Referat af generalforsamling i Kalundborg golfklub den 12. marts 2024

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Per Nykjær blev på forslag fra bestyrelsen valgt.

Per Nykjær konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der var fremmødt 47 medlemmer, alle stemmeberettiget. Der blev ikke registret fuldmagter.

Der blev valg to stemmetællere; Tina Bjørn og Kim Bjørn.

 

Generalforsamlingen mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden i perioden siden sidste generalforsamling.

Det var

Ib Vestergaard og Steen Røgilds. Sidstnævnte æresmedlem og mangeårig formand for Kalundborg Golfklub og bl.a. hovedkraften i etableringen i for-ni.

Ad pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra udvalgene.

Formandens beretning v/Vini Lindhardt:

”Helt undtagelsesvis vil jeg tillade mig en lidt alternativ introduktion til min beretning. Jeg vil et øjeblik invitere jer på en lille tidsrejse. Tilbage til 1974 – det var dengang benzin kostede 2 kr. og 5 ører pr. liter, Abba var et hit, vi gik i kassebukser, spraglet tøj og skjorter med lange flipper. Watergate skandale og to militærkup. Mere fredeligt gik det for sig i Kalundborg. Det er torsdag den 14. marts 1974 i Kalundborg Hallens cafeteria. Der var indkaldt til stiftende generalforsamling – gode kræfter havde gjort et forarbejde, bl.a. sammen med borgmesteren i et forsøg på at starte en golfklub.

Herfra bliver det direkte citat fra en gammel protokol i uddrag:

” Tilstede var 100 mennesker. Der blev budt velkommen, hvorefter vistes den amerikanske film; Welcome to Golf.

Vedtægtsforslag og forslag til kontingent blev fremlagt – herefter en pause på 30 minutter hvorunder der var livlig samtale i salen.

Sammen med vedtægtsforslag var uddelt indmeldelsesblanketter og disse skulle indsamles i pausen.

Ved mødets genoptagelse var medlemstallet på 98 og kl. 22.05 var Kalundborg Golfklub stiftet.

Herefter har mange medlemmer gjort et kæmpe arbejde for at vi i dag står med den klub, de anlæg og det set-up af klubber i klubben og aktiviteter vi kender – og vi kan fejre 50 års jubilæum i år. Mere om det ved senere nyhedsbrev. Blot – jeg håber at I har lyst og mulighed for at deltage i de kommende jubilæumsaktiviteter.

Og så over til beretning for Kalundborg Golfklub 2023 – hvad der er sket siden sidste generalforsamling, herunder bestyrelsens forberedelse og tiltag i forhold til den kommende sæson 2024. Udvalgsformændene vil efterfølgende aflægge særskilte beretninger for hvert af deres udvalgsområder, der repræsenterer klubbens drift og udviklingsaktiviteter.

Udviklingen i medlemstal i perioden 2017-til og med 2023

De officielle medlemstal, som opgøres pr. 31. december viser en svag tilbagegang for Kalundborg Golfklub

Udviklingen i aktive-/passive medlemmer –  tabel.1.

Pr. 31.12.201820192020202120222023
Aktive583554547565558531
Passive185174147142163145

Udviklingen i aldersfordeling aktive – tabel 2.

Pr. 31.12.201820192020202120222023
0-24 år453931333358
25-59 år212202210218195169
60 år og opefter326313306304320304

I forhold til disse tal skal opmærksomheden særligt rettes mod at vi har, og i stigende grad har en aldersfordeling, hvor 57 % af vores medlemmer er over 60 år og 33 % er over 70 år.

Den forholdsmæssig største fremgang blandt juniorer og ynglinge mens de 25 til 59- årige tegner sig for det største frafald.

Det er de tal vi har set igennem de seneste 10 år eller mere.

Sidste år til generalforsamlingen gjorde vi opmærksom på, at det ikke er disse tal der er interessante i budget-, planlægnings- og rekrutteringsarbejdet. Det er derimod hvilket medlemstal vi har ved indgangen af den nye sæson. Her er der taget højde for de udmeldelser der kommer op til årsskiftet.

Pr. 1. januar 2024 er vi nede på nede på i alt 417 aktive medlemmer, det er et minus 10 juniorer og ynglinge og 58 seniorer.

Bestyrelsen arbejder i budgetlægningen med at vi rekrutterer 40 nye medlemmer i 2024. Målet for rekrutteringsarbejdet er dog flest mulige nye medlemmer så vi modvirker den afgang der årligt er fra klubben.

