Referat fra generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 13. marts 2018.

Inden generalforsamlingen gik i gang mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Lisbeth Kjærgaard, Bent Thomsen, John Wissing og Joan Jørgensen.

De mindedes i stilhed.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Mogens Dunmose blev på forslag fra bestyrelsen valgt.

Mogens Dunmose konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 81 medlemmer og medtaget 1 fuldmagt. I alt 82 stemmeberettigede.

 

Ad pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra diverse udvalg.

Formandens beretning v/Vini Lindhardt.

Enhver golfsæson er noget særligt på både godt og dårligt. Det gjaldt også sæson 2017/18. Med respekt for at hvert enkelt medlem vurderer sæsonen ud fra egen målestok, vil jeg alligevel med denne beretning give mine bud på hvad der kendetegnede sæson 2017/18 i Kalundborg Golfklub.

Ved sæsonstart stod vi overfor 3 nye tiltage i forhold til klubbens drift;

 • Vi havde indgået aftale med Steen Bojko om forpagtning af cafedriften, hvor han og Marianne Bojko skulle stå for den daglige drift af Golf Cafe Røsnæs.
 • Vi havde ansat ny chefgreenkeeper Jaimie Stirling efter Anders Mortensen, der i december havde opsagt sin stilling for at prøve kræfter andet sted.
 • Bestyrelsen havde i februar 2017 besluttet at sekretariatsopgaverne fremadrettet skulle løses af henholdsvis klubbens pro og frivillig arbejdskraft.

Samtidig skulle vi fortsat konsolidere klubbens økonomi og have fokus på at fastholde og rekrutter aktive medlemmer.

Udviklingen i medlemstal i perioden 2012-2017 og forventning til 2018

Ved indgangen til sæson 2017 havde vi en målsætning om at kunne holde medlemstallet pr. ultimo 2015.

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer – tabel.1.

Pr. 31.12.201220132014201520162017
Aktive853795762678666627
Passive245236226220220195

 

 

Udviklingen i aldersfordeling – tabel 2.

Pr. 31.12.201220132014201520162017
0-24 år987777646358
25-59 år350298279242256231
60 år og opefter405420406372347338

 

Rekrutteringen af nye medlemmer har været understøttet af Golfens Dag, 6 Åbent Hus lørdage i juni, juli og august samt ”Spil med” i august. Arrangementerne blev alle afviklet med stor deltagelse af frivillige, der både demonstrerede spil og præsenterede klubbens liv. Der var et pænt fremmøde, særligt viste Åbent hus lørdage eftermiddage sig at være et godt initiativ. Begynderaftnerne har været godt besøgt og disse aftner er som tidligere helt afgørende for at vi kan fastholde nybegyndere. Vi har med glæde kunne byde velkommen til nye frivillige hjælpere på disse aftener.

I forhold til juniorerne udbød vi sommerkursus over 3 dage, bl.a. for at tiltrække nye juniorer. Desværre var der så begrænset tilmelding at arrangementet ikke blev gennemført. Rekrutteringen af nye juniorer har været bekymrende ringe og der er fortsat en stor afgang.

For seniorerne formåede vil ikke at rekruttere så mange nye medlemmer som vi havde lagt som målsætning. Det er særligt bekymrende at faldet er størst i gruppen af 25-59 årige.

Det er ingen trøst at mange andre klubber i provinsen ser samme udvikling i medlemstallet.

Under eventuelt vil bestyrelsen orientere om indsatserne for at fastholde og få flere medlemmer.

 

Hvad skete der for medlemmerne i 2017/18

For klubbens medlemmer var der i beretningsåret de traditionelle aktiviteter i form af sponsormatcher og klubbernes omfattende aktiviteter.

Som nye tiltag blev Generationsmatchen udvidet så der både var en ”familierække” og en ”ikke familierække”, for sidstnævnte skulle der minimum være 20 år i aldersforskel mellem holdenes deltager. Og klubmesterskabet blev afviklet som et separat slagspilsmesterskab og hulspilmesterskab over to weekender. Begge tiltag med en sådan succes at, de vil blive gentaget.

