Referat af bestyrelsesmøde den 7. juli 2021 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen, Ann Bille, René Kristensen, Karin Holm, Max Anthoni, Jesper Bentsen og Vini Lindhardt(referent).

 

Ad. Pkt. 1. Banedriften

Mødet var indkaldt i forlængelse af opmærksomhedspunkter i forhold til banedriften rejst af Jesper.

Jesper indledte mødet med at opsummere følgende udfordringer og opmærksomhedspunkter:

  • Vandingsanlægget på bagni. Der er tale om et anlæg fra 1984, uden mulighed for automatisk aflæsning og begrænsede muligheder for at få reservedele.
  • Bemandingen er sårbar. Jesper har søgt rådgivning hos DGU, der vurderer at en bane som Kalundborg skal have en minimumsbemanding på 4 fuldtidsmedarbejdere plus eventuelle sæsonmedarbejdere og elever. Når De nuværende deltidsmedarbejdere medtælles mangler der en medarbejder på fuld tid. Der er behov for at den yderligere medarbejder både kan løse mekanikeropgaver og opgaver på banen.

Ønskerne til bemandingen blev underbygget af opgjort timeregnskab, der viser timeforbrug på konkret opgaver.

Jesper har selv mange administrative opgaver, pga diverse myndighedskrav, der ikke kan overlades til andre.

  • Større skader begynder nu at vise sig på maskinerne pga alder. Det er derfor rentabelt at have egen mand der kan klare de fleste reparationer.
  • Med den pressede bemanding er det begrænset, hvad der er muligt i forhold til nyanlæg m.v.
  • Dårlig eller ingen netforbindelse på Materielgården er problematisk.

På baggrund af Jespers oplæg og drøftelse heraf blev følgende aftalt:

  • Jesper indhenter tilbud på nyt vandingsanlæg. Evt. nyanskaffelse fra næste sæson (budgetår).
  • Bestyrelsen godkendte at den fremtidige bemanding er 4 fuldtidsstillinger incl. Flex-medarbejdere. Svarende til opnormering med én stilling. På næste bestyrelsesmøde drøftes finansieringen i 2021 og fra 2022 lægges merudgiften ind i budgettet. Jesper finder eksempler på opslag fra andre klubber og lægger til Vini, der sørger for annoncering m.v. Jesper står selv for ansættelsen.
  • Fremadrettet prioriterer Jesper og bestyrelsen sammen inden udgangen af februar kommende års nyanlæg m.v. Skal om muligt med ved budgetlægningen.
  • Vini taler med Thomas om netforbindelse på Materielgården m.v.
  • Jesper kommer med oplæg til ny olieudskiller på Materielgården. Skal bruges til ansøgning til Folkeoplysningsudvalget.

Næste bestyrelsesmøde den 19.august kl. 19.00 i klubhuset. Jesper indbydes til at deltage i starten af mødet.

For referatet

Vini Lindhardt