Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2023

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, René Kristensen, Max Anthoni, Martin Jensen, Jan Røgilds, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud fra: Ann Bille og Anita Holm.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende nye punkter:

Pkt. 4 – Godkendelse af sponsoraftale/samarbejdsaftale

Pkt. 8. Godkendelse af fritspilaftaler.

Pkt. 13. Eventuelt

 

Ad. Pkt. 2.     Økonomistatus, herunder status for medlemmer 

Budgetrapporten pr. 30. november 2023 blev gennemgået og taget til efterretning.

 

Ad. Pkt. 3.   Budget 2024 – godkendelse

                      – Budgetforudsætninger i forhold til indtægter fra medlemmer

                      – Investeringsønsker/behov i forhold til banedriften, herunder fondsansøgninger

                      – Ansøgning til udlodningsmidler – træningsområde

Budget 2024 blev godkendt, med et forventet mindreforbrug/reserve på 95.000 kr. Der forudsættes uændrede kontingenter i 2024.

Særligt bemærkedes følgende forudsætninger for indtægterne:

Skønnet over kontingentindtægter baserer sig på

– medlemstallet, aktive og passive pr. 1. januar 2024 til det nugældende kontingent – 2.829.000 kr.

– forventede nyindmeldte/genindmeldte, 10 medlemmer. Samme niveau som 2023. Gennemsnitlig betalende for 3 kvartaler.48.000 kr.

– 40 prøvemedlemmer, der overgår til ordinært medlemskab. 20 med betaling for 2 kvartaler og 20 betalende i et kvartal. – 115.000 kr.

I alt 2.992.000 kr. – rundet op til 3.000.000 kr.

Indtægter ved matchfee 100.000 kr. er sat sammen af 85.000 kr. fra klubmatcherne og 15.000 kr. fra begyndermatcherne.

Maskinoversigt blev forelagt og ønsker til anskaffelser i 2024 blev gennemgået. Chefgreenkeeper Micki Truelsen deltog i dette punkt.

Der var følgende ønsker:

– Aera-Vator (prikler til fairways) – 118.362 kr.

– Tough Cut (roughklipper) – 49.937 kr.

– Turbine blower – 78.818 kr.

Alle beløb incl. moms.

Bestyrelsen pricipgodkendte disse anskaffelser. Med hensyn til finansiering besluttede bestyrelsen at mulighederne for fondsfinansiering søges afklaret i de kommende måneder og at anskaffelserne derefter genbehandles i bestyrelsen med henblik på afklaring af finansiering. Indkøb sker derfor ikke nu.

Der søges om Udlodningsmidler, DIF og tilskud fra Folkeoplysningsudvalget til overdækning af udslagsområde samt nye måtter. Der er behov for midler til materialer. Det forventes at der vil være frivillige der kan bygge overdækningen.

 

Ad. Pkt. 4. Godkendelse af sponsoraftale/samarbejdsaftale

Karin Holm og Thomas Andersen har drøftet samarbejdsaftale/sponsoraftale med Lindhardt Golf v. Thomas Lindhardt Hansen.

Bestyrelsen godkendte det foreliggende oplæg til 3 årig samarbejdsaftale/sponsoraftale, der bl.a. indeholder

  • Sponsorat fra Lindhardt Golf af præmier til den årlige Røsnæs Open/Jubilæumsturnering
  • Lindhardt Golf etablerer butik med salg af golfprodukter, herunder tøj, udstyr, bolde, handsker m.v. i Kalundborg Golfklub. Salget fra butik suppleres med webshop.
  • Klubbens medlemmer får medlemsfordele ved køb i butik og på webshop.
  • Der stilles lokale til rådighed ved sekretariatet. Lindhardt Golf står for indretningen.
  • Thomas Andersen forventes ved særskilt aftale, at indgå i salget.
  • Leje for lokalet betales i overensstemmelse med gældende Brugsaftale
  • Kalundborg Golfklubs juniorer får tilbud om deltagelse i årlig sommercamp på vilkår som juniorer i Værløse Golfklub
  • Tilbud om træningskamp for eliteholdene.