Røsnæs Open blev afviklet med 24 hold og gav omfattende aktivitet både sportsligt og socialt. Der lå et stort arbejde for sponsorer, ansatte og frivillige i at få dette arrangement til at lykkes så godt som det gjorde.

Fællestræning mandage og lørdage var i varierende omfang besøgt. Men de der kom, var tilfredse med aktiviteten. Vi havde ”Frit Spil aftale” med Trelleborg og Dragsholm Golfklubber. Det er min vurdering at mange af vores medlemmer har haft glæde af disse muligheder. Dog tror jeg at de to andre klubbers medlemmer er flittigere gæster end vi kommer hos dem.

 

Golf Café Røsnæs

Det var med store forventninger vi havde set frem til at byde vores nye forpagter af cafeen velkommen. Det skete officielt ved Åbningsmatchen. Vi har mødt en velfungerende cafe med en meget imødekommende service. Vi bliver opvartet til diverse arrangementer, og møder stor imødekommenhed når vi har ønsker til arrangementer m.v. Og som noget helt nyt sælges der ”gammeldags isvafler” fra køkkendøren. Det giver af og til gæster, som kun kommer for at få en is. De skal være meget velkomne. Måske bliver de nysgerrige i forhold til klubbens liv en dag. Glædeligt at de lægger omsætning til cafeen.

Det er meget glædeligt at vi kan fortsætte samarbejdet med Steen og Marianne i den kommende sæson.

 

Banedriften

Der blev fra greenkeepere og de faste frivillige, der bistod med pasning af banen gjort en stor indsats for at drive banen, så vi kunne få de bedste vilkår for vores golfspil. Desværre kom vi langt hen på sæsonen før fairways, rough og greens havde en standard, som de fleste var tilfredse med. 14. juni 2017 holdt vi medlemsmøde for at forklare arbejdet med banen og hvad der kunne ventes for den resterende sæson. I mit perspektiv et godt møde, med en meget konstruktiv dialog og meningsudveksling. Men det ændrede desværre ikke ved at banen havde fået et mindre godt rygte blandt medlemmerne i omegnsklubber m.v. og vores greenfeeindtægter var svigtende i de første forårs/sommermåneder.

Bestyrelsen havde hele sæsonen mange overvejelser og drøftelser om banedriften. Det endte med at vi fra denne sæson har ansat en ny chefgreenkeeper Jesper Bentsen, der allerede er godt i gang. Vi har lært meget af forløbet, herunder vigtigheden af konstant kommunikation om banedriften. Særligt for at undgå negativ mytedannelse, hvis vigtigste næring er uvidenhed.

Vi har kunnet glæde os over at det lykkedes at få nye teestedskilte op i starten af sæsonen. Det var lige ved at blive en følgeton i bestyrelsen, hvordan de enkelte konkrete opgaver skulle løses. Heldigvis har vi nogle handlekraftige arbejdsomme medlemmer der tog affære. Til glæde for os alle.

 

Modtagelse af greenfeegæster

Igen i sæson 2017/18 har en gruppe af frivillige i weekenderne i sæsonen bemandet kontoret og taget imod greenfeegæster og ydet service på banen, til meget stor tilfredshed hos vores gæster.

 

Træningsfaciliteter og klubhusets omgivelser

En større   af frivillige(mænd) har i 2017 stået for al opsamling af bolde på drivingrange og selv stået for koordineringen af bemandingen. Det har for medlemmerne fungeret optimalt. Den gamle traktor kører stadig, med løbende større og mindre reparationer. Folk med forstand på den slags mener den kan holde i mange år !!

”Fredagsholdet” har også i 2017 holdt områderne rundt om klubhuset, terrasse, gård, bede og hække m.v.   Større og mindre opgaver, der ville være en omfattende opgave for banens personale.

 

Sponsorer

Det er i stigende grad vanskeligere at skaffe sponsorer og ikke mindst fastholde deres interesse for at være sponsorer. En mindre gruppe af vores medlemmer har arbejdet med denne opgave sammen med vores pro. Både i forbindelse med Røsnæs Open, sponsorer til de løbende matcher og sponsorer til baneudstyr.

