Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 15. marts 2022

Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes Erling Larsen, Bent O. Jørgensen, Dan Pedersen og Ingelise Hansen, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Ære være deres minde.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Per Nykjær blev på forslag fra bestyrelsen valgt.

Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 64 medlemmer, alle stemmeberettiget. Der blev ikke registret fuldmagter.

Der blev valg to stemmetællere; Tina Bjørn og Kurt Creutzburg.

Ad pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra udvalgene.

Formandens beretning v/Vini Lindhardt:

”Jeg aflægger hermed beretning for Kalundborg Golfklub 2021. Udvalgsformændene vil efterfølgende aflægge beretninger for hvert af deres områder. Denne arbejdsdeling i beretningen vil afspejle at vores udvalg bærer stort set alt hvad der udvikles og afvikles i vores klub.

Også sæson 2021 kom til at stå i Coronaens tegn. Coronapas, mundbind, forsamlingsbegrænsninger, udskudte aktiviteter og afstandskrav. Men vi havde lært hvordan vi i klubben og på banen kunne leve med disse rammevilkår.

Modstand skulle ikke forhindre os i at spille golf. Det kendetegnede også de spillere der trofast mødte op til åbningsmatchen den 11. april. Det sneede, regnede, stormede og var bidende koldt, alt andet end golfvejr. Men vi kom i gang. Jeg gik selv 18 huller – men min aktivitet kunne kun i begrænset omfang karakteriseres som golfspil.

Vi arbejder stadig op imod de myter der gælder for golfsporten, at det er dyrt og tidskrævende. Måske hjælper tidsånden, der kalder på nye livsformer og værdier, fællesskaber, sundhed og velvære, naturoplevelser og fordybelse i forhold til at synliggøre hvorfor golf kan noget helt særligt.

Og så skader gode sportslige resultater på den internationale golfscene fra unge danske talenter jo heller ikke.

Udviklingen i medlemstal i perioden 2016-2021 og rekrutteringsindsatsen – fortsat på vej den rigtige retning

Vi fik i alt 75 indmeldelser i 2021, og 60 udmeldelser/flytning mellem medlemskategorier. Netto 12 aktive medlemmer flere end i 2020. For første gang siden 2011 fremgang i aktive og kun en begrænset afgang i passivemedlemmer med 5.

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer – tabel.1.

Udviklingen i aldersfordeling aktive – tabel 2.

Det er ikke de fantomtal som andre klubber kan præstere. Men en god udvikling, hvor der skal arbejdes hårdt for selv små fremgange.

I forhold til medlemmernes aldersfordeling har vi med glæde kunnet konstatere at medlemsfremgangen igen i 2021 har været størst i alders gruppen 25-59 årige. Og samtidig at afgangen i den ældste gruppe af medlemmer er mindre end foregående år.

Begynder- og rekrutteringsudvalget har slidt i 2021 – og deres store indsats har båret frugt – dem skylder vi alle en stor tak. Udvalgenes formænd vil selv berette nærmere om deres indsatser. Jeg vil blot nævne at vi fortsat har brug for nye frivillige som vil bidrage med dette arbejde- hovedpulsåren i at sikre fremtidens medlemmer.

Når det er sagt skal vi også fortsat have fokus på at fastholde nuværende medlemmer. Det er banen, klubhuset, klubaktiviteter m.v. der medvirker hertil. Mere om det senere.

Hans-Peter vil berette om begynderudvalget og Rene om rekrutteringsudvalget.

Klubbens overordnede økonomi

Samlet kommer vi ud af 2021 med et driftsunderskud på 57.000 kr. Et resultat der skyldes en række uforudsete udgifter i forhold til banedriften i 2021, herunder vandingsanlæg og ekstra udgifter til bemanding der kom sent på året, efter der var disponeret til en række renoverings- og anlægsarbejder. Særligt i forhold til bemandingen besluttede bestyrelsen i august at der fremadrettet skal være 4 fuldtidsstillinger incl. elev og andre jobtyper. En nødvendighed for at sikre driftsstabilitet på banen. Allerede på sidste generalforsamling varslede jeg denne udvidelse af banebudgettet. Sammenligner vi os med andre klubber er vores banedrift fortsat i den billige ende – når vi taler om professionel drift.

