommeren tilkendegav Liva behovet for et større kundegrundlag, herunder muligheden for at annoncere cafeens tilbud til andre end golfklubbens medlemmer og klubbens gæster, greenfeespillere, ved matcher og diverse arrangementer.

Klubben har tidligere fået pålæg fra kommunen om at ophøre med ekstern annoncering af golfcafeen, med henvisning til vores brugsaftale, hvor klubhus og cafe alene stilles til rådighed til klubformål. Begrundelsen herfor er at kommunen betaler for vores driftsudgifter forbundet med bl.a. køkkendriften. Det ville være konkurrenceforvridning i forhold til andre cafeer m.v. i området.

Med dette i bagagen aftalte bestyrelsen med Liva at undersøge med kommunen hvilke muligheder der kunne være i forhold til fremtidig cafedrift. I august havde repræsentanter fra bestyrelsen derfor møde med kommune. Kommunen fastholdt som udgangspunkt deres tidligere udlægning af vores brugsaftale, men ville gerne se på en henvendelse fra klubben, hvor vi beskrev hvilke fordele der ville være for kommunens borgere og gæster ved at åbne op for golfklubbens cafe og på hvilke vilkår det kunne afstedkomme. Vi har ved flere lejligheder spurgt ind til vores henvendelse. Det er oplyst at denne er forelagt til juridisk afklaring.

Heldigvis har Liva haft mod på at fortsætte i den kommende sæson, selv om førnævnte ikke er afklaret.

Jeg håber at klubbens medlemmer vil bakke op om Cafe Lillebro.

Regionsgolf og elitehold

Igen i 2022 har Kalundborg Golfklub været repræsenteret med 6 regionshold. Der er stadig rækker hvor vi ikke er repræsenteret, så der er plads til flere. Karl Hansen har stået i spidsen som vores lokale koordinator i mange år, men har valgt at stoppe med denne opgave ved udgangen af 2022. Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tak til Karl Hansen for siden 2014 at have varetaget opgaven som klubkoordinator.

Vi har haft 2 elitehold der spillede i henholdsvis 4. division og kvalifikationsrækken. Førsteholdet rykkede ned i 5. division, mens 2. holdet vandt deres pulje og var berettiget til en oprykning til 5. division. Men da 1. holdet var rykket ned bliver 2. holdet i kvalifikationsrækken. Igen i 2023 stiller klubben med to hold.

Afslutning

Afslutningen på min beretning skal være en stor tak til

  • de mange medlemmer der trofast spiller vores bane og er med til at skabe det gode sociale miljø,
  • de rigtig mange frivillige der er med til at drive vores klub, så både medlemmer og gæster mødes af høj kvalitet i omgivelser, hus og modtagelse, boldopsamlere, fredagshold, weekend værter for greenfeespillere, bunkerhold, hjælpere på begynderaftner og til ældresagsgolf, Røsnæs Open og mange flere
  • forældre og frivillige der bakker op om junioraktiviteter
  • medlemmer af vores udvalg, der står for de medlemsrettede aktiviteter, baneudvalg, husudvalg, begynderudvalg, matchudvalg, rekrutteringsudvalg, sponsorudvalg og juniorudvalg
  • matchleder af vintermatcherne og koordinator af regionsmatcherne
  • vores meget engageret medarbejdere
  • Sponsorer og andre der med deres økonomiske støtte til klubben muliggør vores aktiviteter og anlæg
  • Mine bestyrelseskolleger tak for en stor indsats og godt arbejdsfællesskab”

Udvalgsformændenes beretninger:

Baneudvalget ved Max Anthoni:

”Endnu en mild og våd vinter Med de udfordringer det giver, græsset gror og man kan ikke køre på banen endnu på grund af for meget vand. Forni måtte endnu en gang lukkes for spil frem til opstart. Til gengæld blev det en kold og våd opstart på golfsæsonen.

I starten af sæson 2022 måtte vi desværre opsige samarbejdet med vores chefgreenkeeper Jesper Bentsen. Micki Truelsen blev midlertidig chefgreenkeeper. Et stillingsopslag efter en ny chef gav desværre ikke det store udvalg, men Micki Truelsen stod da heldigvis klar til at påtage sig opgaven. Micki Truelsen starter greenkeeperuddannelse som overbygning til sin uddannelse som anlægsgartner. Micki Holmelin kunne desværre ikke fortsætte som greenkeeperelev, men rykkede til Korsør for at færdiggøre sin uddannelse. Året 2022 har budt på store udfordringer med personalemangel på greenkeeperområdet. Marcus er ansat som anlægsgartnerelev.