Vi har deltaget i arrangement afholdt af Kalundborg Kommune om fondsansøgninger m.v. og vores pro har over vinteren arbejdet intenst med dette. Men der er mange om buddet. Så indtil videre har det ikke givet kontante resultater.

 

Sekretariatet

Opgaverne i sekretariatet er i sæson 2017/18 i stigende grad blevet varetaget af bestyrelsens medlemmer, frivillige og proen. Vi har nok ikke fundet den endelige form endnu. Vi har brug for flere, der kan være med til at løse enkeltopgaver og vi er i gang med at afsøge mulighederne.

Vækst i frivilligt arbejde

Som ovenstående indikerer varetages en række af klubbens kerneaktiviteter ved frivilligt arbejde fra vores medlemmer. Det skylder vi dem alle en stor tak for. Omfanget har været stigende og karakteren har ændret sig fra at være kortere ad hoc opgaver til egentlige driftsopgaver. Det er en stor styrke for klubben, at vi har så mange meget engagerede medlemmer. Men det er også en risikofaktor og balancekunst. Frivilligt arbejde skal være til glæde for dem der gør et stykke arbejde og ikke en sur pligt.

 

Budget og styring af økonomien

Vi har i bestyrelse fulgt udviklingen af indtægter og udgifter tæt i 2017/18. Vi har styret udgifterne så de overordnet rammer det lagte budget, mens indtægterne er under det budgetterede. Resultatet er positivt og økonomien konsolideret, men vi har ikke nået det ønskede mål. Kassereren vil komme nærmere ind på regnskabsresultatet ved aflæggelse af regnskabet. Vi vil gerne fastholde målsætningen om at reducere trækket på kassekreditten og har derfor i planerne for 2017/18 et stærkt fokus på både styring af udgifter og optimering af vores indtægter. Det sidste vil vi orientere om under Eventuelt.

 

Beretning fra Begynderudvalget v. Hans Peter Sørensen

Der kom 27 nye i den forgangne sæson.

Kaninaftenerne er meget flittigt besøgt, mellem 30 og 45 pr. gang. Mange ”gamle” hjælpere dukker op hver onsdag. Godt for de nye, giver god introduktion til golfspillet.

Der er på onsdagene introduceret nye spilformer, bl.a. Greensome, Høj/Lav, og det vil blive ført videre i den kommende sæson. Der vil komme flere nye ind.

Der er oprettet en Facebookgruppe, med pt 89 medlemmer. Her kan man søge spilmakkere, og den bruges meget flittigt. Rigtig godt initiativ som også tit ”krydres” med billeder fra en runde. Opfordring til at bruge den.

Vi håber meget på at vi fælles kan få flere til at melde sig i den kommende sæson; vi er klar til at tage godt imod dem.

 

Beretning fra Matchudvalget v. Steen Thorsen

Vi har afviklet 14 matcher samt klubmesterskaber i 2017. Gennemsnitlig deltagerantal er ca. 50 med max. 102. Dette er desværre for lidt.

Vi prøver om vi kan lave lidt mere attraktive matchformer med Par- og Hold-matcher, som medlemmerne tilsyneladende godt kan lide.

Vi har prøvet at udvide baneservicen sammen med køkkenet under matcherne, og det er planen at udvikle dette yderligere.

Klubmestre:

2017
Damer (slagspil)   Tina Bjørn. Damer (hulspil)   Tina Bjørn
Herrer (slagspil)   Jamie Christensen Herrer (hulspil)     Jamie Christensen
MidAge Herrer( slagspil) Lars Slott
MidAge Herrer (hulspil) Jan Røgilds.
Sen. Herrer ( slagspil)       Jens Ole Christensen
Sen. Herrer ( hulspil ) Peter Skovhus
Vet. Damer(slagspil)         Jytte Jørgensen
Vet. Damer (hulspil) Bente Olesen
Vet. Herrer(slagspil)         Jan Frank Jensen
Vet. Herrer(hulspil))         Jan Frank Jensen
Jun. Drenge(slagspil)         Micki Holmelin Brandys Jun.
Drenge(hulspil)          Micki Holmelin Brandys

Der vil i år blive endnu en række, Superveteran-rækken efter et udbredt ønske fra mange medlemmer ( 66 år og derover )

Søndagsmatcherne har været ledet af Max Antoni. Også her ville vi gerne se mange flere medlemmer.