Andre klubber arbejder også med en afgang/tilgang på 10 % hvert år. Vi er desværre over disse 10 %.

Vores greenfeeindtægter har de seneste år været stødt stigende. Med 1934 greenfeegæster i 2023 mod 1791 i 2022. Og vi skal fortsat arbejde på at gøre det attraktivt også at komme som gæst i klubben. Herunder at sikre samarbejdspartnere i området der kan tilbyde overnatning m.v.

Søgningen til par 3 banen har også været stigende i 2023 og givet en indtægt på 32.500 kr. Særligt har vi haft besøg af mange unge, der har besøgt os flere gange. Måske potentielle medlemmer eller i hvert fald gode gæster, vi også skal tilgodese. Det ligger i tråd med DGU´s anbefalinger om at indtænke de korte baner i klubbernes strategier.

Disse tal fører mig over til klubbens overordnede ØKONOMI og RESSOURCER – Karin vil komme nærmere ind på regnskabet i detaljer.

Kalundborg Golfklub har fortsat en sund driftsøkonomi og en fornuftig likviditet. Når det er muligt med vores medlemstal skyldes det en række forskellige forhold, vi som bestyrelse værdsætter og prøver at passe på.

 • Vi har et baneanlæg og klubhus som Kalundborg Kommune i anlægsfasen har stillet til vores rådighed.
 • Kommunen står også for de løbende driftsudgifter i forbindelse med klubhus m.v.
 • Vi har mange frivillige som lægger en stor arbejdsindsats – en værdi der ikke kan sættes kr. på.
 • Vores sponsorer, såvel erhvervssponsorer som vores medlemssponsorer, der bidrager til klubben ud over almindeligt kontingent. Erhvervssponsorer med 190.000 kr. og 125 medlemssponsorer med 27.650 kr.
 • Momskompensation på 87.600 kr.
 • Og endelig har vi i 2023 været tilgodeset at Folkeoplysningsudvalget med 175.000 kr. i forbindelse med maskinindkøb.

Vores likviditet muliggør at vi delvis har kunnet finansiere maskinindkøb og begrænse de løbende leasingudgifter. Vi undgår stadig udgifter til en kassekredit. Status for maskinparken, herunder anskaffelses- og finansieringsbehov følges løbende og er en del af budgetlægningen, så vi ikke får nogle overraskelser.

Bestyrelsen har løbende et stort fokus på klubbens økonomi også at vores indtægter følger med prisudviklingen. Det kommer vi nærmere ind på under et senere punkt.

Ud over det finansielle perspektiv er en af de bedste måder at sikre en sund økonomi på fokus på at fastholde og rekruttere nye medlemmer.

I starten af 2023 havde vi et medlemsmøde, hvor temaet var aktiviteter for begynderne – hvordan vi fastholder de nyerhvervede medlemmer. Det blev fulgt op af videre drøftelser i bestyrelsen og med repræsentanter for begynderne og begynderudvalget m.fl.

En gruppe af begyndere tog selv initiativ til fællesspil for begyndere m.fl., klubben deltog i Venskabsturnering for hold med 12 spillere – primært for begyndere.

I september godkendte bestyrelsen reviderede rammer for begynderarbejdet, der både skal synliggøre hvad begynderne kan forvente fra klubben og hvilke forventninger klubben har til begynderne.

Endelig har en gruppe fra begynderafdelingen givet tilsagn om at stå for begynderaftenerne fremover, så denne opgave mere bliver et fælles ansvar end en opgave for få.

Dette frivillige engagement er en anden stor og meget afgørende ressource i klubben. Vi har mange funktioner der varetages af frivillige

 • Boldopsamling
 • Pasning af omgivelser omkring klubhus
 • Rivning af bunkers
 • Diverse husopgaver
 • Juniorarbejde – forældre og andre
 • Rekruttering af nye medlemmer
 • Weekend værter for greenfeespillere
 • Hjælpere på begynderaftner
 • Hjælpere til ældresagsgolf,
 • Røsnæs Open og mange flere
 • Medlemmer af vores udvalg, der står for de medlemsrettede aktiviteter, baneudvalg, husudvalg, begynderudvalg, matchudvalg, rekrutteringsudvalg, sponsorudvalg og juniorudvalg
 • Matchleder af vintermatcherne og koordinator af regionsmatcherne
 • Alle bestyrelser i klubben.