Trods opstartsproblemer kom vi godt i gang med sæson 2022, men ret hurtigt viste der sig desværre at dollorspot havde ramt vores greens, og ret voldsomt, store bare pletter, hvor der ikke groede græs. DGU blev tilkaldt og en plejeplan sat i gang. Desværre kunne der ikke rettes op på problemerne hen over sommeren, men sæson 2023 tegner til at blive bedre, der skal ikke så meget til.

Anlægsopgaver; boldvaskeren blev klar, indspilsområde og overdækket træningsanlæg m.v. har vi desværre ikke fået sat i gang endnu, banen har haft 1. prioritet. Den fremtidige bemanding er 4 fuldtidsstillinger og 1 elev.

Plejeplanen er tilgængelig på opslagstavlen udenfor omklædningsrum.”

Husudvalget ved Sven Gabe:

”Aktiviteterne i Husudvalget i det forløbne år har primært været koncentreret omkring vedligeholdelse

– tagreparation på hønsehus og ”fredagsskuret”, det sidste står nu for tur igen,

– reparation af vandbrud i damernes omklædning udført for kommunens regning

– reparation af tag på greenkeepergården – også kommunen,

– diverse maleropgaver.

Vi har henover vinteren diskuteret, hvad der kan gøres ved gulvbelægningen i cafeen og er endelig kommet overens med Garant om en kulanceløsning til et for os acceptabelt niveau. Uheldigvis kan leverandøren Tarkett ikke levere varen før i maj, hvorfor vi, når det bliver aktuelt, må lukke cafeen i nogle dage.

Forårsopgaver i 2023 er omfattende:

– maling af diverse gavle og hegn,

– afvaskning af vægge og garage,

– maling af alle havemøbler og

– fjernelse af alger på diverse fliser.

Oven nævnte opgaver kræver, at vi får samlet et par malerhold, som kan træde til i foråret.

Dejligt at se, at vi har et meget aktivt fredagshold, som aldrig glemmer en uge og samtidig vasker buggierne, et blomsterhold som sørger for diverse krukker og bede bliver beplantet, vandet og passet.

Vi har frisket op i cafeen. ”Nye” gamle billeder, malet området ved baren i cefeen og slebet, grundet og malet de nye stole vi har fået til cafeen.

Boldopsamlerholdet har også været i gang, og lige nu er vi ved at sammensætte et hold til 2023. Vi kan stadig bruge flere til denne opgave.”

Begynderudvalget ved Hans Peter Sørensen:

”Sæson 2022 blev lidt af en nedtur mht prøvemedlemmer og indmeldelser. Vi kunne næsten ikke få armene ned efter sæson 2021, hvor vi fik 36 nye medlemmer, men i sæson 2022 havde vi kun 19 prøvemedlemmer igennem, og blot 9 valgte at fortsætte som fuldtidsmedlemmer. Heldigvis fik vi 24 medlemmer, som meldte sig direkte ind. Men det lave antal giver selvfølgelig stof til eftertanke, og det bliver der i den kommende sæson arbejdet seriøst videre på.

Vi deltog vanligt i Golfens Dag, og vi afholdt 3 gange Golf på en weekend, men ingen af de arrangementer gav ret mange indmeldelser. Heldigvis var vores Begynderuge i uge 26 for mange af vores begyndermedlemmer godt besøgt, og et plaster på såret.

Til trods for færre nye medlemmer, så var vores begynderaftener, som sædvanlig, rigtig godt besøgt. Der var i gennemsnit 33 om onsdagen, hvor hovedparten var ”gamle” begyndere. Vi har en ret stor gruppe, som møder trofast hver onsdag, hvor det er dagen, de spiller golf, og dem skal vi selvfølgelig rumme på lige fod med de helt nye. De mange der kommer betyder også, at vi ofte må tage forni i brug, hvilket for nogen er en helt ny bane.

Vores afvikling af onsdagen bygger på samme skabelon som tidligere år, dvs omsorg og fokus på de nye, men samtidig fastholdelse af de ”gamle”. Det primære er de nye, som i starten får en hjælper med ud, så de føler sig rolige, og får fornemmelsen af en god begyndelse. At blive godt modtaget og guidet igennem deres prøveforløb er yderst vigtigt, – de vælger så forhåbentligt at blive fuldtidsmedlemmer efterfølgende.

Til alle andre vil vi godt sige, at hvis I ser en golfer med et grønt bagmærke påklistret et årsmærke, ja, så er det et prøvemedlem. Pas godt på dem derude, hjælp dem om nødvendigt, de må ikke føle sig i vejen eller til gene. Det er potentielle nye medlemmer.

