Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2022 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen, Hans-Peter Sørensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: Ingen

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Præsentation af Micki Daugaard Truelsen / ansættelse
  3. Status på budget 2022 – det kendte forbrug på drift og anskaffelser til dato – er der behov for at justere budgettet.
  4. Status på Golfens Dag
  5. Nyt fra udvalgene.
  6. Eventuelt
  7. Næste møde

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Præsentation af Micki Daugaard Truelsen

Micki præsenterede sig selv og sine kompetencer.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at ansætte Micki som chefgreenkeeper fra 1. maj 2022.

Ad. Pkt. 3 Status for budget 2022 – det kendte forbrug på drift og anskaffelser til dato – er der behov for at justere budgettet.

Genoptages på næste møde med fokus på forskydninger i driftsbudgettet og de regnskabsmæssige konsekvenser af større indkøb.

Ad. Pkt. 4. Status på golfens dag

God opbakning fra hjælpere og en struktureret afvikling. 23 tilmeldte der alle mødte op. God oprigtig interesse antageligt flere kommende medlemmer.

Ad. Pkt. 5. Nyt fra udvalgene

Baneudvalg – Der arbejdes på at ansætte en greenkeeperassistent. Der arbejdes på at få frivillige arbejdshold.

Sponsorudvalg – Røsnæs Open er ved at være på plads. Ellers intet nyt i forhold til at rekruttere flere medlemmer til udvalget.

Begynderudvalg – god opbakning til begynderaftenerne, 30-40 deltagere og mange der spiser med.

Rekrutteringsudvalg – Golf på en weekend (maj, juni og juli) er planlagt. Aftale med Ældresagen og kronikerforeningerne på plads. Informationsmaterialer på plads – FB, Hjemmeside og flyers.

Matchudvalg – 44 tilmeldt til Royal Match

Husudvalg – Cafedriften er godt i gang. Medlemmerne meget positive. Fortsat dialog med Garant om tæppet.

Junior/eliteudvalg – Intet nyt.

Ad. Pkt. 6. Eventuelt

Seniorklubben imødekommes i forhold til ønske om at kunne blokere torsdag formiddage i november og 14 dage ind i december. Det skal dog tydeliggøres at banen ikke skal lukkes men der skal flettes.

Boldvaskeren virker. Der er en opgave med at få etableret i overdækning.

Der er tilmeldt 12 hold til Stejlhøj.

Ad. Pkt. 7. Næstemøde

  1. maj kl. 9.00 i klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

27.5.2022