Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 12. marts 2019.

Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Finn Slot Andersen, Ib Merling Petersen, Bodil Frank, Aage Forsingdal og Chresten Nauta.

De mindedes i stilhed.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Mogens Dunmose blev på forslag fra bestyrelsen valgt.

Mogens Dunmose konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 72 medlemmer. Tina Bjørn og Max Anthoni blev valgt som stemmetællere.

 

Ad pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg.

Formandens beretning for klubben og udvalgenes virksomhed v/Vini Lindhardt.

”Sæson 2018/19 er en sæson som bestyrelse vil tænke tilbage på som en helt særlig sæson både i positiv og lidt mindre positiv forstand. Beretningen om sæsonen har 4 hovedtemaer som har haft bestyrelsens fokus i beretningsåret.

 • Udviklingen i medlemstal, herunder vores aktiviteter for at rekruttere og fastholde medlemmer
 • Klubbens overordnede økonomi
 • Banedrift
 • Aktiviteter – bred forstand

 

 1. Udviklingen i medlemstal i perioden 2013-2018 og forventning til 2019

Den negative udvikling i medlemstallet, som vi har senet de seneste år er desværre også fortsat ind i 2018.

For at sætte det i perspektiv så har Dansk Golfunion for første gang i efteråret 2018 meldt ud at det samlede antal aktive golfspillere i Danmark nu er faldet. Det er første gang. Ifølge DGU er der ingen grund til krisestemning, men det kalder på opmærksomhed.

Over hele landet er der nu færre til at finansiere udgifterne til drift af golfklubberne, anlæg m.v.

I forhold til udviklingen i medlemstal er der en række generelle tendenser i samfundsudviklingen der også rammer os. Det er bl.a. at

 • Mange ønsker en løsere tilknytning til de aktiviteter de deltager i. Vi ser det i færre der ønsker at være faste medlemmer og flere der ønsker flexmedlemskab
 • ”svedidrætterne” vinder frem – cykling, fitness og løb – idrætter ofte uden transport
 • Og en forholdsmæssig stor tilbagegang blandt juniorer landet over. Golfen og zapper-kulturen matcher ikke.

Hertil kommer at indtægtsgrundlaget i øvrigt er faldende

 • Indskuddene er stort set bortfaldet i alle klubber
 • Greenfee priserne er faldet, der er et utal af rabatordninger, fritspilaftaler m.v.
 • Interessen for company days er faldet

For Kalundborg Golfklub er medlemstallet faldet over en længere årrække, på trods af at der er brugt mange gode kræfter og opmærksomhed på både at rekruttere og fastholde medlemmer.

Fra 2013 til 2018 er antallet af aktive medlemmer faldet med ca. 26 % og tilsvarende er antallet af juniorer halveret.

 

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer – tabel.1.

Pr. 31.12.201320142015201620172018
Aktive795762678666627583
Passive236226220220195185

 

Udviklingen i aldersfordeling aktive – tabel 2.

Pr. 31.12.201320142015201620172018
0-24 år777764635845
25-59 år298279242256231212
60 år og opefter420406372347338326

 

Rekruttering af medlemmer

Med denne udvikling i medlemstallet har vi igen i 2018 haft opmærksomhed på aktiviteter der kunne understøtte rekrutteringen af nye medlemmer. Vi har afviklet Golfens Dag og 6 Åbent Hus lørdage i juni, juli og august. Vi kunne have ønsket os større tilslutning. Hvad der virkede i 2017 havde ikke den store effekt i 2018. Og desværre har vi ikke svaret på hvorfor.

Kernen i vores rekrutteringsarbejde har været vores begynderaftner/kaninaftner hvor begynderudvalgets faste stab arbejdede både på den sportslige og sociale front.

 

Fra begynderudvalget er meldingen for 2018 at

Der har været 32 potentielle medlemmer igennem sæsonen, hvoraf 22 har meldt sig ind som faste medlemmer. Det er især prøvemedlemmerne der falder fra. Den vigtigste begrundelse har været, at det var svært at lære at spille og for tidskrævende. Desværre er færre end sidste år der blev medlemmer.