 

Beretning fra baneudvalget v. Kim Bjørn

I starten af 2017 ansatte klubben Jaimie Sterling som vores nye chef grenkeeper og efter generalforsamlingen i marts 2017 blev Lars Bagge ny bane udvalgsformand.

De havde begge arbejdet sammen i flere år i Dragsholm så at dette samarbejde skulle fortsættes var helt naturligt fra bestyrelsen side

Desværre blev 2017 ikke det år vi havde håbet på for vores bane, baneudvalget og bestyrelsen blev udfordret og valgte at afholde et medlemsmøde i juni. Bestyrelsen valgte samtidigt at have meget fokus på driften af vores bane.

I slutningen af 2017 valgte bestyrelsen i samråd med Jaimie at stoppe samarbejde, ved denne lejlighed besluttede Lars Bagge at udtræde af bestyrelsen og dermed også af baneudvalget.

Fra bestyrelsen side indledte vi søgningen efter en ny chef greenkeeper og satte opslaget op på relevante medier og fik 6 – 8 henvendelser.

Vi valgte at ansætte Jesper Bentsen efter at have gjort et kæmpe arbejde for at sikre, at han var den rigtige chef greenkeeper for vores klub.

Martin har meddelt os at han gerne vil starte op i Holbæk Golf Klub her pr 1/3 da han derved kom tættere på hans bopæl.

Jeg kan med glæde fortælle at Erik er kommet tilbage og er startet i klubben igen, endnu et kendt ansigt er tilbage da vi har ansat Micki Troelsen som tidligere er udlært her i klubben.

Jeg vil sige at klubben har kæmpe forventning til Jesper og hans crew, vi tror at banen får en kæmpe oplevelse med det nye team og at banen kommer til at stråle i den kommende tid

Jeg håber at I alle vil byde Jesper og hans crew velkommen og skulle hilse fra Jesper og sige at I er velkommen til at komme forbi og tage en snak med ham.

Må jeg forslå alle, at de bliver tilføjet den facebook gruppe som hedder Greenkeeper i Kalundborg Golf Klub hvor der bliver lagt billeder og videoer samt orienteringer ud om arbejdet på og omkring vores bane

 

Beretning vedrørende Golf Cafe Røsnæs v. Kim Bjørn

Som alle ved, startede Steen og Marianne som vores nye forpagtere i 2017, dette blev starten for Golf Cafeen Røsnæs.

Det har været en kæmpe omvæltning i forhold til tidligere hvor klubben selv har drev køkkenet, men med deres gode humør og mange tiltag har Steen & Marianne tilført klubben nyt liv og været en kæmpe fornøjelse for alle som kigger forbi cafeen lige meget om det drejer sig mad, drikke eller en gammeldags vaffel is

Vi i bestyrelsen er sikker på at det bliver endnu bedre i 2018, hvor det forlyder fra vores forpagtere at de har flere nye tiltag som de vil traktere os med i løbet af sæsonen

Jeg har holdt møder med klubberne i klubben for at hører hvordan deres samarbejdet med vores forpagtere har været i den forgangene sæson og jeg har kunne give Steen & Marianne de bedste tilbagemelding og ved at klubberne er i gang med at planlægge bespisninger for den nye sæson i samarbejde med forpagterne

Jeg vil opfordre alle til at støtte op om Golf Cafeen Røsnæs for på den måde sikre vi, at der også i fremtiden vil drevet cafe/køkken i vores golf klub.

 

Beretning fra Juniorudvalget v. Vini Lindhardt

Sæson 2017 bød på alle de kendte aktiviteter, træning, fredagsgolf, holdturneringer, JDT, Kredsturneringer, NatGolf og RyderCup. Mange gode timer for vores juniorer. Dette er muliggjort af mange meget engagerede og arbejdsomme forældre og et stærkt Juniorudvalg. Desværre har vi på trods af dette arbejde haft tilbagegang i medlemstallet. Vi har forsøgt med Åbenthus arrangementer, besøg på skoler og andet. Det er ingen trøst at andre golfklubber har samme udfordring.

