Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2022

Til stede var: Sven Gabe, Hans Peter Sørensen, Max Anthoni, Ann Bille, René Kristensen og Thomas Andersen (pkt. 1-5 + 9).

Afbud: Karin Holm.

Ad. Pkt 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Seneste nyt vedrørende budget/regnskab for 2022 samt medlemssituationen

Saldobalancen for perioden frem til 31. oktober blev gennemgået. Der for kommer yderligere refusioner og andre mindre indtægter. Ved udgangen af året forventes et mindre driftsoverskud.

De seneste udgifter/indtægter forventes ikke at påvirke kommende budget 2023, dog er der fortsat ændringer i medlemstal, der kan påvirke indtægter. P.t. netto 31 udmeldinger fra fuldtidsmedlemmer.

  1. Fritspilaftaler for 2023 med Trelleborg og Dragsholm og hvem har vi som venskabsklubber med hvilken rabat

Tal på spillende gæster i Kalundborg og vores medlemmers spil i Dragsholm forelå. Afventer tal fra Trelleborg på spillende gæster fra Kalundborg. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

  1. Afvikling af inspirationsmødet den 7. december 2022

Thomas kontakter Claus Rogert, med henblik på at han giver en orientering om de allerede planlagte rekrutteringsaktiviteter.

Thomas kontakter Svend Erik, med henblik på en præsentation af forslag vedrørende begyndere.

Thomas orienterer om DGU’s koncept – Golf for Kvinder.

Vini giver overbliv over aktiviteter, og hvordan sammenhæng af disse og nye kan medvirke til at fasthold medlemmer.

Thomas udsender reminder for mødet.

  1. Opfølgning på bestyrelsesmøde 18.10.

Thomas orienterede om nyt telefonabonnement, hvor hans og klubbens numre opretholdes og hvor der vil være knyttet 2 telefoner til klubbens nummer med viderestilling.

  1. Opfølgning på medlemsmøder den 16.11.

På medlemsmødet blev italesat en række af klubbens store udfordringer. Efterfølgende henvendelser til bestyrelsen har tillige tilføjet yderligere emner. På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at der i den kommende tid skal arbejdes videre med følgende hovedpunkter.

– Banen – plan på kort og lang sigt – plejeplan 2023 er på vej

– Rekruttering og fastholdelse – Idemøde den 7. december

– Frivillige

–  Juniorarbejdet

– Service til medlemmer og gæster

– Organisering af klubbens arbejde, herunder reference og samarbejdsrelationer.

Interesserede medlemmer skal inddrages i videst muligt omfang i dette arbejde.

På næste bestyrelsesmøde fremlægger Vini forslag til, hvordan vi får tilrettelagt en proces for formulering at mål/målsætninger og udarbejdelse af tids- og handleplanen for de enkelte temaer. Der stiles mod et dynamisk dokument, hvor 1. skitse er klar ca. 1. februar.

  1. Tilbagemelding fra Liva vedrørende cafedrift

Bestyrelsen drøftede de fremsendte ønsker til kontraktsændringer.

Bestyrelsen har et stort ønske til at Liva fortsætter driften af cafeen i 2023. Kommentarerne til ændringsforslagene sendes til Liva, med henblik på at der snarest kan foreligge et justeret aftalegrundlag for driften.

  1. Fortsat drøftelse af budget 2023

Ændring af skøn i forhold til afskrivninger.

Vurdering af kontingentindtægter afventer til efter 1. december.

Endelig godkendelse af budgettet på bestyrelsesmødet den 14. december 2022.

  1. Eventuelt

Nøgleboks (golfbiler) sættes op i greenfeerum i marts. Er bestilt.

Thomas omdelte 1. udkast til aktivitetsplan for 2023. Planen udsendes til klubberne i klubben til supplering i forhold til deres aktiviteter. Den samlede plan foreligger senest 1. februar 2023. Hans Peter finder model for fysisk kalender der kan ophænges på et for medlemmerne tilgængeligt sted i klubben. Skal tillige på hjemmesiden og aktiviteterne i Golfbox.

René opfordrede alle til at se hjemmesiden igennem og komme med forslag til ajourføring, ændringer.

  1. december kl. 8.00-11.00 mødes René, Thomas og Vini og gennemgår hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde 14. december 2022 kl. 12.00-14.00 i klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

  1. november 2022