Der har været mange forskellige tiltag, der skulle være med til at fasthold de nye.

Kaninaftnerne har været flittigt besøgt og begynderudvalget har fortsat med at introducere andre spilleformer end stableford. Dette fortsættes i kommende sæson.

Facebookgruppen for begynderne fungerer stadig fint og mange bruger den til at søge spilpartnere igennem.

I kommende sæson prøves med en mentorordning, da vi tror at en personlig relation og holdepunkt vil fastholde flere nye medlemmer. Udvalget har erfaret at nye medlemmer nogen gange føler sig alene, og det må ikke ske. Mentorerne skal være med til at fastholde igennem træning, spil og som kontakt generelt. Målet er at fastholde dem ker kommer ind i klubben.

Indsatser fra bestyrelsen

I forhold til at fastholde vores medlemmer har vi i efteråret besluttet at alle seniormedlemmer fra sæson 2019 har mulighed for at få to træningslektioner uden betalingen. Der er også mulighed for at op til 4 kan slå sig sammen om holdundervisning.

Primo 2019 fik klubben en opfordring fra DGU om at indgå i et samarbejdsprojekt med DGU om rekruttering af nye medlemmer. Dette tilbud er givet til de 20 golfklubber i landet med den mest markante medlemstilbagegang. Et godt initiativ som vi har takket ja til. Klubben får stillet 60 konsulenttimer til rådighed for et struktureret rekrutteringsforløb, hvor vi som klub skal stille en større gruppe af frivillige samt have et beløb til rådighed for annoncering og øvrig understøttelse af rekrutteringsarbejdet på 50.000 kr. Vi har valgt at dedikere det budgetlagte markedsføringsbudget til formålet. Mere om indholdet af indsatserne under eventuelt.

 

 1. Klubbens overordnede økonomi

Vi har de seneste år arbejdet på at konsolidere klubbens økonomi, bl.a. for at skabe balance mellem driftsudgifter og indtægter samt reduktion i trækket på vores kassekredit. Det er lykkedes at komme et godt stykke af vejen i 2018.

Resultatet er bedre end budgetteret, 228.000 kr. i overskud mod et budget på 190.000 kr. og vores likviditet har været så vi kun i begrænsede perioder og med mindre beløb end hidtil har trukket på kassekreditten.

Karin, vil redegøre nærmere for regnskabsresultatet og grundlaget for budget 2019.

For på trods af det fine regnskabsresultat skal vi have stor opmærksomhed på vores økonomi fremadrettet.

Det var også et af de punkter der blev fremhævet på medlemsmødet, der blev afholdt 12. november 2018. Her blev udtrykt bekymring for de økonomiske konsekvenser af tendensen til faldende medlemstal, opfordret til vi fortsat har fokus på omkostningsreduktion og opmærksomhed på konsekvenserne af de leasingaftaler for maskinparken der udløber inden for en kortere årrække.

Forslag og bemærkninger der har i bestyrelsens arbejde med budget 2019 samt analyse af vores leasingforpligtelser.

Bestyrelsen har vedholdende opmærksomhed på budgetopfølgning og overholdelse og Karin har fra indeværende år skabt et grundlag som vi mere retvisende månedsvis kan følge udgiftsudviklingen og dermed også handle hvis der det er nødvendigt.

 1. Banen og driften af denne

Først og fremmest satte vejret lige fra sæsonstarten dagsordenen for vores banedrift – først koldt og vådt og så varmt og meget tørt i en ekstrem lang periode. Vores nye chefgreenkeeper Jesper blev udfordret langt ud over hvad vi havde lovet ved ansættelsen og vores medlemmer og gæster havde ind i mellem også meget udfordrende vilkår for golfspillet. For alle var det synligt at banen skiftede farve fra grøn til vissengul og vandstanden i søerne blev truende lav. Takket være en fantastisk indsats fra Jesper og hans folks side, med vanding og andre indsatser er det alligevel blevet til rigtig mange god timer på banen for medlemmer og gæster. Og både medlemmer og gæster udviste stor tålmodighed og forståelse for vilkårene for banedrift.

