Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 2021 kl. 19.00. (digitalt)

Til stede var: Sven Gabe, Morten Holmelin, Hans-Peter Sørensen, Ann Bille, René Kristensen, Karin Holm, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt(referent).

 

Ad. Pkt. 1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for regnskab 2021 og for budget 2021, ultimo januar

Regnskabet for 2020 er færdigt og godkendt.

Ikke noget nyt i forhold til budget/forbrug 2021.

 

Ad. Pkt. 3. Forslag til indkaldelse til generalforsamling

Det vedhæftede forslag blev godkendt til udsendelse. Det er stadig uklart om generalforsamlingen rent faktisk kan afholdes på det planlagte tidspunkt pga Coronanedlukningen.

Årets indsjæl blev valgt.

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene

 

Husudvalget v. Sven Gabe

Renoveringen af klubhuset nærmer sig afslutningen. Der er lagt ny gulvbelægning, etableres ny trinløs belysning, væge, bjælker m.v. er malet og reol foran cafe fjernet. Om ca. 14 dage er klubhuset klar til brug.

Hjertestarterne er nu opsat foran klubhus og i forrummet til toilet ved hul 3.

Der opsættes to skure til erstatning for metalcontainere.

Udvendigt lys mellem klubhus og kontor opsat.

Møbleringen af cafeen overvejes. Nuværende møbler afprøves.

På kontoret er der hængt en skærm op, så der kan afvikles digitale møder, undervises m.v.

Matchudcalget v. Anne Bille/Thomas Andersen/René Kristensen

Matchprogrammet er klart. Der er taget afsæt i løbende starter indtil coronarestriktionerne ophæves.

Matcherne er oprettet i Golfbox, incl. bespisning.

Matchfee fra 2021 – 75 kr. med mindre der er fastsat særlig matchfee.

Begynderudvalget ved Hans-Peter Sørensen

Der har været møde med Steen Bojko, hvor den kommende sæson er aftalt. Der er skrevet ud til begynderne.

Rekrutteringsudvalg v. René Kristensen og Thomas Andersen

Der arbejdes med 3 golfweekender for begyndere, Golfens dag og Spil Med.

Udvalget har drøftet præmiering af medlemmer der skaffer nye medlemmer.

Bestyrelsen drøftede dette. Tages op til senere drøftelse.

Baneudvalget v. Morten Holmelin

Maskinrenoveringerne er ved være afsluttet. Statuen er skåret væk.  Forestående opgaver er 11-teested for damerne, eftersåning på puttegreen og indspilsområdet.

Der er stadig et ønske om en boldvasker, udgift ca. 60.000 kr. Der skal arbejdes på at finde sponsor til denne opgave. Beslutning udsat.

Morten fremskaffer skitse til overdækning af et antal træningspladser på driving range. Evt. 3 pladser hvor spejlet d.d. er opsat.

Sponsorudvalg v. Thomas Andersen

Sponsoraftaler genforhandles i marts. Projekt med flere sponsorerede bænke er sat i bero.

Junior/eliteudvalget v. Karin Holm og Thomas Andersen

Som det ser ud lige nu bliver der ikke et puslingehold i 2021.04.05

Ad. Pkt. 5. Eventuelt

Intet.

Ad. Pkt. 6. Næste bestyrelsesmøde

  1. marts 2021.

For referatet

Vini Lindhardt