Også her har vi stor opmærksom på nødvendigheden af rekruttering af nye. Der er flere i år og i den kommende år der stopper p.g.a af alder eller fordi de har ydet en stor frivillig indsats i en årrække . Der er også funktioner, hvor vi have glæde af fornyelse, yngre kræfter der har mere føling med udviklingen, end gennemsnittet af os der står for den frivillige indsats. Her kan bl.a. nævnes juniorarbejdet, og den digitale kommunikation.

I november efterlyste bestyrelsen frivillige til sponsorudvalg, rekrutteringsarbejdet og juniorafdelingen. Her og i mange af de øvrige funktioner er der stadig god plads til nye.

Jeg mødte en dag et medlem der sagde til mig – klubben gør ikke en s.. for mig og min gruppe. Det har jeg tænkt en del over.

Faktum er at vi alle i ”klubben” er hinandens forudsætninger. Frivillighed er for alle aldersgrupper og alle er velkomne. Det er ikke alle der har de samme muligheder for at bidrage, det skal respekteres. Men mulighederne er mangfoldige.

Hvordan vi kommer tættere på den nødvendige nyrekruttering af frivillige og hvordan vi nytænker opgaver og sammenhænge bliver et særligt indsatsområde i 2024. Den nødvendige dialog håber jeg mange vil deltage i.

Gode vilkår og tilbud til klubbens medlemmer generelt skal også være med til at fastholde medlemmer.

En god bane – det allervigtigste – det vil jeg overlade til Max

Nødvendig skiltning til og på banen, mad og drikke på hul 19 og et shoptilbud, det er hvad bestyrelsen har arbejdet på i 2023 og som i vil møde ved sæsonstart.

GLFR – digital baneguide – nye skilte

Fra ca. 15. januar 2024 er Kalundborg Golfbane en del af GLFR´s digitale baneguide, som vi alle kan tilgå via smartphone eller smartwatch.  Vi har valgt at investere i denne løsning der ud over at være et tilbud til jer som medlemmer og vores greenfeegæster også er et værktøj for vores greenkeepere, er med til at skabe en større synlighed for vores sponsorer og er datagrundlaget for nye skilte til banen.

Der opsættes nye henvisnings- og oversigtskilte samt tee-stedsskilte.

Der har været et informationsmøde om medlemmers brug af GLFR og der kan afholdes flere.

Mad og drikke – Ny forpagter i cafeen

Efter Liva Bro i efteråret opsagde forpagtningsaftalen med Kalundborg Golfklub, har bestyrelsen sonderet forskellige muligheder, for at sikre den fortsatte drift af cafeen. Vi har lagt vægt på, at der tilbydes bespisning i ”klubberne i klubben”, daglig åbningstid og service til matcher og gæster. Vi har også haft medlemmernes ønsker til sortiment med i overvejelserne. Klubberne var inviteret til at komme med input.

Dette arbejde har resulteret i den indgåede forpagtningsaftale pr. 1. januar 2024 med Nadja Holm Nielsen, inden for de rammevilkår, der har været gældende for tidligere forpagtningsaftaler og som rummes af klubbens driftsaftale.

Nadja Holm Nielsen er uddannet kok, har tidligere bl.a. drevet cafe i Pasbækgård golfklub, idrætshal og kender Kalundborg Golfklub, herunder klubbens driftsvilkår.

Fra bestyrelsens side vil vi opfordre alle til at gøre brug af cafeens tilbud.

Ny sponsor til Røsnæs Open/jubilæumsturnering og tilbud til medlemmerne

Kalundborg Golfklub har med virkning fra 1. januar 2024 indgået sponsor- og samarbejdsaftale med Lindhardt Golf ved Thomas Lindhardt Hansen. I efteråret stod klubben overfor at finde ny sponsor til Røsnæs Open og der har været efterspurgt et større sortiment af golfartikler end det Intersport har stillet til rådighed.

Aftalen indeholder bl.a.

 • Et sponsorat til den årlige Røsnæs Open/jubilæumsturnering.
 • Lindhardt Golf sælger golfprodukter i Kalundborg Golfklub. Der indrettes butik ved sekretariatet. I det daglige vil Thomas Andersen stå for betjeningen inden for sekretariatets åbningstider.
 • Lindhardt Golf arrangerer og afvikler events i Kalundborg Golfklubs træningsfaciliteter herunder demodage, fittingdage og lign.

Thomas Lindhardt Hansen er i det daglige HeadPro i Værløse Golfklub. Han startede sin golfkarriere som junior i Kalundborg Golfklub i 2000 og fik sin PGA-træneruddannelse i Korsør Golfklub fra 2007-2010.