Der er sket meget på banen over året som skal sikre banens kvalitet, noget mere synligt end andet. Eksempelvis har der været arbejdet særligt med vores greens, dræn mellem hul 4 og 6 og afledning af vand mellem hul 15 og 16., beplantninger, beskæringer og meget mere ud over daglig drift.

Kommunikationen omkring aktiviteter på banen og spilleadgang er opgraderet væsentligt og jeg tror mange har fornøjet sig med hverdagens meldinger fra banen og ind i mellem mere tekniske forklaringer fra Jesper om opbygning af greens m.v.

Først i februar 2019 blev vi kontaktet fra Kalundborg kommune, der kunne oplyse af Teknik og Miljøudvalget den 7.2. havde en sag på dagsordenen om anlæg af cykelsti mellem Nostrup og Ulstrup og et af de to forløb der var beskrevet i de fremlagte forslag løb ind over vores bane – nærmere langs hul 8 og 9. Vi vil folde forslagene ud under eventuelt, men blot her nævne at bestyrelsen som udgangspunkt er positiv overfor en cykelsti langs Røsnæsvejen, men via dialog med kommune gør vi alt hvad vi kan for at begrænse anlæg af cykelstien på banen. Vi har nedsat en lille gruppe med medlemmer fra bestyrelsen og Jesper, der har haft det første med kommunens teknikere. Der er borgermøde om forslagene den 14. marts 2019 i Ulstrup forsamlingshus, hvor vi deltager fra bestyrelsen. Umiddelbart herefter vil vi aflevere vores bemærkninger til forslagene bl.a. med beregninger over omkostningerne ved flytning af dele af baneanlægget. Vores svar til kommune vil komme til at ligge på hjemmesiden. Der træffes beslutning om cykelstiens forløb i kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Hvad skete der for og omkring medlemmerne i 2018/19

For klubbens medlemmer var der i beretningsåret de traditionelle aktiviteter i form af sponsormatcher og klubbernes omfattende aktiviteter.

Vi havde igen i 2018 ”Frit Spil aftale” med Trelleborg og Dragsholm Golfklubber. Vi har haft mange besøg særligt fra Trelleborg og det er mit indtryk at en række af vores medlemmer også benytter sig at spille de to baner. Vi fortsætter i 2019 og håber I vil benytte jer af mulighederne.

 

Matchudvalget har stået for en stor del af vores fælles aktiviteter og beretter følgende fra 2018:

Udvalget har afviklet 13 matcher samt klubmesterskaber. Gennemsnitligt deltagerantal har været ca. 50, dog i et enkelt tilfælde 93 deltagere.

Røsnæs Open var igen i denne sæson, den store match for klubben med 24 deltagende hold. Som optakt til denne blev forinden holdt Røsnæs Light, en enkelt dagsmatch, hvor man kunne spille sig til pladser ved Røsnæs Open. Indsatsen for at få Røsnæs Open op at står er meget stort for de involverede, sponsorer, ansatte, cafe og frivillige. Så er det rart at opleve den fantastiske stemning, der var de to dag hvor matchen afvikledes.

Matchudvalget har arbejdet på at udvide matchmulighederne for begyndere ved at etablere grønne tee-steder hele banen rundt i samarbejde med chefgreenkeeperen. De bliver brugt i hverdagen, men der skal arbejdes på at begynderne også bruger denne mulighed i forhold til søndags-/sponsor matcherne. Og måske skulle vi andre også se de grønne tee-steder, som en ny måde at spille banen på.

Under en række af matcherne har matchudvalget ydet baneservice i samarbejde med Golfcafeen og der er planer om at udvikle denne mulighed.

