Referat af bestyrelsesmøde den 29. juni 2023 kl. 19.00-21.00

Tilstede var: Sven Gave, Karin Holm (fra 20.00), Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Martin Jensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Micki Truelsen deltog under punktet – Baneudvalget

Afbud fra Jan Røgilds og Anita Holm.

Ad. Pkt 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Økonomistatus, herunder status for medlemmer

Thomas orienterede om forventet halvårsregnskab. Der er pt ikke anledning til at overveje en budgetrevision. Der er vigende indtægter på greenfee og matcher. Samtidig færre udgifter på banedrift end budgetteret.

Beslutning:

Næste afrapportering afventes.

Der er 57 nye medlemmer pr. 30.6., men også udmeldelser, 12 fuldtidsmedlemmer og 16 passive.

 

Ad. Pkt. 3. Golfspilleren i centrum

Få kommentarer til banen. Afventer mere fyldig tilbagemelding i august.

Beslutning:

Medlemmerne varsles og opfordres til at svare. Skal omfatte alle klubbens aktiviteter.

Ad. Pkt. 4. Evaluering og status for Røsnæs Open 2023

17 hold var tilmeldt mod 24 i 2022. Det betyder at resultatet forventes at være tæt på 0. Sidste regninger er ikke modtaget.

Stor tak fra bestyrelsen til de frivillige, der har påtaget sig opgaverne med afvikling af Røsnæs Open. Tilsvarende til greenkeeperstaben, der sørgede for at banen stod fint, trods tørken.

Beslutning:

Det overvejes hvordan Røsnæs Open enten springes over i 2024 eller indgår i 50 årsjubilæumsaktiviteter. Tages om tidligt på efteråret.

 

Ad. Pkt. 5. Opfølgning på møde vedrørende cafedrift

Sven, Karin og Vini har deltaget i statusmøde med Liva og Zaki vedrørende cafedriften. Omsætningen er ikke tilstrækkelig til at sikre de nødvendige indtægter. Der er drøftet alternative driftsformer.

Beslutning:

Kommunen rykkes skriftligt for afklaring af forespørgsel om vilkårene for drifts på markedsvilkår og bestyrelsen får til møde i august nærmere beskrivelse og uddybning af de muligheder der har været drøftet med Liva. Klubberne tages med i en dialog om alternativer.

Ad. Pkt. 6. Forslag til årsplan for bestyrelsens arbejde

Beslutning:

Udsat til næste møde.

 

Ad. Pkt. 7. Nyt fra formand, udvalgsformænd og adhoc udvalg

Formanden

Der er modtaget forslag til langdistancemedlemskab. Der er kvitteret.

Beslutning:

Tages op i forbindelse med kommende generalforsamling i marts 24.

  1. marts 2024 er det 50 år siden golfklubben blev stiftet. Dette foreslås festligholdt.

Beslutning:

Matchudvalget starter med at overveje og foreslå aktiviteter. Behandles på bestyrelsens september møde.

Sekretariatet skal behandles fra 31.7. til 13.8. hvor Thomas har sommerferie.

Beslutning:

Bestyrelsen står for sekretariatets åbning mandag til fredag 9-12 samt telefontiden 9-16. Thomas fremlægger liste som alle kan skrive sig på i den kommende tid. Vini tager fredag samt telefonen fredag, lørdag og søndage i de to uger.

Baneudvalg

Micki orienterede om status for maskiner og overvejelser om anskaffelser.

Beslutning:

Baneudvalget behandler forslag til anskaffelser, 2 alternative leverandører i løbet af august og derefter lægges forslag frem for bestyrelsen.

Det er besluttet at indkøbe mindre arbejdsvogn jfr. mailkorrespondance.

Husudvalg

Garant er i gang med at udskifte tæppe i cafeen. Afsluttes 30.6.

Hovedparten af møblerne på terrassen er malet. Den ny udendørs automat er opsat. Afsluttende installation kommer snarest.

Garciaen/golfbil får genmonteret døre.

Begynderudvalg

God aktivitet på onsdage og søndage. Stor ros til dem der har taget ansvaret for søndagsmatcherne for begynderne.

Rekrutteringsudvalg

Der er 11 tilmeldte til Golf på en weekend den 8.-9. juli. Begynderugen har 14 deltagere.

Matchudvalg

Der mangler tilmeldinger til kommende Under par Challenge der afvikles 9. juli. Fortsat annoncering på FB.

Sponsorudvalg

Der er fortsat en række opgaver, der tages op i efteråret.

Juniorudvalg

Der arbejdes på at opretholde fredagsmatcher i sommerferie pga efterspørgsel fra juniorer.

Eliteudvalg

Der er 2 spilledage tilbage i august.

Kommunikationsgruppe/digitale medier

Intet nyt.

Ad. Pkt. 8. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møder.

Intet.

 

 

Ad. Pkt. 9. Nyt fra Pro/sekretariat.

Golfmagasinet har været ude og spille banen. Artikel kommer i september eller oktober.

 

 

Ad. Pkt. 10. Kommende presseaktivitet/kommunikation

TV-Kalundborg er orienteret om Pink-Cup.

Ad. Pkt. 11. Eventuelt

Intet.

Ad. Pkt.12. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes den 17. august kl. 19.00-21.30 i klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

5.juli 2023