Bestyrelsen håber også at I kan bruge dette tilbud.

Kommunikation

Bestyrelsen besluttede i efteråret at der hver måned efter bestyrelsesmødet udsendes et Nyhedsbrev til alle medlemmer via mail. Der er nu udsendt 4 nyhedsbreve og vi beder i det sidste om jeres feedback i forhold til form og indhold.

Ved flere lejligheder er vi gjort opmærksom på er der er visse typer af kommunikation, der også gerne må komme ved opslag, eksempelvis aktivitetskalendere m.v. Det vil vi følge op på.

FB bliver brugt af flere grupper, Kaningolf, Manneklubben, Forpagter, Proshop.

Det digitale spor er helt åbenlyst vores store udviklingspotentiale.

Afslutning

Afslutningen på min beretning skal være en stor tak til

 • de mange medlemmer der trofast spiller vores bane og er med til at skabe det gode sociale miljø,
 • de rigtig mange frivillige der er med til at drive vores klub, så både medlemmer og gæster mødes af høj kvalitet i omgivelser, hus og modtagelse, boldopsamlere, fredagshold, weekend værter for greenfeespillere, bunkerhold, hjælpere på begynderaftner og til ældresagsgolf, Røsnæs Open og mange flere
 • forældre og frivillige der bakker op om junioraktiviteter
 • medlemmer af vores udvalg, der står for de medlemsrettede aktiviteter, baneudvalg, husudvalg, begynderudvalg, matchudvalg, rekrutteringsudvalg, sponsorudvalg og juniorudvalg
 • matchleder af vintermatcherne og koordinator af regionsmatcherne
 • vores meget engageret medarbejdere
 • Sponsorer og andre der med deres økonomiske støtte til klubben muliggør vores aktiviteter og anlæg
 • Mine bestyrelseskolleger tak for en stor indsats og godt arbejdsfællesskab
  • Ann Bille
  • René Kristensen”

 

Årsberetning banen 2023 v. Max Anthoni

Mild og våd vinter 2022/2023 forni var lukket ved opstart af sæson 2023 men blev dog hurtigt åbnet. Tør maj/juni med få mm vand, derefter våd og kølig juli og august med grønt græs på banen hele sommeren. Meget vådt efterår og den første sne faldt slut november.

Den 1. januar startede Jesper, greenkeeper uddannet fra Korsør, men vi måtte desværre hurtigt indse at han ikke passede ind i teamet, så vi opsagde sammenarbejdet igen ved udgangen af marts måned.  1. maj startede Claus Larsen op. Teamet består pt. af Micki, Thomas, Claus, elev Marcus og Jonas frem til 1. januar. Der søges efter en ny mand til sæson 2024

Baneudvalget har i løbet af året bla. arbejdet med at få lavet en 5 årsplan for ønsket til fornyelse af banen, bla. at få plantet træer på forni.

Vores gamle semiroughklipper var efterhånden blevet for dyre at reparerer på så det blev besluttet at udskifte dem med en ny efterløber og med en Ventrack. Efterløberen fik vi et tilskud til fra folkeoplysningsudvalget på 175.000 kr

Banen: der bliver klippet fairway efter baneguiden, der er lavet out på hul 14 ind mod hul 17, DGU har været forbi og omratet banen, den er blevet vurderet en smule sværere. Der kommer nye teesteds markeringer og gul, rød og grøn bliver fremover markeret med tal. Vi håber at det nye indspilsområde kan stå færdigt ca. 1. juni

Hen over vinteren er der blevet beskåret træer og buske, og en område ved drivingrangen er blevet ryddet til overdækket udslagsmåtter.

Årsberetning fra Husudvalget v. Sven Gabe.

Først det mere alvorlige.

Vores trofaste fredagshold har fredag efter fredag siden 2016 tømt skraldespande, passet golfbuggies og omgivelserne ved klubhuset. Desværre stopper de nu på grund af alder og vi efterlyser mulige afløsere til opgaven. De har typisk været 4-6 personer om fredagen: Erling og Else-Marie Grue, Tove og Ole Hunniche, Flemming Røen, Jens Jørgen Hansen og selvfølgelig Ole Pedersen, som har været ‘chefen’.

Generelt er manglen på frivillige meget udtalt i år. Vi mangler også mange deltagere til boldopsamling og bunkerhold. Så hermed en opfordring til alle om at melde sig og/eller sprede budskabet til andre medlemmer.