Matchudvalget har været bistået af Karl Hansen i forhold til Regionsmatcherne, hvor der har været stor deltagelse.

Max Anthoni har stået for vintermatcherne/søndagsmatcherne der startede primo november. Der er stadig plads til mange flere ved disse matcher.

På baggrund af evalueringen af de seneste års klubmesterskaber, få deltagere og meget få tilskuere, har bestyrelsen besluttet at konceptet for kommende klubmesterskab bliver ændret. Klubmesterskaberne i hulspil vil blive ændret til løbende afvikling hen over sæsonen. Tilmelding umiddelbart efter sæsonstart og samlet finaledag den 22. september 2019. Slagspil vil fortsat blive afviklet over to dage.

Klubmestre i 2018 var:

Hulspil:

Juniordrenge – Micki Holmelin Brandys

Herrer – Jimmi Christensen

Damer – Tina Bjørn

Mid-age herrer – Morten Holmelin

Senior herrer – Claus Olsen

Veteran herrer – Jan Frank Jensen

Veteran damer – Karin Holm

Super veteran herrer – Mogens Pedersen

 

Slagspil

Junior drenge – Micki Holmelin Bradys

Herrer – Jamie Christensen

Damer – Tina Bjørn

Mid-age herrer – Jesper Friss Pedersen

Senior herrer – Jens Ole Christensen

Veteran herrer – Carsten Svendsen

Veteran damer – Jytte Jørgensen

Superveteran herre – Arne L Jensen

 

Medlemsmøde i november

På seneste generalforsamling var der stor utilfredshed med generalforsamlingens reelle indflydelse på det fremlagte budget. Derfor blev det aftalt at der i efteråret 2018 holdes et medlemsmøde, hvor der var mulighed for at give og drøfte input i forhold til det kommende budget. Medlemsmødet blev afholdt den 12. november og ca. 40 medlemmer deltog. Jeg oplevede at der kom mange gode input, som senere er offentliggjort på hjemmesiden. Men vi skal sikkert udvikle på formen, både i forhold til bestyrelsens oplæg og input og i måden hvorpå vi tilrettelægger dialogen på mødet.

Hovedbudskaberne fra mødet omkring økonomien blev som omtalt ovenfor medtaget på det efterfølgende bestyrelsesarbejde.

 

Nye golfregler

Fra 1. januar er golfreglerne ændret – det overordnede formål er at få forenklet reglerne, med bla. Fokus på at sætte spiltempoet op, ikke at jeg synes det er det store problem hos os. Vi har i efteråret sendt orientering ud til alle medlemmer om mulige introduktioner til de nye regler, både i klubben, og via de gode introduktionsmaterialer DGU stiller til rådighed på deres hjemmeside. Klubberne i klubben vil også kunne få bistand til introduktioner m.v.

Vores lokalregler er revideret i forlængelse af de nye regler. Trykt på scorekortet.

Og der er nye regelguides til alle – I kan vælge mellem to forskellige. Ønsker I begge skal der betales for den ene.

Men det er fint med bøger og kurser – reglerne læres bedst på banen – hjælp hinanden.

 

Golf Café Røsnæs

Cafeen blev drevet af Steen og Marianne i 2018 og det har givet mange medlemmer og gæster mange gode oplevelser. Heldigvis vil Marianne også stå for den daglige drift af Cafeen når vi åbner for sæson 2019.

Forhandlingerne om forlængelse af forpagtningsaftalen sidst på efteråret endte af forskellige årsager med at vi slog opslag om driften af cafeen fra 1. marts 2019 offentligt op. Mange medlemmer var kede af dette udfald, så derfor var det med glæde vi i bestyrelsen blev bekendt med Mariannes interesse i at fortsætte driften medio januar og en aftale kom hurtigt i hus.