Bestyrelsen har stor opmærksomhed på de løbende driftsudgifter. Vi anser fortsat vores økonomi som god, hvilket bekræftes af den positive egen kapital og at vi heller ikke i 2021 har trukket på kassekreditten.

Men vi er også opmærksomme på kommende udløb af leasingaftaler på vores maskinpark. Karin, vil redegøre nærmere for regnskabsresultatet og grundlaget for budget 2022. Banen og driften af denne

Indspilsområdet op mod drivingrange kunne ikke færdiggøres i sæson 2021 bl.a. pga mandskabsmangel og stigende priser. På tilsvarende vis var der andre af de igangsatte projekter, eksempelvis puttegreen som

Pr. 31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aktive 666627583554547565
Passive 220195185174147142
Pr. 31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021
0-24 år 635845393133
25-59 år 256231212202210218
60 år og opefter 347338326313306304

blev udsat. Disse og mange af de igangsatte vinterarbejder er ved at være afsluttet eller bliver det i første halvdel af 2022.

Hen over eftersommeren blev den nødvendige drift af greens, fairways og semirough prioriteret.

Banens stand har på trods af dette muliggjort meget spil hen over vinter sæsonen, som sædvanlig bagni fra ca. 1. december.

På sidste generalforsamling blev stillet forslag om overdækkede træningsfaciliteter. Det har bestyrelsen arbejdet med i starten af sæson 2021, men måtte udskyde planerne til kommende sæson pga den udfordrede bemandingssituation.

Max vil uddybe vedrørende banedriften og baneudvalgets arbejde.

Hvad skete der for og omkring medlemmerne i 2021

Fra 1. januar 2021 blev handicapsystemet ændret – nu blev vores handicap beregnet på baggrund af de 8 bedste af seneste 20 runder. Det skulle give et mere retvisende handicap. Tilsyneladende har det ikke givet store problemer, men vi skal fortsat vende os til at en super runde ikke ”lønner” sig umiddelbart på handicappet.

Vi havde fortsat ”friitspil aftaler med Dragsholm og Trelleborg. Uden et meget solidt statistisk grundlag er det min oplevelse af vi besøger de to andre baner mindre end de besøger os. Men så længe vi har ledige tider er det ok.

Vores matchaktiviteter var tilbage i det kendte format. Det vi Ann/matchudvalget sige lidt mere om – også afviklingen af vores største aktivitet målt i deltagere, omfang og ikke mindst arbejde for de frivillige.

Vores elite hold – der spillede i 4. division og kvalifikationsrækken, spillede så de forblev i de to rækker. 4. divisionsholdet slot på hjemmebane til alles overraskelse Greath Northen. Det var godt klaret.

Regionsholdene leverede mange gode resultater. Særligt skal nævnes at Veteran B kom i Landsfinalen.

Cafedriften

I august orienterede Steen Bojko om, at han opsagde aftalen om drift af golfcafeen fra årsskiftet. Bestyrelsen gik i gang med at søge efter en ny forpagter. To gange var vi ude i opslag. Og som nogle vil have set den seneste tid er en ny cafeforpagter på vej til at indtage vores cafe, køkken m.v. Det er Liva der er uddannet kok og har erfaring med cafedrift. Livas mand Zaki vil være med i driften. De er lokale – ja meget lokale. De bor i ejendommen ved hul 3. Vi har haft spændende snakke med dem om udbud af varer og grundlaget for driften. Samarbejdet med klubberne og service til medlemmer og gæster der kommer uden for arrangementer vil blive prioriteret. Vi tror på det bliver til glæde for alle parter.

Jeg skal særligt opfordre alle til at bruge cafeen – det er forudsætningen for at den får et eksistensgrundlag.

Greenfeegæster

2021 var igen et godt år for greenfeegæster, ca. 1.600 besøgende, en stigning på 20 % i forhold til 2020, hvor vi havde 1350 gæster. Og for at sætte dette i perspektiv 2018 med – 850 gæster – så er der generelt en stigende kurve. Tilbuddet om greenfee og frokost var et hit.