Nyt alarmanlæg.

Vi har gennem et par år haft problemer med tilstrækkelig mange adgangsbrikker til bagrummet. De kan ikke længere anskaffes, og vi har ikke nok. Vi har undersøgt alternativer og endelig besluttet at få erstattet det gamle alarmanlæg (fra da Hønsehuset blev bygget) med et nyt, appstyret system, som samtidig kan styre de 2 døre til bagrummet. Dermed tilgodeser vi både folk med smartphone ,og dem der stadig ønsker at anvende den adgangsbrik, de allerede har.

Vi har i 23 fået ny belægning i cafeen. Knap så ‘cosy’, men til gengæld til at holde ren. Garant har erkendt at rådgivningen, da vi først lagde tæppe på ikke var optimal, og de har derfor ydet et stort økonomisk tilskud til sagen.

Vi har nu fået ny forpagter i køkkenet og ønsker Nadja og Michael velkomne. Vi har repareret en del, haft elektriker til ‘usikre’ elinstallationer, lappet huller i væggene (helt præcis 125 stk!!) og købt forskelligt udstyr. Nadja har dog haft en meget fornuftig tilgang til økonomien, hvilket vi glæder os over.

Årsberetning for Matchudvalg sæson 2023 v. Max Anthoni

Åbningsmatchen måtte afvikles på 9 huller da forni var for våd til at spille på, trods det var der 70 fremmødte spillere til makkermatchen.

Carlsberg matchen og Wessel Cup pænt fremmøde med 79 og 61

Røsnæs Open deltog 17 hold  ( plads til 3 hold mere )

Klubmesterskaber slagspil: Herre Mark Hansen, Junior Valdemar

Klubmesterskaber hulspil 23 deltager: Herre Jonas Jørgensen, Junior Hjalte

Medhjælpermatchen deltog 43

Afslutningsmatchen meget dårligt vejr 21 prøvede at spille men måtte opgive der blev trukket lod om præmierne.

Divisionsholdet 2. holdet vinder deres række, 1. holdet taber deres kamp om oprykning i Holbæk og må blive i 5. div.

Regionsgolf:  Senior A kommer i semifinalen og Veteran B kommer i ¼ finalen

Årsberetning for Begynderudvalget v. Martin Jensen

I det forgangne år har jeg været den usynlige leder.

Men har haft nogle gode personer til at styre og afvikle begynderaftenerne. Der har fungeret godt.

Jeg har givet rost til dem der på eget initiativ begyndte at samle et søndagshold og opfordrede dem til at fortsætte med det.

Årsberetning to Rekrutteringsudvalget v. Vini Lindhardt

Rekrutteringsudvalget har i 2023 stået for rekrutteringsaktiviteter for seniormedlemmer. Det har indbefattet afvikling af

Golfens Dag 23. april –  Åbent Hus arrangement fra 11.00 – 14.00. Information og spil m.v.

Golf på en weekend 13. – 14. maj – Træning og spil. For nybegyndere.

Golf på en weekend 3. – 4. juni – Træning og spil. For nybegyndere.

Begynderuge 26. – 30. juni – Træning og spil. 14 deltagere.

Golf på en weekend 8. – 9. juli – Træning og spil. For nybegyndere.

I alt 35 prøvemedlemskaber er det blevet til og 21 der er blevet til faste medlemmer.

Udvalget har tillige stået for diverse materialer til brug for formidling til potentielle medlemmer.

Årsberetning for Juniorudvalget v. Vini Lindhardt

Der har i sæson 2023 været 25 juniorer,  i alderen 8 – 13 år antal 10 og i alderen 14 – 18 år i alt 15.  

Aktiviteterne for juniorerne i 2023 har i sommersæsonen været henholdsvis træning og spil. Der er trænet mandage og torsdage samt søndage. Spillet har været fredagsmatcher, natgolf, RyderCup hvor juniorerne vandt over forældrene, sommersjov – 3 dage i sommerferie og venskabsmatcher med Korsør og Trelleborg.

Dertil har flere deltaget i D-tour rundt i distrikt 5 som vi er en del af, og 1 junior (Valdemar) kom blandt de 8 bedste og kvalificerede sig til finalen hvor de bedste fra distrikterne mødtes.

I vintersæsonen har der været vintertræning – simulatorgolf – i Midtgolf.

 

Årsberetning for Sponsorudvalget v. Karin Holm

Stor tak til alle klubbens sponsorer. Vi har dog stadig plads til flere, der er ledige flag og vi kan finde yderligere emner for sponsering.