Bestyrelsen godkendte, at den del af sekretariatet, der p.t. anvendes til mødefacilitet kan stilles til rådighed som udstillings- og salgsområde for Lindhardt Golf og at mødefaciliteten flytter til 1. sal over cafeen.

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2024. Arbejdet med indretning m.v. forventes at starte medio januar. Åbning af butik vil ske ved sæsonstart 2024.

Ad. Pkt. 5. Afrapportering fra Jubilæumsgruppen

 

Arbejdsgruppen har holdt sit 2. møde. Der er aftalt følgende aktiviteter:

– 29. juni – Carlsberg Match og Åbningsreception

– 30. juni – Pink Cup

– 13.-14. juli – Holdmatch

– 2. august – Åben Juniorturnering

– 3. august – Match med gunstart kl. 13.00 med indbyggede konkurrencer. Efterfølgende aftenfest. Åbent Hus for nye om formiddagen.

Der arbejdes på jubilæumsskrift/udstilling m.v. Næste møde i januar.

Ad. Pkt. 6. Matchprogram 2024 – Klubmesterskaber

Klubmesterskaber i 2024 afholdes over én weekend, slagspil lørdag og finaler søndag i hulspil. Antallet af rækker fastlægges efterfølgende.

Ad. Pkt. 7. Beslutning vedrørende elitehold fra møde i oktober – implementering

 

Bestyrelsen besluttede at bemyndige Martin Jensen til at finde en løsning på sammensætning af eliteholdene i 2024. Der er tilmeldt 2 hold til Danmarksturneringen. Martin er bestyrelsens kontaktperson i forhold til elitegruppen.

Ad. Pkt. 8. Godkendelse af fritspilaftaler

Bestyrelsen godkendte at indgå fritspil aftale med Dragsholm Golfklub for sæson 2024. Vilkårene er uændrede.

Bestyrelsen kunne ikke godkende det fremsendte udkast til fritspilaftale fra Trelleborg Golfklub. Der var indbygget karantæneordning og andre begrænsninger i forhold til tidligere aftale. Der tages kontakt til Trelleborg med forslag om at opretholde det hidtidige aftalegrundlag.

Ad. Pkt. 9.     Nyt fra formand, udvalgsformænd og ad hoc-udvalg 

Der er indgået ny aftale om bortforpagtning af cafeen med virkning fra 1. januar 2024. Cafeen forpagtes af Nadja Holm Nielsen, der bl.a. har erfaring med drift af cafe i anden golfklub.

Der er Junior Landsseminar den 14. januar i Kolding. Thomas Andersen og Vini Lindhardt deltager. Juniorudvalgets forældre tilbydes også at deltage.

Der søges ny greenkeeper elev med tiltræden omkring 1. marts.

Ellers ikke nyt fra udvalgene.

Ad. Pkt. 10.     Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møder

Intet.

Ad. Pkt. 11.     Nyt fra Pro/sekretariat

Forslag til anskaffelse af ny printer blev fremlagt. Thomas skaffer til næste møde alternativer hertil.

Ad. Pkt. 12.     Kommende presseaktivitet/kommunikation

Der udsendes nyhedsbrev fra bestyrelsen om bl.a. ny cafeforpagter Nadja Holm Nielsen, når de parter der har været dialog med, er orienteret. Tilsvarende om samarbejdsaftale med Lindhardt Golf.

Ad. Pkt. 13. Eventuelt

Fremover indsættes nyt punkt i dagsordenen – Nyt fra Chefgreenkeeperen – som punkt 2.

Mulighederne for indendørs træningsfacilitet i Hønsehuset undersøges til kommende bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 14. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17. januar 2024 kl. 19.00 i klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt