Referat af bestyrelsesmøde den 9. november 2021 kl. 19.00 i KlubhusetTil stede var: Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen, Ann Bille, Karin Holm, René Kristensen, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt(referent).

 

Jesper Bentsen deltog under behandling af punkt vedrørende nyt fra Baneudvalget.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomien og medlemstal pr. 31. Oktober 2021.

Orienteringen om forventet regnskab 2021 taget til efterretning, herunder at medlemstallet er positivt.

Ad. Pkt. 3. Bortforpagtning af cafe

Sven gav en tilbagemelding på sondering hos mulig forpagter. Der forhandles videre med pågældende. Sven, Karin, Vini og Thomas indgår i de videre forhandlinger. Klubbens muligheder for at lempe på de kendte kontrakts vilkår blev drøftet.

Der er fortsat ønske om at gå efter en forpagtningsaftale.

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene, herunder tilbagemeldinger vedrørende budget 2022

* Baneudvalget

Jesper orienterede om forestående arbejder på banen, herunder renovering af 5 tee-steder hvor der lægges nyt græs – rullegræs, forberedelse af indspilsområdet ved pløjning, opmåling m.v., indkøb af gødning/frø for at imødegå yderligere prisstigninger, ny port på Materielgården, opsætning af varmepumpe samt etablering af olieudskiller.

Bemandingen fungerer godt sammen.

Jesper tager kontakt til Dansk Skisortsforbund, der har henvendt sig vedrørende samarbejde om anvendelse af banen til langrend.

Max oplyste at Baneudvalget er kommet godt i gang.

I forhold til budget 2022 forventes øgede udgifter til personale og diverse forbrugsstoffer, i alt ca. 200.000 kr.

* Begynderudvalget

Budget 2022 – uændret.

* Rekrutteringsudvalget

Budget 2022 – 10.000 kr. – uændret. Golf på en weekend – balancerer.

* Junior/eliteudvalget

Budget 2022 – Uændret.

* Husudvalget

Budget 2022 – 150.000 kr.

* Sponsorudvalget

Budget 2022 – Uændret.

Ad. Pkt. 5. Budget 2022

Ønsker til budgetudvidelser og ændrede budgetbehov blev drøftet – konklusionerne for de enkelte områder fremgår under pkt. 4.

Samlet vurdering af budget 2022 udsendes efter mødet af Karin.

Melding om momsrefusion afventer.

Endelig beslutning om budget 2022 træffes på næste bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 6. Samspilsaftaler

Bestyrelsen godkendte at de nuværende fritspil-aftaler med Trelleborg og Dragsholm golfklubber kan forlænges for 2022.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Der udsendes nyhedsbrev, hvor der bl.a. opfordres til donationer i 2021, hvad donationer skal anvendes til og hjælp til kommende udvalg/flere medlemmer.

Installation af Fibia den 22.11. afventes i forhold til vurdering af drikkeautomatens funktionalitet.

Ad. Pkt. 8. Næste møde

Tirsdag den 21. december kl. 18.00 i Klubhuset.