Spørgsmål til beretningerne:

Jan Holm spurgte om klubben fortsat har fritspilaftaler med Dragsholm og Trelleborg golfklubber og om det fortsat er en god idee.

Vini Lindhardt svarede, at fritspilaftalerne fortsætter i 2024 og at det er bestyrelsens vurdering, at det er til glæde for vores medlemmer og har en god markedsføringsmæssig værdi. Det sidste blev bekræftet af Kim Bjørn.

Beslutning: Formandens og udvalgsformændenes beretninger blev herefter enstemmigt taget til efterretning.

Ad. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse

Det reviderede regnskab for Kalundborg Golfklub 2023 er udsendt på mail til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Karin Holm havde følgende kommentarer til regnskab 2023:

”Vi kan starte med at sige, at vi er godt tilfreds med årets resultat der har givet et overskud på kr. 42.992,71 mod at vi havde budgetteret med kr. 57.000

Vi har desværre ikke fået det ind i kontingenter, som vi havde budgetteret med, en del af de manglede kontingenter har vi dog fået ind på greenfee. Matchindtægter er desværre også faldet. Vores donationer i år et blevet til kr. 116.000. Alt i alt har det næsten gået i op med vores budget for indtægter

Udgifterne:

På banen er der brugt en smule mindre end budgetteret på trods af at leasing udgiften er steget fordi vi har leaset en  nye maskine. Det har så gjort at vi ikke har brugt lige så meget i reparationer. Vores junior/elite og begynder har også sparet lidt på pengene i år. Det samme kan sigse om vores husbudget.

Pengene er i stedet brugt i administration.  Vores reklamebudget er overskredet, hvad fortrinsvis skyldes reklame i golfbladet

I alt i alt er udgifterne blevet en smule mindre. Vores afskrivninger er også blevet en smule større.

Så alt i alt er vi sluttet med for os et tilfredsstillende resultat.”

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Beslutning: Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet for Kalundborg Golfklub 2023.

Ad. Pkt. 4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for 2024

Karin Holm gennemgik budgettet og fremlagde bestyrelsens forslag til årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2024. Hovedbegrundelsen for en kontingentforhøjelse på 240 kr. årligt fra 1. april 2024 er generelle prisstigninger og den økonomiske usikkerhed det medfører.

 • Seniorer – 6.640 kr.
 • Familier – 13.280 kr. 2 voksne i samme husstand og hjemmeboende børn under 18 år.
 • Junior – 1.450 kr.

Juniorer betaler kontingent efter en 3 måneders prøveperiode.

 • Studerende/yngling – 2.700 kr.
 • Puslinge – 425 kr.
 • Passive – 500 kr.
 • Prøvemedlemmer – 995 kr.
 • Indskud – 0 kr.
 • Boldabonnement – 180 kr.

Beslutning: Generalforsamlingen tog det fremlagte budget for 2024 til efterretning og godkendt med 44 stemmer bestyrelsens forslag til årskontingenter, indskud og boldabonnement for 2024. 3 stemte imod.

Ad. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

 

Ad. Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne

Ingen.

Ad. Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Beslutning: Karin Holm blev genvalgt og Esben Lambreth og Britt Andersen blev valgt uden afstemning.

Ad. Pkt. 8. Suppleanter til bestyrelsen

Beslutning: Anita Holm og Jan Røgilds blev genvalgt uden afstemning.

 

Ad. Pkt. 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

Beslutning: Johnny Christensen og Kristian Pedersen blev genvalgt som revisorer uden afstemning.

Beslutning: Flemming Røen blev genvalgt som revisorsuppleant uden afstemning.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Årets ildsjæl blev udnævnt af bestyrelsen med følgende begrundelse:

”Bestyrelsen har i år valgt at udpege en gruppe af frivillige som årets ildsjæl.

Det er 5 personer, der i en årrække har passet omgivelserne omkring klubhuset, samlet affald ved teesteder m.v. Stort set hver fredag formiddag i sæsonen. Ole Pedersen, Ole Huniche, Tove Huniche, Flemming Røen og Jens Jørgen Hansen. De har besluttet at stoppe og give stafetten videre til andre.

De er et godt eksempel på, hvordan frivillige tager ansvaret for at løse en vigtig opgave.

De skal have en meget stor tak for deres indsats.”

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

For referat:

Sign. 17.3. marts 2024

Vini Lindhardt

Sign. 18.3. marts 2024

Godkendt af Per Nykjær