Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2024

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, René Kristensen, Max Anthoni, Anita Holm, Martin Jensen, Micki Truelsen,og Vini Lindhardt.

Afbud fra: Jan Røgilds, Thomas Andersen

Ad. pkt 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. pkt. 2.     Økonomistatus

                      – orientering om status for medlemmer pr. 1.1.

                      – endeligt regnskab 2023 – til underskrift

                      – budgetopfølgning 2024

Ingen ændringer i medlemsstatus siden sidste møde og i forhold til budget 2024.

Økonomistatus afventer kommende bestyrelsesmøde, hvor budgettet har været forelagt Generalforsamlingen.

Endeligt regnskab underskrevet.

Ad. pkt. 3. Generalforsamling den 12. marts 2024

                      – forslag til godkendelse af indkaldelse til generalforsamlingen

                      – drøftelse af alternativt forslag til kontingenter

Foprslaget til indkaldelse til Generalforsamling blev godkend incl. det udsendte forslag til kontingentforhøjelse med et provenue på ca 80.000 kr i 2024.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen skal ske via Golfbox. Rene opretter begivenhed i Golfbox.

Ad. pkt. 4. Aktivitetsoversigt 2024 til orientering

Den udsendte aktivitetsoversigt blev taget til efetrretning dog skal der findes en anden dag for den foreslåede afvikling af match den 20. maj pga Royal Run i Kalundborg.

Den udsendte oversigt skal uddybes med yderligere detaljer om de enkelte aktiviteter. Max, René og Anita vil være behjælpelige med indtastning i Golfbox.

Ad. pkt. 5. Forslag til godkendelse af Begynderhåndbog udarbejdet af Hans Peter Sørensen.

Godkendt, med en enkelt ændring til rækkefølge på et par afsnit.

Efter rettelse lægges Håndbogen på hjemmesiden.

Ad. Pkt. 6. Forslag til fredagsaktiviteter

  1. Opfølgning fra dialogmøde om matcher den 10.1. – Ønske om hulspilsmatcher.

Der planlægges hulspilsmatcher med handicap over 9 huller – 4 fredage kl. 17.20, ca. 1 gang om måneden fra ultimo maj. Primær målgruppe er begynder/højhandicappere. Mulige fredag; 31.5., 21.6., 26.7., og 30.8. Nærmere herom i kommende nyhedsbrev. Skal med i aktivitets oversigt.

  1. Forslag til fredagsmatcher fra Gitte og Mia med spil og sociale aktiviteter.

Bestyrelsen var positive overfor det fremsendte forslag.

Der kan afvikles matcher 4 fredage fra maj til september med løbende start fra kl.17.20 – 1. tee-sted. Mulige datoer; 24.5. 28.6., 16.8, 13.9.

Klubben/matchudvalg/andre tilbyder at formidle indbydelse via mail, oprette matcher i Golfbox hjælpe med opsætning af matcher, udskrive tilmeldingslister, indberette resultater, udskrive resultatlister m.v.

Ad. pkt. 7. Ændring af dato for medlemsmøde vedr. regler m.v.

Mødet er tidligere annonceret til den 13. marts. Bl.a. pga generalforsamling dagen før blev det godkendt at medlemsmødet afholdes den 27. marts 2024 kl. 19.00. Ændringen tages med i kommende Nyhedsbrev.

Ad. pkt. 8. Evaluering af de to afholdte medlemsmøder

  1. januar 2024 – Matcher m.v.
  2. februar 2024 – GLFR m.v.

Tilsvarende medlemsmøder med forskellige temaer holdes fremover i vinterhalvåret.

Ad. pkt. 9.     Nyt fra formand, udvalgsformænd og ad hoc-udvalg 

Baneudvalget

Tvivlsomt om forni er klar 1. april. I vintermånederne er der beskåret og ordnet maskiner. Den gamle dybdeborer er definitivt ude af drift. Bestyrelsen godkendte at erstatning indkøbes. Der er fundet en brugt til 35.000 kr. Beløbet tages inden for Baneudvalgets budget. Nye teesteds skilte er kommet hjem.

Husudvalg

Bestyrelsen godkendte oplæg til samlet løsning på alarmer i bagrum, klubhus, sekretariat m.v. i alt 25.000 kr. Beløbet afholdes over Husudvalgets budget. I forhold til bagrummet betyder det at de nuværende brikker kan beholdes og suppleres med det nye system. Sven sørger for iværksættelse hurtigst muligt.

Sponsorudvalg

Der mangler fortsat sponsorer til to bil, tre flag og to matcher. Der arbejdes på sagen.

Regionsgolf/matcher

I forbindelse med planlægning af hjemmekampe og slutspil har det været nødvendigt at bringe to mandage i anvendelse. Det betyder at Dameklubben de to aftner kan gunstarte på henholdsvis 10 og 9 huller. For juniorerne vil der være 5 fredage i foråret, hvor fredagsmatcher skal afvikles på bagni.

Ad. pkt. 10.     Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møde

Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal komme med forslag tiletablering af indendørs træningsfaciliteter. Arbejdsgruppen består af Martin, Sven og Max. Martin tager initiativ til første møde. Deadline 1. september for første oplæg.

Punkter til kommende (ordinære) møder

  • DGU og PGAs anbefalinger vedrørende juniortræning – jfr. udsendt oplæg

Ad. pkt. 11.     Nyt fra Pro/sekretariat

Intet nyt.

Ad. pkt. 12.     Kommende presseaktivitet/kommunikation/punkter til bestyrelsens nyhedsbrev

                      Punkter til nyhedsbrev – udsendes ca. 28.2.:

                      Status for banen

                      Ny rating pr. 1. marts 2024

                      Tilmeldingsfrist til Venskabsmatcher

Aktivitetsoversigt – opslag i klubhus – sekretariat

Omtale af fredagsaktiviteter

Dato for Regelmøde

Generalforsamling

Nyt fra cafeforpagter – åbningsdag og åbningstider

Nyt fra pro-shop

Ad. pkt.13. Næste møde

Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 12. marts 2024.

Ad. pkt. 14. Eventuelt

René efterlyste input til ajourføring af hjemmesiden. Alle ser på deres ansvarsområder.