Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2024 kl. 19.00-21.00

Afbud: Britt Andersen, Martin Jensen og Jan Røgilds.

Ad. Pkt 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Status på banedriften fremover som selvstændigt punkt 2.

Ad. Pkt. 2. Opfølgning på generalforsamlingen. 

Referat af generalforsamlingen taget til efterretning. Godkendt af dirigenten. Det underskrevne referat fremsendes til kommunen.

Pkt. 6 vedrørende Frivillige er opfølgning på Generalforsamlingen.

 

Ad. Pkt. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for bestyrelsen jfr. Vedtægternes § 12, pkt. 5.

I henhold til klubbens vedtægter § 12. stk. 5 fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.  Tidligere er godkendt vedhæftede forretningsorden.

Forretningsordenen blev godkendt med den ændring at referatet fra bestyrelsesmøder alene godkendes via e-mail.

Ad. Pkt. 4. Sammensætning af udvalg.

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det aftalt, at alle udvalgsformænd til dette bestyrelsesmøde skulle have forslag med til udvalgssammensætninger. Rammen for udvalgenes sammensætning følger af Opgave og Kompetenceplan tidligere godkendt af bestyrelsen.

Følgende blev godkendt:

Baneudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Max Anthoni

Medlemmer af udvalg – Esben Lambreth, Jan Døj, Kurt Kreutzburg, Eva Nielsen, Claus Olsen og Micki Truelsen.

Husudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Sven Gabe

Medlemmer af udvalg – Claus Rogert

Begynderudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Britt Andersen

Medlemmer af udvalg – Bo Bøgelund. Flere medlemmer følger.

Rekrutteringsudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Esben Lambreth

Medlemmer af udvalg – Claus Rogert, Mogens F Hansen, Gert Fallesen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt. Thomas sender mailadresser til Esben.

Matchudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Anita Holm

Medlemmer af udvalg – Max Anthoni, Jan Røgilds og Betina Melin. Thomas Andersen bistår udvalget.

Sponsorudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Karin Holm

Medlemmer af udvalg – Niles Bonde, Ole Steen Nielsen og Thomas Andersen.

Juniorudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Martin Jensen

Medlemmer af udvalg – Martin Madsen, Lars Pedersen, Frederik Haue, Christian Jensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Eliteudvalg

Formand/Bestyrelseskontakt – Martin Jensen

Medlemmer af udvalg – John Jensen og Thomas Andersen.

Ad. Pkt. 5. Budget 2024 og økonomi generelt

Karin Holm og Thomas Andersen orienterer om status for forbrug til dato på baggrund af den udsendte oversigt.

Forbruget er budgetsvarende til den positive side. Taget til efterretning af bestyrelsen.

Ad. Pkt. 6. Frivillige – drøftelse af hvordan vi igangsætter arbejdet med at afklare hvilke opgaver vi ønsker der varetages af frivillige og hvorledes vi rekrutterer nye frivillige

 

Der etableres en ideegruppe, der kommer med oplæg til bestyrelsens videre drøftelse. Esben, Sven, Anita, Max, Thomas og Vini.

Ad. Pkt. 7. Nyt fra formand, udvalgsformænd og andet

Baneudvalg

Driften er i fuld gang og banen står i forhold til den våde vinter og tidspunktet fint.

Nye teestedsskilte og teestedsmarkeringer er kommet.

Klubben har modtaget 48.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget til overdækkede træningspladser.

Der opsættes sorte kopper til tees.

Defekte tagplader på materielgård og greenfeerum skiftet af kommunen.

Pasning af udenoms areal ved klubhus og golfbiler overtages indtil videre af greenkeeperne. På næste møde drøftes opgavens omfang og en permanent løsning.

Sæsonansat medarbejder starter 15.april.

Skiltning til sikring af sikkerhed for gæster og spillere på banen overvejes. Micki undersøger mulighederne.

Husudvalg

Genboens brug af parkeringspladsen aftales konkret. Sven har opgaven.

Thomas og Sven afdækker muligheden for indretning af kontorarbejdsplads på 1. sal over cafe til klubberne i klubben.

Begynderudvalg

 • Ønske om fællestræninger. Thomas melder ud senest medio april.
 • Begynderugen afvikles igen i 2024. Dato og bemanding afventer.

Rekrutteringsudvalg

Der er følgende planlagte aktiviteter:

 1. april – Golfens dag
 2. maj – Familiedag

11.-12. maj Weekend med golf

 1. og 2. juni Weekend med golf

6.-7- juli Weekend med golf.

Der er udsendt opfordring til deltagelse som hjælpere. Sendes også til bestyrelsen.

Der holdes snarest møde i udvalget i forhold til den konkrete afvikling.

 

Matchudvalg

Opstartsmatch 7.4.

Aktivitetsoversigten i Golfbox er ajourført. Matchkalender hænges op i klubhus.

 

Sponsorudvalg

17 ud af 18 flag og alle biler solgt. Tavlen ved hul 1 kan også bruges til en sponsor. Der er ledige tee-stedsskilte.

 

 

Juniorudvalg

Der er åbningsmatch for juniorer den 6. april med efterfølgende informationsmøde.

Hjemmesiden for juniorafdelingen er under revision.

 

Eliteudvalg

Intet nyt.

 

 

Ad. Pkt. 8. Nyt fra Pro/sekretariat.

Intet nyt.

Ad. Pkt. 9. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møder.

 • Årsplan for bestyrelsens arbejde – oplæg sendes ud forud for bestyrelsesmødet. Vini har opgaven.

 

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

 • Registrering af klubbens frivillige i Golfbox – anvendes i stedet for eksisterende regneark om muligt. Vini/Thomas har opgaven.
 • Nye Handicapregler 2024 og 2025 – tages op på næste møde. Vini Har opgaven.
 • Infomøde 20.4. kl. 13.00 om GLFR – er medtaget i Nyhedsbrev fra kontoret.
 • Udsendelse af mail via Golfbox – det sker at tilfældige medlemmer ikke får mails der sendes til alle. Det skal undersøges nærmere, hvorfor og hvordan det undgås. Vini/Thomas har opgaven.
 • Skilt på garage gavl – Sven tager initiativ til tilbud på nyt efter samme koncept for øvrige nye skilte.
 • Sven tager initiativ til middag for de udpegede ”ildsjæle” – Fredagsholdet.
 • Der er lagt kalender til booking af mødelokale – lokalet på 1. sal over cafe.

Ad. Pkt. 11. Datoer for næste bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 15. maj kl. 19.00-21.00, 1. sal over cafe.

Foreløbigt forslag til kommende bestyrelsesmøder herefter – 20. juni, 15. august, 19. september, 17. oktober, 21. november, 12. december, 9. januar og 6. februar. Datoerne godkendes endeligt på næste møde.

For referatet

Vini Lindhardt