Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 30. januar 2022 kl. 13.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen, Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: Karin Holm

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden – blev udarbejdet på mødet

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Aftale om bortforpagtning af cafe.

Bestyrelsen var enige om at tilbyde forpagtning af cafe til det par der har været drøftelser med i januar måned. Der var opbakning til at ønskerne til nyt inventar til køkkenet imødekommes inden for en ramme på max. 55.000 kr. svarende til modtaget tilbud fra Punkt1. Der har kun i begrænset omfang været nyanskaffelser til køkkenet de seneste 5 år. Sven forestår de videre drøftelser med forpagtere. Vini giver besked d.d. til forpagterne. Overtagelsestidspunkt 1.3.2022.

René fjerner opslag fra hjemmesiden. Thomas giver besked til øvrige ansøgere.

Ad. Pkt. 3. Køb af brugt golfbil

I fortsættelse af tidligere drøftelse er indgået aftale om køb af brugt golfbil (mrk. Gazia). Lejepris 350 kr. Mere komfortabel bil end de øvrige, derfor merpris på 100 kr. Også for abonnenter pr. tur. Efter sæsonen opgøres efterspørgslen efter denne bil og bestyrelsen orienteres.

Ad. Pkt. 4. Anlæg til og anskaffelse af boldvasker

De nødvendige anlæg, ledningsførelser m.v. til boldvasker er ved at være klar. Boldvaskere kan indkøbes ca. 25.000- 30.000 kr. afskrives over 10 år.

Ad. Pkt. 5. Greenfee for 2022

Indarbejdes i forslag til generalforsamlingen – 350 kr. alle dage. 250 kr. for spillere fra venskabsklubber.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Intet.

Ad. Pkt. 8. Næste møde

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

30.1.2022