Træningsfaciliteter og klubhusets omgivelser

Igen i år har en gruppe frivillige stået for opsamling af bolde på drivingrange herunder stået for koordineringen af bemandingen. Det har for medlemmerne fungeret optimalt.

Klubhusets omgivelser er holdt af ”Fredagsholdet” har også i 2021. Et nyt redskabsskur er sat op af frivillige så værktøj mv kan opbevares på god vis.

Sven vil berette nærmere om husdriften.

Donationer, sponsorer og tilskudsgivere

Vi modtog i alt 22.600 kr. i donation fra 112 medlemmer og andre i 2021. Vi modtog i 2020 133.284 kr. momsrefusionen for 2020. Hertil kom en donation fra DIF på 30.000 kr.

Donationerne og momsrefusionen er anvendt til renovering af klubhuset – mere herom i Husudvalgets beretning. Donationen fra DIF bl.a. til indkøb af udstyr der udlånes til nybegyndere.

Vi har i 2021 haft 35 virksomhedssponsorater, der løbende er ny- og genforhandlet m.v.

Afslutning

Afslutningen på min beretning skal være en stor tak til

 • de mange medlemmer der trofast spiller vores bane og er med til at skabe det gode sociale miljø, som Kalundborg golfklub er kendt for – som en nybegynder sagde til mig en dag – man kan mærke den gode stemning når man kommer ind,
 • de rigtig mange frivillige der er med til at drive vores klub, så både medlemmer og gæster mødes af høj kvalitet i omgivelser, hus og modtagelse,
 • forældre der bakker op om deres egne golfspillende børn og også gerne tager ansvar for junior aktiviteter for alle klubbens juniorer
 • medlemmer af vores udvalg, der står for de medlemsrettede aktiviteter, baneudvalg, husudvalg, begynderudvalg, matchudvalg, rekrutteringsudvalg, sponsorudvalg og juniorudvalg
 • matchleder af vintermatcherne og koordinator af regionsmatcherne
 • vores meget engageret medarbejdere
 • Sponsorer og andre der med deres økonomiske støtte til klubben muliggør vores aktiviteter og anlæg og sidst til
 • Mine bestyrelseskolleger tak for en stor indsats og godt arbejdsfællesskab”

Max Anthoni, formand for Baneudvalget aflagde beretning for udvalget:

”Tørke og nattefrost i marts/april, ødelagt græsfrø og en kold og våd maj gjorde at arbejdet med banen startede med at være 3 uger bagud i forhold til planen med bl.a. topdressing og vertikalskæring. En defekt sprinkler pga lynnedslag betød at der i næsten 3 uger ikke kunne vandes på bagni. Det blev mærkbart at der ikke er overvågning på vandingen på bagni. Endelig gav et skybrud den 19. juli et stort reparationsarbejde på stort set alle bunkers.

I forhold til banens bemanding har situationen været præget af at Jesper var sygemeldt fra staten af august, Markus stoppede 1. august og 1. manden Jesper Snedker stoppede 26. august. Det blev imødegået

ved ansættelse af Micki Truelsen fra 1. september og Tor fra 1. oktober. Sidstnævnte stoppede dog igen 31. december.

Jobcenter Kalundborg tildelte Kalundborg Golfklub v. Jesper årets CSR-pris for rummelighed og ansvarlig hed for borgere der har behov for støtte til at komme i arbejde.

Hen over efteråret/vinteren er vaskeplads med olieudskiller lavet færdig, stenrenden på hul 4 er fjernet, nye teesteder på hul 4 og 15 er påbegyndt, sprinkler flyttet på teesteder, sprinkler på hul 14 og 17 op mod greens er flyttet og puttinggreen og petanque områderne er færdiggjort. Endelig er der gjort klar til boldvasker.

De overdækkede udslagsmåtter blev udsat pga bl.a. stigende priser på træ.

