Referat af bestyrelsesmøde den 4. juli 2022 kl. 17.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Hans-Peter Sørensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

 

Micki Truelsen deltog under behandling af punkt 3. Dette punkt blev behandlet først.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Status for økonomi/budget

Forslag til tiltag for at tiltrække greenfeespillere

 1. Nyt vedrørende banedriften – Micki deltager på dette pkt. vi tager det først
 2. Opfølgning på møde vedrørende cafedriften
 3. Opfølgning på Røsnæs Open
 4. Nyt fra udvalg

* Begynderudvalg

* Rekrutteringsidvalg

* Husudvalg

* Sponsorudvalget

* Matchudvalg

* Junior/eliteudvalg

 1. Afvikling af diverse arrangementer for skoler m.v. Jfr. Nedenstående
 2. Eventuelt

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomi/budget

Budgetrapport for perioden 1.1. til 30.6.2022 blev omdelt og gennemgået.

Særligt blev bemærket fra Thomas/Karin:

 • Flere indtægter end budgetteret
 • greenfeeindtægter mindre end budgetteret for perioden. Færre gæster på Strandhotellet og generel afmatning i greenfeegæster
 • flere indtægter ved udlejning af biler end budgetteret
 • markedsføringsudgifter ud over det budgetterede pga stillingsannonceringer
 • mindre merudgift på banedrift
 • der mangler regning på friturekoger

Der var enighed i bestyrelsen om tilbageholdenhed i den kommende periode og fortsat at følge udgiftsudviklingen nøje.

Mulighederne for øgede greenfeeindtægter blev drøftet. Thomas tager kontakt til Dyrehøjgaard for drøftelse af mulighed for fælles markedsføring af tilbud.

Ad. Pkt. 3 Nyt vedrørende banedriften

Max orienterede suppleret af Micki:

Der har været afholdt Baneudvalgsmøde den 29. juni.

Stort set alle maskiner er repareret og kører. Banen er meget tør og trænger til vand. Der er kommet ”dollarspot” på greens, en svampetyde, der desværre ikke er fundet et sprøjtemiddel imod endnu. Der udsættes får på hul 4 i venstre side ud mod marken for at bekæmpe Bjørneklo.

Der har i starten af sommerferien været problemer med unge fra Kajestenshuset. Micki er i dialog med ledelsen af kolonien.

I forhold til bemandingen er Jan Holm stoppet. René er startet 10. juni. Markus kommer ind som afløser i juli måned og der er mulighed for en afløser i det næste halve år.

Micki arbejder med model for at rekruttere frivillige til baneopgaver.

For at lette den daglige drift af banen lukkes fairwaybunkeren på hul 2 og de to små bunkere på skrænten mod nord på hul 12. Alle tre bunkere gøres til græsbunkere.

Tegning på nyt indspilsområde blev omdelt. Der indhentes tilbud på opgaverne og der træffes herefter beslutning i bestyrelsen. Der er et stort ønske om at få etableret området.

Området mellem klubhuset og greenfeerummet trænger til ny belægning. Muligheder undersøges.

I forhold til vintergolf vil der blive der blive forsøgt at holde forni helt eller delvist åben – for at fordele sliddet/mindske belastningen på bagni.

Ad. Pkt. 4. Opfølgning på møde vedrørende cafedriften

Ved møde med forpagter blev det fra forpagter tilkendegivet at grundlaget for omsætningen er mindre end forventet. Kun en del af klubbens medlemmer benytter cafeens tilbud. På baggrund heraf ønsker forpagter mulighed for at kunne markedsføre cafeen for potentielle udefra kommende gæster. Herunder særligt at kunne markedsføre cafeen overfor de omkringliggende sommerhusområder.

Vini og Sven tager møde med Kalundborg Kommune med henblik på at få afdækket og drøfte mulighederne for at udvide cafeens nuværende forretningsområde – golfklubbens medlemmer og gæster samt golfrelaterede aktiviteter.

Der er stor tilfredshed fra dame-, herre- og begynderklubben med maden ved klubaftenerne fra cafeen og særligt god tilslutning fra herre- og begynderklubben. Der er færre der spiser ved matcherne, muligvis fordi maden skal bestilles onsdag før match i weekenden, hvor tilmeldingsfristen er fredag kl. 17.00.