Der er arbejdet på at skaffe sponsormidler til indretning af juniorrum, så vi også er attraktive i forhold til juniorernes sociale samvær. Dette vil fortsætte ind i det nye år.

 

Spørgsmål til beretningerne:

Anne Lise Schjeldahl – Hvorfor blev banen ikke bedre hen over sæsonen, var det pga maskiner eller er det andre faktorer.

Vini Lindhardt svarede, at der var tre hovedårsager. Der var ikke personale nok, hverken fra starten af sæsonen eller i løber af denne. Særligt havde det været svært at fastholde de folk der blev rekrutteret. Vi havde ikke personale med det nødvendige tekniske kendskab til maskinerne. Derfor blev vi meget afhængige af bistand fra eksterne leverandører. Og endelig havde der ikke været den nødvendige forventningsafstemning i bestyrelsen om kravene til banedrift og banedesign.

Mogens F. Hansen – Rykkede for svar på mails, referater fra Baneudvalgets møder samt årshjul for banedriften.

Vini Lindhardt beklagede de manglende svar og oplyste, at der er udarbejdet Plejeplan for banen for det kommende år. Den vil blive tilgængelig for medlemmerne.

Kim Bjørn svarede at der havde været forskellige holdninger til offentliggørelse af referater fra Baneudvalget, der endte med at de ikke blev offentliggjort.

Henrik Nielsen – Der har været en afgang på 39 medlemmer. Hvor stor har tilgangen været og kan man ikke undersøge hvorfor medlemmerne melder sig ud.

Vini Lindhardt oplyste at der har været en nettoafgang på 40 medlemmer, i alt 80 udmeldelser. Hovedårsagerne til udmeldelse er alder og sygdom. Men også nogle nye medlemmer synes det er for svært at komme i gang. Vi har overvejet at tilkøbe et modul i Golfbox – Golfspilleren i centrum, der kunne give flere oplysninger om både gæster og medlemmers tilfredshed. Det koster 6.000 kr. årligt. Hidtil har bestyrelsen valgt denne mulighed fra.

Svend Erik Møller – Hvad gør man for de unge, socialt?

Vini Lindhardt svarede at der arbejdes på både at skabe spændende sportslige muligheder og gode sociale rammer i klubben. Vi er helt beviste om at vi ikke kan tiltrække og fastholde juniorer hvis der ikke er et godt socialt miljø og faciliteter. Derfor arbejdes der på indretning af et juniorrum.

Henrik Nielsen – Henledte opmærksomheden på at flere medlemmer er utilfredse med at få serveret det samme flere gange i løbet af en uge.

Kim Bjørn oplyste at der arbejdes på denne problemstilling, som også andre har rejst, i samarbejde med Golf Cafeen.

 

Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Jes Clausen gennemgik hovedtallene, på baggrund af det udsendte regnskab og bemærkningerne hertil. Periodens resultat er et overskud på 101.000 kr. At det budgetterede resultat ikke er nået helt skyldes primært faldende indtægter og ekstraordinære udgifter i forbindelse med banedriften.

Den uafhængige revision havde godkendt regnskabet som retvisende i forhold til klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt at resultatet er opgjort i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Som supplement til revisionspåtegningen havde revisionen to anbefalinger til forbedringer at forretningsgange i forhold til ferieregnskab og procedurer ved indkøb. Denne anbefaling blev læst op for generalforsamlingen. Bestyrelsen havde taget anbefalingerne til efterretning og inden generalforsamlingen indrettet de administrative forretningsgange herefter.

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan problematikken vedrørende feriepenge kunne opstå. Der vil blive orienteret nærmere herom til medlemmerne efterfølgende.

Regnskabsresultatet blev drøftet.

Anne Lise Schjeldal tilkendegav at der teknisk ikke kunne stilles spørgsmål til regnskabet, men at, resultatet ikke var tilfredsstillende set i relation til det budgetterede. Problematiserede forklaringen vedrørende feriepenge. Og om man i konsekvens heraf kunne stemme imod godkendelse af regnskabet.

Sven Gabe tilkendegav at det ikke var et tilfredsstillende regnskabsresultat; klubben har kun tjent det halve af det budgetterede. Uheldigt at kasse kreditten er på 800.000 kr. Efterlyste en åben og ærlig bestyrelse. Tilsluttede sig bemærkningerne vedrørende feriepenge.

Vini Lindhardt svarede på de to indlæg at ambitionen i budgettet var et regnskabsresultat med 200.000 kr. i overskud, der kunne gå til at mindske trækket på kassekreditten. Det har vi ikke nået og det er overordnet set ikke tilfredsstillende. Når det er sagt så er indtægtssiden altid risikofyldt. De samlede indtægter var budgetteret til 4,018 mio. kr. og de realiserede indtægter 3,985 mio. kr. Banedriften har givet et uventet overtræk. Bestyrelsen har et stærkt økonomifokus og der arbejdes løbende med tilpasning af udgifterne. Der er åbenhed omkring klubbens økonomi, bl.a. i forbindelse med de udsendte kvartalsregnskaber. Der er ikke noget der holdes skjult. Bestyrelsen har kun en ambition. At tjene klubbens interesser.

Jes Clausen oplyste at kassekreditten nedskrives løbende, ca. med 50.000 kr. årligt, og at han i øvrigt fandt regnskabsresultatet tilfredsstillende i lyset af omstændighederne for årets drift.

Tom Rasmussen spurgte til udleje af klubbens maskiner. Fandt det ikke tilfredsstillende at der udlejes til private.

Kim Bjørn svarede at der har været udlejet maskiner i 2017 og tilsvarende indtægter herfor. Fremadrettet vil dette også kunne forekomme. Men kun til andre golfklubber som vi samarbejder med om maskiner i øvrigt.

Henrik Nielsen spurgte til udgifterne til opvaskemaskinen samt hvorfor anbefalingerne fra revisionen vedrørende forbedring af arbejdsgange ikke stod i regnskabet.

Vini Lindhardt svarede, at opvaskemaskinen er en del af det faste udstyr der stilles til rådighed for forpagter. I forhold til anbefalingerne fra revisionen er dette ikke en del af den regnskabstekniske revision, der følger af vedtægterne og er derfor ikke tekniske revisionsbemærkninger til regnskabet. Det er revisorernes supplerende kommentarer, der i øvrigt i den endelige udgave er modtaget umiddelbart inden generalforsamlingen. En teknisk revisionsmæssig skelnen.

Mogens F. Hansen spurgte til om de frivillige er omfattet af klubbens forsikringer.

Kim Bjørn svarede bekræftende, at de frivillige er dækket af DGU-forsikringen.

Regnskabet blev godkendt med 77 stemmer, 4 stemmer imod. Den ene fuldmagt blev ikke bragt i anvendelse ved denne afstemning.

 

Ad. Pkt. 4.

Bestyrelsen fremlægger budget samt fastlæggelse af indskud og kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslog følgende årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2018:

Forslaget vedrørende seniorer indeholdt en kontingentstigning på 400 kr. fra 2018. Øvrige kontingenter var uændrede.

 • Seniorer – 5.800 kr.
 • Junior – 1.300 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 6 måneders prøveperiode.

 • Studerende/yngling – 2.500 kr.
 • Puslinge – 400 kr.
 • Passive – 500 kr.
 • Prøvemedlemmer – 1.250 kr.
 • Indskud – 0 kr.
 • Boldabonnement – 170 kr.

 

Budgettet for 2018-2020 var fremlagt.

Anne Lise Schjeldal talte imod det fremlagte forslag til kontingentforhøjelser, med henvisning til at budgettets udgifter i stedet burde tilpasses det antal medlemmer vi er. Der må skrues ned på andre parametre så kontingenter kan holdes. Grænsen for hvad medlemmerne kan betale er ved at være nået.

Erik Mortensen tilkendegav at omkostningerne ved drift af banen stort set er de samme uanset hvor mange medlemmer vi er.

Per Hommelgaard foreslog at boldabonnementet også betale af passive medlemmer.

Henrik Nielsen fremsatte forslag om at kontingentforhøjelsen først skulle træde i kraft fra 2019. Dette forslag blev af dirigenten henvist til behandling på næste års generalforsamling.