Baneudvalget blev gendannet medio 2021. Medlemmerne er: Eva Nielsen, Jan Døj, Kurt Creutzburg, Claus Olsen og Max Anthoni(formand). ”

Sven Gabe, formand for Husudvalget berettede om renovering af Hønsehus og cafe, hvor der er lagt ny gulvbelægning, malet væge og opsat ny belysning. Det blev iværksat sidst på året 2020 og færdiggjort i 2021. I perioden hvor klubhuset var lukket pga Corona. Kalundborg Kommune har finansieret materialer og belysningen samt 1⁄2 af udgiften til pålægning af gulvtæpper. Klubhus og cafe stod færdige til åbning af 2021, og der er kommet mange positive tilbagemeldinger.

Rengøring af det nye gulvtæppe har givet nogle udfordringer og medlemmerne opfordres til at rengøre fodtøj inden adgang til klubhuset.

I foråret blev opsat to skure til erstatning for de gamle containere, et til brug for køkkenet og et til ”fredagsholdets” redskaber m.v. pga vejr m.v. har det været nødvendigt at forstærke skurene.

Ann Bille, formand for Matchudvalget aflagde beretning for udvalget:
” En sæson der igen startede ud med corona, så vi kom sent i gang med vores matcher. Men da vi først kom

i gang var der ved de fleste matcher rigtig fint tilslutning.

Især til Røsnæs Open og Pink Cup var der rigtig stor tilslutning. Dameklubben som afvikler Pink Cup, slog deres egen rekord og samlede næsten 50.000 kr sammen til Støt Brysterne. Virkelige et godt arbejde fra deres side.

I august fik vi afviklet Klubmesterskaber i slagspil, vi kunne godt ønskes os lidt flere deltager, men vi havde to gode dage, som endte ud med 7 klubmestre som er følgende:

Junior Piger: Simone Holmelin Brandys Damer: Tina Bjørn
Herre: Jesper Friis Pedersen
Mid-age Herre: Samuel Halldorsson Veteran Damer: Karin Holm

Veteran Herre: Erik Christensen
Super Veteran Herre: Mogens Pedersen

Midt i september havde vi afslutningen på Klubmesterskaber i Hulspil, hvor vi igen afviklede de indledende runder hen over sommer.

Junior Piger: Cindy Sørensen Damer: Tina Bjørn
Senior Damer: Bettina Melin Veteran Damer: Karin Holm
Super Veteran Damer: Bente Olesen Herre: Thomas Andersen

Mid-age Herre: Martin Sørensen

Senior Herre: Peter Skovhus

Veteran Herre: Erik Christensen

Super Veteran Herre: Mario Fabri

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle der har hjulpet med afvikling af matcherne og alle de medlemmer der har bakket op og deltaget i dem. ”

Hans Peter Sørensen, formand for Begynderudvalget, aflagde beretning for udvalgets arbejde:

”I begynderafdelingen har vi i sæsonen har travlt. Vi har haft 41 prøvemedlemmer igennem, og ud af dem har 36 valgt at blive i klubben. Det synes vi er et godt resultat.

Med så mange nye, har det selv sagt givet nogle travle Kaninaftener, og vi har i gennemsnit haft 35 hver onsdag, spændene fra 16 til 49, så det har været noget af en opgave at få sat alle holdene rigtigt sammen og få alle ud i rette tid. Vi har flere gange måtte tage et par huller på forni i brug også, men vi prøver hver gang at genere så få som muligt. Vores kaninaftener tilgodeser to formål, for ud over de nye prøvemedlemmer, så har vi hver onsdag også en stor del af ”gamle” kaniner, mange som synes, at onsdagen er en god golfdag for dem, og de er alle hjertelig velkommen. De er alle med til, at vi får de nye medlemmer sluset godt ind i klubben, og lige så vigtigt, at gøre dem dus med golfen, banen og de til tider noget finurlige regler.

Vores kaninaftener er præget af en rigtig god atmosfære, hygge, humor, fællesspisning og sidst, men ikke mindst en god snak om aftenens runde golf. Vi tager hver gang forskellige regelspørgsmål op, noget vi lige skal have afklaret, eller noget der lige skal genopfriskes. Og især for de nye, er det vigtigt, at høre, at selv de ”gamle” kan have lidt bøvl med regler mm. Desuden prøver vi igennem hele sæsonen, at introducere nogle forskellige spilformer, så det ikke altid er Stableford der spilles, men f.eks. også Foursome, Greensome og Texas Scramble bliver afprøvet.