Der var et stærkt ønske fra bestyrelsen om, at cafeens sortiment udvides, med mere traditionelle retter. Særligt ønskes almindeligt smørrebrød, incl. ”sildemadder” og traditionelle burgere. Dagens ret har tidligere været nævnt af forpagter og dette ville være velkomment.

Generelt efterlystes lidt bedre information; telefonnr., annoncering af eventuelle lukning af cafeen og hvis der er særlige tilbud til medlemmerne, ex. take away.

Forpagter orienteres herom mundtligt/skriftligt som opfølgning på evalueringsmødet og bestyrelsesmødet.

Ad. Pkt. 5. Opfølgning på Røsnæs Open

Det var første gang med så mange tilmeldte – i alt 92 og blev to meget gode dage. Matchen gav et overskud på ca. 21.000 kr.

Desværre var der visse tekniske problemer, fordi det var besluttet at handicapregulere mellem de to spilledage. Det blev dog løst men ikke uden en vis utilfredshed.

Der udarbejdes i god tid forud for næste års match en ”drejebog” for matchens opgaver, så klubben bliver mindre sårbar ved uventede hændelser m.v. Thomas har ansvaret herfor.

Ad. Pkt. 6. Nyt fra udvalgene

Matchudvalget – der er parmatch i kommende weekend. Svag tilmelding. Nyhedsbrev udsendes tirsdag hvor der gøres opmærksom på matchen.

Begynderudvalget – Der var 11 deltager i den afviklede ”begynderuge”. Der var tilfredshed med ugen dog ønsker til omstrukturering af træningen.

Der skal tages stilling til Begynderudvalgets repræsentation i bestyrelsen fra næste sæson.

Der har været 35-44 deltagere pr. begynderaften og 28-30 spisende efter matchen.

Rekrutteringsudvalget – Det går trægt med at rekruttere nye medlemmer. Der har været afviklet 2 x golf på en weekend. Det har givet 3 medlemmer. Der resterer endnu en weekend.

Ældresagsgolf – god tilslutning 10 til 12 hver gang.

Selv om der kom mange på golfens dag gav de kun 2 medlemmer.

Husudvalget – Belægning i indgangspartiet i klubhuset skal skiftes. Sven har været i dialog med Garant, men de afviser at have et ansvar i forhold til det valgt tæppe. Er kommet med tilbud på udskiftning til vinyl på 10.500 kr. Vurderes at være for dyrt. Sven undersøger andre muligheder, enten vinyl eller klinker. Nye tilbud indhentes for efterfølgende beslutning i bestyrelsen.

Sponsorudvalget – det er stadig vanskeligt at skaffe nye sponsorer. P.t. bruges mest tid på genforhandling af eksisterende sponsoraftaler. En af de større opgaver vedrører sponsor til scorekort.

Junior/eliteudvalget

 1. holdet ligger sidst i deres gruppe (4. division).
 2. holdet ligger først i deres gruppe(Kvalifikationsrækken).

Der mangler en spille weekend i august.

I forhold til juniorarbejdet er det fortsat meget få der bærer arbejdet.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Thomas rejste spørgsmålet om sikkerhedsregler m.v. i forbindelse med skolegolf. Kommer med forslag til retningslinjer på næste bestyrelsesmøde.

Hans Peter har indsendt om afholdelsen af Pink Cup og det flotte resultat til begge golfblade.

Vini mente, at det til august er 25 år siden forni blev indviet. Det viste sig at være 10. august 1997.

Der var enig hed om at bruge det som anledning til at holde en match den 13.8. Opdeling i tre lige store rækker når tilmeldingstallet kendes. Samme navn og matchfee som i 1997 – Esben Snares match, 60 kr. 9 hullers løbende match. 1. start kl. 12. Fælles spisning efter matchen. Lidt baneservice.

Rene udarbejder opslag. Thomas opretter matchen. Der er brug for at flere bestyrelsesmedlemmer deltager i afviklingen, da der er divisionsmatche både lørdag og søndag om formiddagen.

Ad. Pkt. 8. Næste møde

Torsdag den 18. august kl. 19.00 i Klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

 1. juli 2022