Referat fra bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 31/8-2017

Til stede var: Thomas, Vini, Lars, Kim, Jes, Steen og HP

Afbud fra: Max og Ole

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt

2. Økonomi.
Budgetrapporten blev gennemgået. Vores træk på kreditten er betydelig lavere end sidste år.
Greenfee er på niveau med sidste år, og det er fint. Indtægter er godt ramt. Vores matchudgifter er
høje, men ved overførsel af sponsorindtægter vil det se bedre ud. Fremadrettet vil der blive en
specifikation af sponsorindtægter, så det bliver mere overskueligt. Der skal forventes udgifter til nye
nøgler pga. indbruddet.
Udgifter til reparation og vedligeholdelse af maskiner ligger væsentligt over det budgetterede. Hvad
vi forventer af udgifter på de enkelte områder i de resterende måneder meldes ind til Jes senest d.
10. september. På hvert enkelt område skal der gøres et konkret skøn over forventede udgifter
resten af året. Der skal tages højde for at rammen i budgettet som udgangspunkt skal holdes,
medmindre der er særlige forklaringer og bestyrelsen har godkendt det. På baggrund af
indmeldingerne udarbejdes første estimat af forventet regnskab 2017.
Der er fra d. 1/1-2017 kommet 31 nye medlemmer. Mht. rekruttering så tages det op på mødet d.
1/10-17.

3. Status på banen.
Der er blevet topdresset. Erik Christen hjælper med at vedligeholde bunkers, ellers samme stab.
Klipning er det primære kerneområde, hvorfor greens bliver lidt nedprioriteret. Dette vil dog blive
”genvurderet”. Mandskab og maskiner har været den helt store udfordring i denne sæson. Der er
ikke plads til at lave andet end det absolutte nødvendige. ”Tager man fra et sted går det ud over et
andet”.
Vedr. næste sæson vil der snarest blive tale om rekruttering. Muligheden for at få lokal arbejdskraft
ved at gå ud med stillingsopslag skal afprøves. Optimalt vil det være 3 helårsansatte samt 3
timelønnede i en 9 mdr’s periode.
I løbet af efteråret klargøres vintergreens og vinterteesteder. Lukning og genåbning af greens og
teesteder er vejrafhængigt, men den sandsynlige periode er fra 1. december 2017 til 1. april 2018.
To-do-liste: Beskæring, renden på hul 4, hazard på hul 7, udbygning af 3 greens på par 3 banen i år
og 3 greens til næste år.
Greens på for-9 har et dårligt vækstlag og det er det der er den store udfordring.
Priklemaskinen er ikke klargjort fra sidste år, derfor ingen prikling pt.
Alle maskiner klargøres henover vinteren, så de er klar til næste sæson.
Vedr. skiltning, synliggørelse af enkelte huller, kommer der et oplæg til næste møde.
Det blev aftalt at bestyrelsen inden for en uge skal have en orientering fra Jamie om, hvad der kan
gøres for hurtigst muligt i indeværende sæson at rette op på greens på forni. På baggrund heraf
tager bestyrelsen stilling til om der er behov for en fornyet hurtig drøftelse i bestyrelsen.

4. Udvalgene.
Køkken: Generel tilbagemelding fra de enkelte ”klubber”/brugere er, at serviceniveauet er OK,
dejligt med opdækning, afrydning m.m.. Manneklubben ønsker dog mere ”mormormad”. Fremtiden
er med nye ideer, f.eks. flere burgerretter, dagens ret, take-away. Køkkenet vil godt have en
opfølgning på Røsnæs Open. Desuden vil de godt have en fornyet aftale/forpagtning for den
kommende sæson. Bestyrelsen gav bemyndigelse til formand og næstformand til at forlænge
forpagtningsaftalen.

Begyndere: Stadig god tilslutning. Der er prøvet nye spilleformer til glæde for alle. Forsøg med et par
”slots” om ugen, hvor banen er lukket et par timer for spillere med højt handicap.

Juniorer: Det er vanskeligt at fastholde juniorerne og få dem til at lægge et større arbejde i både
træning og spil. Hvad gør vi for at fastholde og få flere ind?? DGU afholder inspirationsseminar i
Fredericia d. 18. november. Meld ind!!

Matchudvalg: Der er en faldende interesse for at deltage i vores matcher. Prøve at lægge flere i
foråret samt at lave flere af dem hold hold- og par-matcher.

Sponsorudvalg: Kvickly indgår i en 3-årig aftale.

5. Sponsormatch.
Der er tilmeldt 16 personer fra 5 sponsorer. Desuden 6 fra egne rækker.
Wessels Cup, her var det Hans Frederiksen som var sponsor, og han er meget interesseret i at
fortsætte næste år.

6. Evt.
Der har været skoleklasser på besøg, og det er fint. Dog skal det fremadrettet gøres klart for
skolerne, at vores anlæg er ”ømtåleligt” og skal behandles pænt. Ellers kan der udskrives en regning
for evt. skader, som bliver påført f.eks. greens.

Næste møde er d. 20. september kl.18.00

Ref.
HP