Vi har også vores Facebook-gruppe ”Kaningolf”, som nu er på 177 medlemmer, ja, alle kan faktisk være med i den. Den er vigtig, da den er med til at få nye til at søge spilmakkere, for det er ikke altid lige let, når man er ny i en klub. Mange af vores nye medlemmer giver udtryk for, at de føler sig godt modtaget i klubben, og de synes det sociale liv er godt, og det er selvfølgelig noget, vi er meget glade for, da det er noget, vi også vægter højt. Men der er også lidt malurt i bægeret, og det er, at de nogen gange føler, at de er til gene på banen.

Vi skal tænke på, at de nye får en massiv indlæring lige fra dag ét. De skal lære at slå til en bold, de skal lære en masse nye udtryk og ord, nogen har måske kun det kendskab til golf, at de ved, hvor golfbanen ligger. Dertil kommer så et regelkursus, hvor de på rimelig kort tid skal lære alle reglerne, de skal lære om etikette, om at lukke igennem, om spilhastighed mm, ja, puha, der er mange termer som skal ind på kort tid. Men jeg kan love jer, at vi lærer dem det hele. Men jeg kan også godt forstå, hvis de ikke lige fra dag ét, har det hele fuldstændig lagt ind i hukommelsen. Man kan måske lige tænke lidt tilbage til man selv begyndte med golfen, var der nu ikke også lige noget man ikke helt kunne huske.

Vi udstyrer alle vores prøvemedlemmer med et grønt bagmærke, så min appel er, at når I ser dem, så hjælp dem i stedet for at presse for at få dem til at lukke igennem f.eks.. Fortæl dem stille og roligt, hvordan det gøres, for de ved det godt, de har hørt det før, men ikke alle nye er så hurtige som jer gamle garvede golfere. De har fået alt at vide, men det er egentlig først, når de kommer ud på banen, de rigtigt får set og lært, hvordan det skal gøres.

Hvis vi alle hjælper til, så får vi forhåbentlig nye glade og tilfredse medlemmer, noget vi i den grad har brug for her i klubben.

Her til sidst skal det også lige nævnes, at vi afsluttede hele begyndersæsonen med et brag af en afslutningsfest ”Duffers Day”, det var på ingen måde kedeligt, folk ville ikke hjem!!

Jeg vil afslutningsvis rette en meget stor tak til alle de trofaste hjælpere, der har givet en hånd med igennem sæsonen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre uden dem. Vi er afhængige af jer, for at få afviklet onsdagene på en rigtig god måde. Tak skal I have og så ellers på gensyn d. 6. april!!”

René Kristensen, formand for Rekrutteringsudvalget aflagde beretning for udvalget:

”I starten af 2021 blev klubben kontaktet af dansk golf union, om klubben havde interesse i at deltage i et projekt for personer med kroniks sygdom. Projektet gik ud på at vise at man sagtens kan spille golf, selvom man har en kronisk sygdom. Forløbet skulle strække sig over 4 uger med træning/introduktion 1 gang om ugen.

Vi satte os sammen med DGU og lavede et oplæg, hvor vi inviterede repræsentanter fra kræftens bekæmpelse, diabetesforeningen, hjerteforeningen, lungeforeningen, gigtforeningen og Kalundborg kommune. Det var ikke alle foreninger der var lige entusiastiske, men det lykkedes os alligevel at få de fleste overbevist om at de skulle prøve at spille golf.

Vi havde opstart den 3. juni, og i tiden op til kom der hurtigt 13 tilmeldinger. Vi var ret begejstrede over denne store interesse. Og blev faktisk rost fra DGU om at det var supergodt gået. For da man havde prøvet at opstarte samme forløb i Holbæk. Så var der bare kommet 5 tilmeldinger. Jeg tror vi endte med at blive 18-20 deltagere. Og det var godt fordelt på flere alderstrin. Jeg tror det der rørte os mest, var en ung dreng

på 16 år som havde været meget tilbagetrukket fra omverdenen på grund af sygdom. Han var så glad og glædede sig hver gang til at komme ud og skulle spille golf. At han så også godt kunne finde ud af det, var da bestemt et plus.

