Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2022 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Hans-Peter Sørensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: Ingen

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Opfølgning på generalforsamlingen
  3. Status for budget 2022– er der behov for en revision i lyset af beslutninger på de seneste bestyrelsesmøder og generalforsamlingen
  4. Nyt fra udvalgene med fokus på hvordan sæsonen sættes i gang
  5. Faste nyhedsbreve/kommunikation til medlemmerne
  6. Parkeringspladsen – oprydning, afspærring m.v.
  7. Eventuelt
  8. Næste bestyrelsesmøde

 

Ad. Pkt. 2. Opfølgning på generalforsamlingen

Bemærkninger til beretningerne og under eventuelt blev drøftet. Punkt der arbejdes videre med se pkt. 5.

Ad. Pkt. 3 Status for budget 2022

Til kommende bestyrelsesmøde udarbejder Karin aktuelt skøn for samtlige budgetposter. Opgørelsen skal danne grundlag for drøftelse af eventuelle justeringer/omdisponeringer som følge af nødvendige udgifter, prisudvikling m.v.

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene med fokus på hvordan sæsonen sættes i gang

Baneudvalg- Alle 18 huller er nu tilgængelige for spil. Greenfee nedsat til 250 kr. indtil banen er helt oppe at køre. Max og Thomas aftaler tidspunkt.

Sponsorudvalg – intet nyt.

Begynderudvalg – Opstart er planlagt til 6. april. Nyt materiale til begynderundervisning fra Oswald Academie er i hus og afprøves.

Rekrutteringsudvalg – Foreningsgolf, Golfensdag den 24.4. fra 11-14 med tilmelding, Golf på en weekend (maj, juni og juli) er planlagt.

Matchudvalg – Åbningsmatch den 10. april. Mødetid kl. 9.00 og gunstart kl. 9.30.

Husudvalg – Cafedriften er så småt i gang. Diverse anskaffelser og tilpasninger i køkkenet er på plads.

Junior/eliteudvalg – Intet nyt.

Ad. Pkt. 5. Faste nyhedsbreve/kommunikation til medlemmerne

Thomas udsender hyppige nyhedsbreve. Konkret vurdering, hvornår det er aktuelt. Bestyrelsen må gerne komme med input.

Ad. Pkt. 6. Parkeringspladsen – oprydning, afspærring m.v.

Hele parkeringspladsen skal kunne anvendes til parkeringsformål, også den øverste del. Det kan kræve klipning af hække m.v. Der er tillige behov for opfyldning af huller på ved op til den øvre del af parkeringspladsen. Kæde foran opkørsel skal permanent fjernes.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Der lægges fortsat ikke blokeringer ind til Klubber i klubben uden for sæson. Konkret kan der med Thomas aftales bookinger – også til mindre ”gunstarts”. Dog genoptages drøftelse forud for start af vintermatcher i efteråret 2022.

Det skal ved alle klubbernes faste matcher fremgå at der skal flettes – banen er ikke lukket.

Regelundervisning ved Brian Oswald afvikles den 5.5. kl. 19.00 i klubhuset. Der skal være minimum 50 tilmeldte – ellers aflyses.

Kontortid – Der har i sæson 2021 været kontortid for sekretariatet torsdage fra 14-16. Der har kun været meget få henvendelser. Udgår som udgangspunkt i 2022.

Øl/vand automaten flyttes til greenfee-rum.

 

 

Ad. Pkt. 8. Næste bestyrelsesmøde

Lørdag den 2. april 2022 og onsdag den 27. april kl. 19.00. Begge dage i sekretariatet.

For referatet

Vini Lindhardt

30.03.2022