Der er i den videreførte forpagtningsaftale indlagt en mindre forpagtningsafgift, der dækker klubbens umiddelbare driftsudgifter bl.a. i forlængelse af tidligere bemærkninger fra generalforsamlingen.

For at sikre en løbende forventningsafstemning mellem klubbens medlemmer og cafeen nedsætter vi fra sæsonstart et Cafeudvalg med repræsentanter fra klubberne i klubben, Marianne og bestyrelsen. Flere klubber i klubben har allerede givet tilsagn om at deltage. Jeg tror dette kan medvirke til en god fælles udvikling af cafedriften til glæde for alle parter.

 

Træningsfaciliteter og klubhusets omgivelser

Igen i år har en gruppe frivillige stået for opsamling af bolde på drivingrange herunder stået for koordineringen af bemandingen. Det har for medlemmerne fungeret optimalt. Jeg vil gentage som tidligere – Den gamle traktor kører stadig, med løbende større og mindre reparationer. Folk med forstand på den slags mener den kan holde i mange år !! Jeg vil blive ved med at være lidt bekymret for denne.

”Fredagsholdet” har også i 2018 holdt områderne rundt om klubhuset, terrasse, gård, bede og hække m.v.   Større og mindre opgaver, der ville være en omfattende opgave for banens personale.

 

Sponsorer og tilskudsgivere

I sæson 2018/19 har vi igen arbejdet intensivt på at fastholde at få nye sponsorer. Til vores matcher, til flag og andet. Vi har ca. 35 virksomhedssponsorater, der løbende skal ny- og genforhandles m.v.

Særligt i 2018 har været begunstiget af et stort tilskud fra DGI/DIF’s udviklingspulje – i alt 150.000 kr. til udvikling af vores indspil område, som vi flere år i bestyrelsen har talt og drømt om. Der er i alt tildelt 290.000 kr. til idrætsforeningerne i Kalundborg kommune og de fleste har fået mindre beløb. Men vi har været heldige – dygtige og fået størstedelen af puljen.

Og beløbet indgår ikke i driftsresultatet for 2018, men er hensat, da vi først bruger pengene i 2019.

Her udover har Folkeoplysningsudvalget i Kalundborgkommune bevilget tilskud til at få renoveret herreomklædningsrummet. Selv renoveringen udføres af frivillige – og der lægges megen energi i projektet.

Vi søger alle de steder hvor der er fonde m.v. der giver tilskud til aktiviteter m.v. Ikke alt lykkes, men vi fortsætter.

Et af bestyrelsens store ønsker at skaffe midler til renoveringen af lokalet over cafeen, så vi kunne få et mindre hyggeligt opholdslokale for medlemmerne. Men det er godt at have ønsker og noget at løbe efter.

 

Vækst i frivilligt arbejde

På tidligere nævnet medlemsmøde blev spurgt til om bestyrelsen i lyset af medlemstilbagegangen og de økonomiske udfordringer ville lade en større del af klubbens drift blive varetaget af frivillige. Vores svar var at det havde vi ikke umiddelbart aktuelle planer om. Men det må beror på udviklingen.

Mange af vores aktiviteter løses allerede af frivillige. Omfanget har været stigende og karakteren har ændret sig fra at være kortere ad hoc opgaver til egentlige driftsopgaver. Det er en stor styrke for klubben, at vi har så mange meget engagerede medlemmer. Men det er også en risikofaktor og balancekunst. Frivilligt arbejde skal være til glæde for dem der gør et stykke arbejde og ikke en sur pligt.

 

Afslutning

Afslutningsvis rettedes en stor tak til

 • de mange medlemmer der trofast bakker klubben op og spiller vores bane,
 • de rigtig mange frivillige der er med til at drive vores klub, så både medlemmer og gæster mødes af høj kvalitet i omgivelser, hus og modtagelse,
 • medlemmer af vore udvalg, der står for de medlemsrettede aktiviteter, baneudvalg, begynderudvalg, matchudvalg, sponsorudvalg og juniorudvalg
 • matchleder af vintermatcherne og koordinator af regionsmatcherne
 • vores meget engagerede medarbejdere
 • Golfcafeen som understøtter vores sociale aktiviteter
 • Sponsorer og andre der med deres økonomiske støtte til klubben muliggør vores aktiviteter og anlæg og sidst til
 • bestyrelseskolleger tak for en stor indsats og godt arbejdsfællesskab.”