Under forløbet blev medlemmer fra kommunalbestyrelsen, kulturchefen og projektleder for bevæg dig for livet, inviteret til at komme og se hvad det var vi som klub havde gang i, for at fremme sundheden for de kronisk syge personer i Kalundborg. De inviterede var faktisk ret overrasket over forløbet, og nogen blev overrasket over vores natur på banen. Så der gik ikke længe før end kommunen valgte at afholde et internt møde i klubben. Og da også med et lille golfindslag den pågældende dag. Det gav dog ingen nye medlemmer. Men jeg tror vi fik vist hvad Kalundborg golfklub også kan bruges til.

Efter de 4 uger var vi faktisk godt tilfredse med forløbet. Vi fik lavet tilbud til deltagerne om at de kunne tegne et lille medlemskab til vores par 3 bane. Dette i et forsøg på at beholde dem lidt i klubben. Og på den måde, håbe på at de ville ende med at melde sig ind på normale vilkår. Jeg tror desværre kun at vi har 2 personer tilbage som var med.

På grund af den store succes, valgte vi at forsøge os med at afholde yderligere en periode med opstart i August måned. Dette blev desværre ikke samme succes. Der var meget få deltagere, og i den kommende tid, skal vi evaluere og vurdere om vi skal forsøge os med et tilbud igen i år.

Tiltaget med golf for kronisk syge, gav en masse positiv omtale af Kalundborg Golfklub, i de lokale aviser og de lokale patientforeningers medlemsblade. Og det er heller ikke gået ubemærket forbi hos DGU.

Golfens dag den 25/4 var igen et stort tilløbstykke. Der var mange forbi og vi håber i år at det igen vil blive en succes. Og dermed få trukket kommende golfspillere ud i klubben.

Lær golf på en weekend var også noget vi prøvede i år. Hen over 3 weekender i maj, juni og juli måned, lykkedes det os at tiltrække 27 deltagere, hvor de 22 fortsatte i et prøvemedlemsskab og 2 meldte sig ind som rigtige medlemmer.

På diabetesdagen 14 november havde vi stillet Golfzilla op på torvet ved biblioteket, for at tiltrække nogle unge mennesker. Det var godt besøgt og vi fik snakket med en masse børn og voksne. Desværre kan vi ikke se at det har tiltrukket nye unge mennesker til vores ungdomsafdeling.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle medlemmerne i rekrutteringsudvalget for det store stykke arbejde i udfører. Især når vi andre er ramt af vores arbejde. Der er dog to personer, som vi i bestyrelsen syntes skal have en ekstra stor tak for det arbejde de har gjort. Jette Sørensen og Mogens Hansen. Jette for at være tovholder på foreningsgolfen, og være den der har stået for alt kommunikation med DGU, de deltagende personer og foreninger. Mogens for altid at have tid, overskud og lyst til at hjælpe når der er brug for det. Og ikke kun i rekrutteringsudvalget. Tak til jer. ”

René Kristensen, Formand for Sponsorudvalget aflagde beretningen for udvalget:

”Udvalget har arbejdet med at forny og indgå nye sponsoraftaler i 2021. Der er fortsat behov for at flere frivillige deltager i udvalgets arbejdet. En særlig tak til Ole Steen Andersen, der har gjort et stort arbejde for udvalget i mange år, men som har valgt at stoppe med sæson 2021. ”

Til beretningerne blev der stillet følgende spørgsmål/bemærkninger:

Det ville være ønskeligt hvis alle medlemmer rydder op efter sig/tager affald med sig ved udslagssteder og i øvrigt alle steder på banen.

Hvor i regnskabet findes en post med Pro’ens indtægter ved træning – Svar fra formanden – Ud over træning af juniorer/elite, begyndere og medlemmerne (2 lektioner pr. medlem) går resterende indtægter ved træning direkte til Pro’en som en del af dennes løn.

