Referat af bestyrelsesmøde den 24. februar 2022 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Niels Melchior, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: Hans-Peter Sørensen

Jesper Bentsen deltog under pkt. 6 – Nyt fra Baneudvalget. Dette punkt blev behandlet først.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Endeligt regnskab for 2021
 3. Status for budget 2022, herunder konsekvenser af de trufne beslutninger på seneste bestyrelsesmøde
 4. Cafedrift fra 1.3.2022
 5. Opfølgning på de seneste to bestyrelsesmøder
 6. Nyt fra udvalgene
 7. Eventuelt

 

 

Godkendt med den ændring at pkt. udgik og i stedet blev indsat nyt pkt. 5 – Kommende generalforsamling.

Ad. Pkt. 2. Endeligt regnskab for 2021

Det endelige regnskab udsendes jfr. vedtægterne sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen den 15.3. Det foreløbige regnskab er pga forsinkelser ikke udsendt senest 10. februar 2022 til medlemmerne.

Ad. Pkt. 3 Status for budget 2022, herunder konsekvenserne af de trufne beslutninger på seneste bestyrelsesmøde

Der var enighed om at dagsordenen til kommende bestyrelsesmøder, så vidt muligt skal være så fyldige at bestyrelsesmedlemmerne på forhånd kan se forslag til konkrete beslutningsforslag og eventuelle større økonomiske disponeringer.

Der var fortsat enighed om behov for ekstra golfvogn. Afskrives som anlægsaktiv. Kritisk opmærksomhed i forhold til hvilke anskaffelser der straks-afskrives og hvilke der afskrives over en længere årrække.

Ad. Pkt. 4. Cafedrift fra 1. marts 2022

Arbejdet med forberedelse af overdragelse af cafedriften fortsætter. Der er igangsat indkøb af diverse inventar inden for en ramme på 55.000 kr. Dette anså bestyrelsen for rimeligt, henset til den årlige forpagtningsafgift og at der ikke har været investeret væsentligt i køkkenet de seneste 5 år.

Der fremsendes revideret forpagtningskontrakt. Der tages højde for oplysninger om udgifter forbundet med driften af automaten.

Thomas udarbejder revideret bilag 1 – Fortegnelse over inventar til forpagtningsaftalen. Sven sender til brug herfor liste over nyanskaffelser.

Ad. Pkt. 5. Kommende generalforsamling

Indkaldelsen udsendes den 28. februar 2022. Skulle indkaldelsen give anledning til spørgsmål eller forslag fra medlemmerne behandles de på bestyrelsesmøde umiddelbart inden generalforsamlingen. Fristen var 20 februar og der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Årets Ildsjæl udnævnes på Generalforsamlingen. Tillige vil to yderligere medlemmer blive hædret for særligt indsats. Nærmere følger på generalforsamlingen. René udarbejder diplom til Årets Ildsjæl og Thoms indkøber gaver.

Per Nykjær har givet tilsagn om at blive foreslået som dirigent. Thomas printer medlemslister ud. Max sørger for drikkevarer.

Ad. Pkt. 6. Nyt fra udvalgene

Baneudvalget – Jesper Bentsen orienterede om igangværende arbejder på banen, herunder at

 • Rullegræs på tee-steder lægges i april, hvor det er muligt at vande.
 • Vandledningen fra hul 9 til nyt indspilsområde lægges når der er tørt nok til at grave.
 • Boldvaskeren er bestilt.
 • Der er beskåret rundt om søen på hul 13.
 • Boldopsamler-traktoren har fået en hovedrenovering ved Karl Hansen.
 • Aftale med sæsonansat medarbejder er ved at være på plads – 15.3. til 31.10.2022.
 • Nye rangebolde leveres i juli 2022.
 • Vaskepladsen er ved at være færdig.

Sponsorudvalget har fået nyt medlem – Flemming Christensen.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Intet.

Ad. Pkt. 8. Næste møde

Mandag den 14.3.2022 kl. 19.00 i Klubhuset. Aflyses hvis indkaldelsen til generalforsamlingen ikke giver anledning til at mødes.

For referatet

Vini Lindhardt

27.2.2022