 

Spørgsmål til beretningerne:

Ole Pedersen spurgte til afgangen af medlemmer i 2018.

Vini Lindhardt svarede at afgange var 44 medlemmer.

Herefter godkendte generalforsamlingen beretningen.

 

Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Karin Holm gennemgik hovedtallene, på baggrund af det udsendte regnskab og bemærkningerne hertil. Periodens resultat er et overskud på 228.000 kr.

Supplerende bemærkede Karin Holm, at indtægterne er fratrukket udestående kontingenter og at egenkapitalen er ca. 0,5 mio. kr.

Tom Rasmussen spurgte til den meget lave renteudgift.

Karin Holm oplyste at det store fald skyldes det lave træk på kassekreditten.

Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende på generalforsamlingen.

 

Ad. Pkt. 4.

Bestyrelsen fremlægger budget samt fastlæggelse af indskud og kontingent for 2018

Budgettet for 2019 blev fremlagt.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Bestyrelsen foreslog følgende uændrede årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2019:

 • Seniorer – 5.800 kr.
 • Junior – 1.300 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode.

 • Studerende/yngling – 2.500 kr.
 • Puslinge – 400 kr.
 • Passive – 500 kr.
 • Prøvemedlemmer – 1.250 kr.
 • Indskud – 0 kr.
 • Boldabonnement – 170 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslag til kontingent, indskud og boldabonnement for 2019.

 

Ad. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægten § 19 stk. 5, således at eventuelt overskud ved opløsning af klubben tilfalder almennyttigt børne- og ungearbejde i Kalundborg kommune i stedet for Dansk Golfunion.

Ved denne ændring vil klubben, ved modtagelse af gaver og tilsvarende donationer, kunne søge om andel i momsrefusionspulje, på lige fod med bl.a. andre golfklubber.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Da der var tale om en vedtægtsændring og der var mindre end 2/3 af klubbens medlemmer til stede ved generalforsamlingen, skal forslaget forelægges en ekstraordinær generalforsamling jfr. klubbens vedtægter § 19 stk. 2. Denne indkaldes umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Ad. Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne            

Ingen.

 

Ad. Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Vini Lindhardt, Hans Peter Sørensen og Steen Thomsen var på valg. Steen Thorsen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen forslag Sven Gabe til den ledige bestyrelsespost.

Vini Lindhardt, Hans Peter Sørensen og Sven Gabe blev valt som medlemmer til bestyrelsen.

 

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen:

Max Antoni stillede op til valg og blev valgt. Der var ikke yderligere kandidater.

 

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Røen som revisorsuppleant.

Disse blev genvalgt.

 

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Therkild Klint blev udpeget til ”Årets Ildsjæl” for sit store engagement i klubben. Særligt blev fremhævet rollen som koordinator for opsamling af bolde på range.

Steen Thorsen blev udnævnt som Æresmedlem af Kalundborg golfklub for sit store arbejde for klubben i bestyrelsen i en periode på 31 år. Steen har været formand for flere forskellige udvalg og har de seneste år tillige bidraget med indsats i klubbens daglige drift.

Vini Lindhardt gav en uddybende orientering om Kalundborg Kommunes planer om cykelsti langs Røsnæsvejen – ind på golfbanen samt samarbejdsprojekt med DGU og rekruttering af nye medlemmer.

 

Generalforsamlingen sluttede 20.15.

 

Sign.    Marts 2019                                                                           Sign.     Marts 2019

Mogens Dunmose                                                                            Vini Lindhardt

Dirigent                                                                                              Formand