Det ville være ønskeligt med en højtryksrenser med vand, på plads bag kontoret. – Svar fra baneudvalgsformanden – klubben sparer maksimalt på brug af vand og reserveret det der bruges til banen.

Hvorfor er der ikke et særskilt budget til juniorer, elite og seniorer – Svar fra formanden – I den daglige drift er der en opdeling.

Hvorfor er matchfeen steget så voldsomt over flere år – Svar fra formanden for Matchudvalget – Matcherne skal hvile i sig selv og betalingerne går til at dække præmier.

Der blev spurgt til indkøb af et tilsyneladende dyrt tæppe og de problemer der er med dette samt om de indkøbte skure har været for billige/ringe kvalitet – Svar fra formanden for Husudvalget – Tæppet er i en kvalitet der anvendes andre steder med tilsvarende slid. På grund af den korte luv er skidt meget synligt i modsætning til det tidligere tæppe, der gemte på meget skidt og møg. I forhold til skurene er der foretaget mindre afstivninger m.v. Den samlede udgift til skurene har været 22.000 kr.

Der efterlystes en bedre ekstern kommunikation/information fra klubben, samt at referatet fra bestyrelsesmøder kom hurtigere på hjemmesiden – Svar fra formanden – Kommunikationen til medlemmerne er et af de områder, hvor vi fra bestyrelsen gerne vil styrke vores indsats. Men det kræver yderligere indsatser. Kvitterede i forhold til at referaterne kommer ud hurtigst muligt.

Formandens og udvalgsformændenes beretninger blev herefter enstemmigt taget til efterretning.

Karin Holm gennemgik hovedtallene, og begrundede driftsunderskuddet på 57.000 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet for Kalundborg Golfklub 2021.

Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for 2022

Karin Holm gennemgik budgettet og fremlagde bestyrelsens forslag til årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2022. Hovedbegrundelsen for kontingentforhøjelsen er øgede udgifter til banedrift.

Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

Det reviderede regnskab er udsendt på mail til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 • ·  Seniorer – 6.400 kr.
 • ·  Junior – 1.400 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 3 måneders prøveperiode.

 • ·  Studerende/yngling – 2.600 kr.
 • ·  Puslinge – 400 kr.
 • ·  Passive – 500 kr.
 • ·  Prøvemedlemmer – 975 kr.
 • ·  Indskud – 0 kr.
 • ·  Boldabonnement – 170 kr.

Der blev stillet spørgsmål ved boldabonnementet. Formandens oplyste at indkøb af bolde og pasning af drivingrange er en del af klubbens drift, i modsætning til tidligere. Derfor kan det overvejes til næste år at lægge denne betaling sammen med kontingentet.

Generalforsamlingen tog det fremlagte budget for 2022 til efterretning og godkendt med 55 stemmer bestyrelsens forslag til årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2022. 8 stemte imod og 1 undlod at stemme.

Ad. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

Ad. Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne

Ingen.

Ad. Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Karin Holm, Ann Bille og René Kristensen blev genvalgt uden afstemning.

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen

Anita Holm og Niels Melchior blev genvalgt uden afstemning.

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

Johnny Christensen og Kristian Pedersen blev genvalgt som revisorer uden afstemning.

Flemming Røen blev genvalgt som revisorsuppleant uden afstemning.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Årets ildsjæl blev udpeget. Det blev Fritz Helmuth Jensen, for hans aktive indsats i klubben, bl.a. i forbindelse med mange renoveringsopgaver m.v.

Jette Sørensen og Mogens Hansen fik en særlig tak for deres store indsats i rekrutteringsarbejdet.

Der blev spurgt til muligheden for at der opsættes skilte udenfor klubhuset for Golfcafeen. Formanden svarede at der er begrænsninger i forhold til offentlig annoncering af cafeens drift. Cafeen kan betjene medlemmer og gæster i klubben. Det skyldes at der er tale om en kommunal bygning, hvor der ikke betales leje.

Bestyrelsen blev opfordret til at overveje familiemedlemskaber til styrkelse af rekrutteringen af juniorer m.fl.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.

For referat:
Sign. 22. marts 2022 Vini Lindhardt,

Sign. 22. marts 2022 Godkendt af Per Nykjær,

Dirigent