For bestyrelsens forslag til kontingent, indskud og boldabonnement stemte 52, imod stemte 29, 1 undlod at stemme. De foreslåede kontingentsatser var hermed godkendt.

Efter afstemningen blev der gjort indsigelser mod, at der ikke havde været mulighed for egentlig drøftelse og stillingtagen til budgettet.

 

Ad. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

 

Ad. Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne            

Der var modtaget forslag til vedtægtsændring i relation til § 5 – Personer der får konstateret sygdom, der for altid forhindrer dem i at kunne spille golf, kan udmelde sig med udgangen af et kvartal.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Da der var tale om en vedtægtsændring og der var mindre end 2/3 af klubbens medlemmer til stede ved generalforsamlingen, skal forslaget forelægges en ekstraordinær generalforsamling jfr. klubbens vedtægter § 19 stk. 2. Denne indkaldes umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Ad. Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kim Bjørn var på valg.

Ole Pedersen og Jes Clausen genopstillede ikke. Lars Bagge var udtrådt af bestyrelsen i beretningsåret.

Kim Bjørn, Morten Holmelin, Karin Holm og Lars Sloth stillede op til valg.

Sven Gabe blev foreslået til bestyrelsen. Valgte at lade sig stille op som suppleant.

Kim Bjørn, Morten Holmelin, Karin Holm og Lars Sloth blev valgt.

 

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen:

Sven Gabe og Max Antoni stillede op til valg og blev valgt.

 

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Johnny Christensen og Kristian Pedersen som revisorer.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Røen som revisorsuppleant.

Disse blev genvalgt.

 

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Vini Lindhardt orienterede om bestyrelsens planer for aktiviteter der skal understøtte fastholdelse og rekruttering af medlemmer i 2018.

På bordene var lagt pjecer om Åbent Hus arrangementer hen over sæsonen. Generalforsamlingens deltagere blev opfordret til at tage disse med og omdele til mulige nye medlemmer. I det hele taget er der behov for at alle medlemmer medvirker til at skaffe nye medlemmer via netværk, familie, klubberne i klubben m.v.

For klubbens medlemmer vil der igen i 2018 være fri træning to gange om ugen og der iværksættes nye fælles aktiviteter. Herunder fra 1. maj spil hver lørdag kl. 13.00 fra 1. tee-sted, 9 eller 18 huller. Der vil tillige blive udviklet pakketilbud på green fee og tilbud fra golfcafeen som klubbens medlemmer vil blive opfordret til at være med til at videreformidle ved besøg i andre klubber, bl.a. ved regionsmatcher.

Steen Thorsen oplyste at der bliver etableret grønne teesteder hele banen rundt. Det er håbet at højhandicapspillerne og evt. juniorerne vil anvende disse så de nemmere kommer frem til fairway.

Ole Steen Nielsen efterlyste medlemmer til deltagelse i sponsorarbejdet. Det er et vigtigt udvalg.

Jytte Jørgensen spurgte til fritspil aftale med Dragsholm Golfklub.

Vini Lindhardt svarede at det afventer generalforsamling i Dragsholm Golfklub. Aftalen med Trelleborg Golfklub er i indgået for 2018.

Steen Bidstrup spurgte til muligheden for familiemedlemskaber.

Vini Lindhardt svarede at bestyrelsen har drøftet nye former for medlemskaber, herunder familiemedlemskaber, men har valgt at fastholde den kendte og enkle medlemsstruktur.

Anne Lise Schjeldal problematiserede at det fremlagte budget 2018-2020 er identisk for alle årene.

Jes Clausen svarede, at der ikke p.t. er planer for aktivitetsændringer m.v. der afspejler sig i budgettet i 2019 og 2020.

Formanden takkede Ole Pedersen, Jes Clausen, Lars Bagge og Max Antoni for deres indsats i bestyrelsen.

Afslutningsvis takkedes Mogens Dunmose for indsatsen som dirigent og Max Antoni for at muliggøre at generalforsamlingen kunne afholdes på Skolen på Herredsåsen.

 

Generalforsamlingen sluttede 22.30.

 

Sign. 2. april                                                                                      Sign. 2. april

Mogens Dunmose                                                                            Vini Lindhardt

Dirigent                                                                                              Formand

[VL1]

[VL2]