Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2022 kl. 9.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe,  Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Hans-Peter Sørensen og Vini Lindhardt.

Afbud: Karin Holm, Thomas.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Status på økonomien
 3. Nyt fra udvalgene
 4. Eventuelt
 5. Næste møde.

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomien

Da hverken Karin eller Thomas var til stede og der ikke forelå materialer vedr. status for økonomien aftalte bestyrelse at bede Karin/Thomas om en budgetrapport inden for den kommende uge. Udsendes på mail. Punktet behandles på næste uge, medmindre rapporten giver anledning til andet.

Der er enighed om at der skal arbejdes på at få tilskud fra Folkeoplysningsudvalget.

Ideer pt til ansøgning bl.a.:

 • Bænke
 • Løvpuster
 • Træningsbolde(3000-5000 stk.)
 • Måtter til træningsbanen
 • Skilte til greens – vejviser mod næste teested.

Input og tilbud på indkøb m.v. afleveres til Thomas der sammensætter ansøgning.

Indkøb hos STARK sættes i system. Kun efter rekvisitation. Sven kontakter Stark for konkret aftale m.v. Micki kan efter nærmere aftale gå direkte til Stark.

Der var enighed om at udvalgsformænd kan disponere ved akutte behov for anskaffelser. Efterfølgende orientering af bestyrelsen

Ad. Pkt. 3. Nyt fra udvalgene

Husudvalg/cafeen v. Sven

Der er behov for udskiftning af frituren. Er bestilt.

Der følges løbende op på medlemmernes/klubbernes tilbagemelding i forhold til cafeen i forhold til forpagterne.

Sven drøfter anden belægning i indgangspartiet med Garant. Tilbud indhentes.

Sponsorudvalget v. René

Røsnæs Open er ved at være på plads.

Ellers intet nyt.

Baneudvalget v. Max

Der er stadig brug for yderligere mandskab. Jan holm stoppet 30.6. Nu mand starter 10.6.

Max taler med Micki om 2 i stedet for én elev.

Der er lagt op til hjælperdag den 18.6.

Fra 1.6. ordinære greenfeepriser og det fjernes fra scorekort og hjemmeside at der lægges op.

Max indhenter tilbud fra entreprenør ved indspilsgreen. Der gås efter opbygning af området til to bunkers, indspilsområde og green.

Begynderudvalg v. Hans Peter

Det kører godt. 30 til 40 deltagere hver onsdag.

Rekrutteringsudvalg v. René

Golf på en weekend gav 3 prøvemedlemmer. Der er endnu to weekender tilbage.

Arrangement for Ældresagen sat i gang.

Foreningsgolf er tvivlsom pga få tilmeldte.

Der var enighed om også at have fokus på at rekruttere yngre medlemmer.

Matchudvalget v. Ann

Der er få tilmeldte til de kommende matcher.

Der mangler hjælpere til Røsnæs Open. HP spørger hos begynderne.

Juniorudvalget

Der spurgt ind til hvordan der holdes fast i juniorer der er begyndt sidste år og tidligt på sæsonen samt hvad der er af sommerferieaktiviteter for juniorerne.

Thomas giver bestyrelsen en orientering på mail.

Ad. Pkt. 4. Eventuelt

Alle påtager sig løbende om gensidig orientering om nyt der har relevans for bestyrelsens arbejde/klubbens drift.

Korsør har tilsyneladende opsagt aftale om venskabsklub/gensidig rabat. Thomas undersøger nærmere og der meldes ud til medlemmerne.

Ad. Pkt. 5. Næstemøde

 1. juli kl. 16.00 i klubhuset.

Max giver Micki besked.

For referatet

Vini Lindhardt

28.5.2022