Vores onsdage er en tro kopi, dvs stadig med stor vægt på det sociale, en hyggelig atmosfære, fyldt med humor og små stikpiller, dertil fællesspisning, for dem der ønsker det, samt en snak om aftenens golfrunde, hertil lidt regelsnak.. Desuden har vi også ligesom sidste år spillet andet end Stableford. Vi spiller Texas Scramble, Foursome og Greensome, men at arrangere de spilleformer kræver lige lidt forberedelse på dagen, og hvis man så kommer lidt i sidste øjeblik, ja så kan det godt vælte lidt af planlægningen. Men vi har klaret det alligevel. Hele sæsonen slutter som sædvanlig af med Duffers Day, og som det plejer at være, så var det igen et brag af en fest. Kanon humør, dejlig mad og musikalske inslag, ja, det var lidt svært at få folk ”smidt ud”.

Jeg vil her til slut rette en meget stor tak til alle de trofaste hjælpere, der har givet en hånd med igennem hele sæsonen, en stor tak til begynderudvalget for et godt samarbejde, I er med til at vi får afviklet onsdagene på en god måde. Tusind tak skal I have, og så er der kun tilbage at ønske jer god vind og gode lange ”drives” i sæson 2023.”

Matchudvalget ved Vini Lindhardt med input fra Ann Bill, der var fraværende:

”Sæson 2022 var en god sæson med 5 klubmatcher, Røsnæs Open og klubmesterskaber i slagspil og hulspil- Der har været fin tilslutning, stort set samme som 2021. I snit har 54 deltaget i matcherne i 2022 mod 52 i 2021.

2022 var året, hvor vi var tæt på udsolgt Røsnæs Open – i alt 11 hold/92 deltager. Vi kan max. Være 12 hold/96 deltager. Det er målet for 2023.

Vi savner til gengæld flere deltager til vores klubmesterskaber, desværre ikke nyt.

I slagspil blev følgende klubmestre:

Herrer – Jimmi Christensen

Damer – Tina Bjørn

Senior herrer – Lars Kristiansen

Veteran Herrer – Jan Frank Jensen

Veteran Damer – Karin Holm

Super Veteran Herrer – Arne L. Jensen

I hulspil blev følgende klubmestre:

Piger – Cindy Sørensen

Drenge – Aron Petersen

Herrer – Jimmi Christensen

Damer – Tina Bjørn

Mid age herrer – Martin Larsen

Senior herrer – Peter Skovhus

Senior damer – Bettina Melin

Veteran herrer – Erik Christensen

Veteran damer – Vini Lindhardt

Superveteran herrer – Karl Hansen

Tak til dem der har hjulpet med afvikling af alle vores matcher, håber I vil give en hånd med igen i 2023 og også gerne nye ansigter.”

Rekrutteringsudvalget ved Vini Lindhardt, der har afløst René Kristensen midt i sæsonen:

”Rekrutteringsudvalget har i 2022 stået for rekrutteringsaktiviteter for seniormedlemmer. Det har indbefattet afvikling af Golfens Dag, 3 weekender med Golf på en weekend, Begynderugen i sommerferien og Ældresagsgolf. Med fin deltagelse og mange frivillige der trofast har bakket op om aktiviteterne. Udvalget har tillige stået for diverse materialer til brug for formidling til potentielle medlemmer. På medlemsmøde den 7. december og efterfølgende opfølgningsmøde i februar har udvalget efterlyst frivillige, der vil deltage i kommende sæsons aktiviteter. ”

Sponsorudvalget v. Karin

”Det er ikke den nemmeste opgave at få sponsorer. Som ny i sponsorudvalget, har jeg kun nået at være med til et enkelt møde.

P.t. mangler vi enkelte der ikke har fornyet deres aftaler om sponsorater. Det arbejder vi på samtidig med at vi er i gang med at finde nye emner for sponsorer. Skulle I kende nogle der kunne være emner herfor, må I meget gerne give os besked. Så tager vi kontakt.

Der er følgende ledige sponsorater:

Flag nr. 3 og nr. 7, 2 biler, logo på boldvasker, sponsor til Wessels Cup,  sponsor til Røsnæs Open og sponsor til scorekort(1.10.).”

 

Juniorudvalget ved Vini Lindhardt

”Aktiviteterne for juniorerne i 2022 har i sommersæsonen været henholdsvis træning og spil. Der er trænet mandage og torsdage. Spillet har været fredagsmatcher, natgolf, RyderCup hvor juniorerne vandt over forældrene, sommersjov – 3 dage i sommerferie og venskabsmatcher med Korsør og Trelleborg.

I vintersæsonen har der været vintertræning – simulatorgolf – i Midtgolf.

