Referat af bestyrelsesmøde den 21. september 2023

                     

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning – Godkendt.

Ad. Pkt. 2.  Økonomistatus, herunder status for medlemmer 

 

Beslutning –

  1. Økonomirapport og oversigt over indmeldelser og udmeldelser blev omdelt, gennemgået og taget til efterretning. Samlet er indtægterne i perioden budgetsvarende og udgifterne lidt under budgetteret. Indmeldelser og udmeldelser går stort set op mod hinanden.
  2. Plan for budgetarbejdet godkendt

                      * udvalgene anmodes om at komme med input senest 25. oktober

                      * budget 2024 sættes på dagsordenen i november og endelig vedtages i december.

Ad. Pkt. 3. Golfspilleren i centrum – seneste tilbagemeldinger på bane, service og cafe

Beslutning –

Evalueringerne for 2023 er væsentligt dårligere end i 2021. Baneudvalget følger op i forhold til den lavere score i forhold til banen. Alle områder skærper opmærksomheden i forhold til kommunikation af beslutninger m.v. og forbedring af træningsfaciliteterne indgår i budgetovervejelserne.

Ad. Pkt. 4. Opfølgning på møder vedrørende cafedrift og drøftelse af fremtidig cafedrift

 

Beslutning –

Liva stopper med cafedrift den 31. oktober 2023. I november måned rydes op og gøres rent.

Klubben overtager fra 1. november salg fra cafeen.

Øl og vandautomaten rykker ind i klubhuset. Der arbejdes på at få installeret en kaffeautomat.

Sven og Vini sonderer mulighederne for leverancer fra eksterne m.v. til næste bestyrelsesmøde, hvor forslag til koncept for cafedriften fra sæson 2024 fremlægges.

Ad. Pkt. 5. Rammer for fremtidigt begynderarbejde samt vinteraktiviteter

Beslutning –

Rammerne for begynderarbejdet fra 2024 blev godkendt jfr. oplæg der har været drøftet med de involverede i arbejdet. Der udarbejdes nye introduktionsmaterialer til Kaniner og Begyndere. Rammerne fremgår af bilag 1. der fremgår efter referatet.

Forslag fra medlem om vinteraktiviteter, ex. regelundervisning, introduktion til udstyr m.v. blev principgodkendt, både for nybegyndere og andre medlemmer. Thomas og Vini arbejder videre udfra forslaget.

Ad. Pkt. 6.     Nyt fra formand, udvalgsformænd og ad hoc-udvalg 

Fra formand:

– Vini deltager i repræsentantskabsmøde i Kalundborg Idrætsråd 11.10. kl. 18.30 i Hvidebækhallen.

– Deltagere i årsmøde vedrørende Regionsgolf bliver Karin og Vini

– Klubben tager ikke imod TBE-vaccinetilbud, der er for medlemmernes egen regning.

Baneudvalget

Arbejdet med indspilsområdet er igangsat ved ekstern hjælp. Er tilsået og skulle kunne tages i brug i sæson 2024.

Baneudvalget har drøftet hævning af dameteestedet på hul 13. Micki forespørger hos kommunen. Tager muligheden for hjælp til beskæring af høje træer ved hul 13 med. Skal der træffes konkret beslutning skal der foreligge konkret bearbejdet forslag.

Der er igen Dollarspot og traktose i greens. Der arbejdes med prikling, tromling m.v.

Husudvalg

Der er en række reparationer m.v. i køkkenet. Der er dialog med kommunen.

To nye parasoller er allerede møre.

Adgangsforhold til klubhus og bagrum trænger til renovering. Forslag fremlægges på et af de kommende møder.

Renovering af parkeringsplads er meget tiltrængt. Forslag fremlægges på et af de kommende mnøder.

Sponsorudvalg

Der holdes Sponsormatch den 22. september med 24 deltagere, heraf 7 sponsorer. Fornyelse af formen til næste år overvejes.

Stadig svært at få nye sponsorer.

Juniorudvalg

Der er afslutning 8. oktober. Der skal findes nye medlemmer til udvalget.

Eliteudvalg

Der holdes afslutning den 23.9.

Rekrutteringsudvalg

Ingen møder

Begynderudvalg

Matchudvalget

Koncept for klubmesterskab skal tages op til nærmere drøftelse på et efterfølgende bestyrelsesmøde..

Ad. Pkt. 7.     Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møder

På næste møde nedsættes Jubilæumsudvalg og bemanding af udvalgene drøftes.

Ad. Pkt. 8.     Nyt fra Pro/sekretariat

På baggrund af henvendelse fra GFLR afholdes videomøde for bestyrelsesmedlemmerne og endelig beslutning træffes på næste møde.

Ad. Pkt. 9.     Kommende presseaktivitet/kommunikation

Ingen.

Ad. Pkt. 11. Næste møde

Torsdag den 19. oktober kl. 19.00.

BILAG 1. Ramme for begynderarbejde Kalundborg Golfklub

Målsætning:

Begyndere skal inden for prøvemedlemskabet kunne erhverve banetilladelse.

Det indbefatter:

* Modtager fysisk træning af klubbens pro – Thomas. Som udgangspunkt 6 lektioner. Der er tilbud om individuelle lektioner og fællestræning.

* Deltager i minimum 2 regelaftner og efterfølgende består teoriprøven digitalt

* Træning i spil på par 3 banen – minimum 2 gange, hvor der spilles 12 huller og afleveres scorekort

* Træning i spil på forni- og bagni, 3 til 5 gange – minimum én gang på forni. Der skal indberettes score i Golfbox.

                      – om onsdagen på Kaninaftner sammen med hjælpere/andre spillere og/eller

                      – alle dage efter kl. 14.00 på banen sammen med et fuldtidsmedlem af klubben

* Ved indmeldelse lægges sammen med Thomas en plan for hvordan prøvemedlemmer kan komme igennem aktiviteterne der fører til banetilladelsen.

Praktik/koordination:

Der etableres et fælles kommunikationsværktøj, der gør, at alle der er involveret i begynderarbejdet, Thomas, administrator af prøvemedlemmer, regelundervisere og ansvarlig for Kaninaftenerne har fælles viden om, hvor prøvemedlemmerne er i forløbet.

Thomas afgør på baggrund af den fysiske træning og indleverede scorekort fra par-3 banen, hvornår prøvemedlemmet kan deltage i spil på Kaninaftner/sammen med andet medlem.

Der afholdes regelundervisning to gange om måneden. Regelprøve skal være bestået inden banetilladelse kan gives.

Ansvarlig for Kaninaftenerne afgør, hvornår prøvemedlemmet kan få banetilladelse på baggrund af spil på Kaninaftner og med klubmedlem. Administrator af prøvemedlemmer orienteres om tildelingen af banetilladelse.

Der udarbejdes to håndbøger – én for Kaniner (med forløb og muligheder frem til banetilladelse) og én for Begyndere.

Øvrigt:

Det skal tydeliggøres ved Golf på en Weekend, hvilke rettigheder deltagelse i dette arrangement plus prøvemedlemskab giver adgang til – ”det grønne kort”.