Rekrutteringsaktiviteter rettet mod juniorer har primært været Golfens dag, Bevægelsesdagen i Kalundborg, hvor en række af vores juniorer, forældre og Golfsilla havde plads i Skibbrogade og skolegolf som Thomas og Hans Peter har afviklet.

Da antallet af juniorer fortsat er faldende er der enighed i udvalget om at der er behov for særlige rekrutteringsaktiviteter, men at det kræver nye kræfter.”

 

Beretningerne blev overgivet til Generalforsamlingens drøftelse.

Formandens og udvalgsformændenes beretninger blev taget til efterretning af Generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Karin Holm redegjorde for det udsendte regnskab.

”Vi havde et budget for 2022, hvor vi forventede et overskud på 104.000 kr. Det blev på 108.000 kr. Så vi har ramt rimelig plet. Der er dog nogle poster, der er lidt afvigelser på.

På indtægtssiden har donationer/momspenge og betaling for undervisning givet os en indtægtsforbedring på ca. 150.000 kr.

I forhold til banedriften er der sparet på indkøb af jord og grus i forhold til budgettet. Der er brugt lidt ekstra på baneudstyr og vandingsanlæg. Vedligehold på maskiner er blevet lidt højere, der er til gengæld sparet på brændstoffer. Der har været større udgifter til arbejdstøj end budgetteret. Samlet er banebudgettet overskredet lidt.

Der er ikke brugt så meget på klubhusdriften som forventet. Årsagen er, at en del af vores køkkenudstyr er købt, så det finansieres via afskrivninger.

Administrationsudgifterne er samlet set, løn og indkøb er blevet lidt højere end budgetteret, bl.a. pga gaveposer til greenfeespillere, årsmærker og scorekort. Sidstnævnte køber vi kun hvert andet år.

Den negative bankrente er faktisk fordi vi har haft indestående i banken.

Alt i alt et regnskab vi kan være tilfredse med.”

Claus Rogert foreslog, at der ved næste opfordring til medlemssponsorater, gives en nærmere forklaring på teknikken i forhold til sponsoraterne og momskompensationen.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af indskud og kontingent for 2023

Vini Lindhardt orienterede om, at DGU  i efteråret har opfordret alle klubber til at få dækket de stigende omkostninger ind ved kontingentforhøjelser fra 2023.

I forbindelse med bestyrelsens arbejde med budget 2023 har vi drøftet denne opfordring, men vi har besluttet at fremlægge forslag om uændrede kontingenter for 2023 med følgende begrundelser:

– generalforsamlingen i 2022 besluttede en kontingentforhøjelse der først har fuldt gennemslag på vores indtægter i 2023

– regnskabsresultatet for 2022 og muligheden for at skabe et budget i godt og vel balance i 2023 med de nuværende kontingenter

– afventer udviklingen i energiudgifterne

– en fornuftig likviditet.

Karin Holm redegjorde for det fremlagte budget 2023, herunder gennemgik hovedposterne.

Vini Lindhardt begrundede bestyrelsens forslag om at indføre et familiekontingent – 2 voksne i samme husstand og hjemmeboende børn under 18 år – kontingent svarende til 2 seniorer. Formålet er at tiltrække familier med børn.

Ellers foreslog bestyrelsen uændrede kontingenter

Det fremlagte budget blev taget til efterretning og de foreslåede kontingenter blev godkendt.

Ad. Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke fremlagt forslag.

Ad. Pkt. 6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke modtaget forslag.

Ad. Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vini Lindhardt, Sven Gabe, Max Anthoni og Martin Jensen blev valgt uden afstemning.

Ad. Pkt. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Jan Røgilds og Anita Holm blev valgt uden afstemning.

Ad. Pkt. 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Jonny Christensen og Kristian Pedersen blev valgt som revisorer. Flemming Røen blev valgt som revisorsuppleant. Uden afstemning.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Årets ”ildsjæl” blev udpeget. Det var Hans Peter Sørensen for hans mangeårige indsats i begynderafdelingen.

Der blev spurgt til muligheden for cafeens afholdelse af selskaber. Vini Lindhardt svarede at det i henhold til den brugsaftale klubben har med Kalundborg kommune alene er muligt at afholde selskaber der har sammenhæng med golfrelaterede aktiviteter.

Muligheden for traditionelt smørrebrød blev efterlyst. Sven Gabe oplyste at forpagter af cafeen selv afgør sortiment, men at opfordringen gives videre.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30

For referatet

Sign. 27.3.2023                            Vini Lindhardt

Godkendt

Sign.     27.3.2023                         Per Nykjær, dirigent.