Referat af bestyrelsesmøde den 21. december 2021 kl. 18.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen, Max Anthoni, Ann Bille, Karin Holm, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: René Kristensen

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomien og medlemstal pr. 30. november 2021.

Der er modtaget en opkrævning fra Feriefonden på 140.000 kr. i forbindelse med ændret ferieordning. En udgift som alternativt var kommet løbende i kommende år. Var ikke budgetteret.

Medlemstallet større i 2022 end 2021.

Ad. Pkt. 3. Bortforpagtning af cafe

Der har siden primo november været drøftelser med mulig kommende forpagter. Dog uden at der har vist sig at være et grundlag for at indgå en aftale.

Der igangsættes en ny annoncering, hvor der lægges op til andre modeller end forpagtning.

Bestyrelsen foretrækker dog fortsat bortforpagtning, men det prioriteres høj at cafeen er i drift pr. 1. april 2022.

Thomas Andersen søger spiritusbevilling så ølsalg kan fortsætte over vinteren.

Thomas og vini mødes den 27.12. for at gennemgå køkkenet, bl.a. i forhold til rengøring.

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene

* Baneudvalget

For-ni er lukket for vinteren.

Der er maskinelle problemer med en fairwayklipper. Håndteres nu hvor den ikke kører.

* Begynderudvalget

Intet nyt.

* Rekrutteringsudvalget

Intet nyt.

* Junior/eliteudvalget

Per Glad har doneret 4.600 kr. til juniorafdelingen.

* Husudvalget

Der arbejdes fortsat på udfordringen med tæppet i Klubhuset.

* Sponsorudvalget

Intet nyt.

Ad. Pkt. 5. Budget 2022

Karin rundsender budgetudkast 2022 til bestyrelsen efter mødet. Budgettet kommenteres via mail. Evt. opfølgende særskilt budgetmøde mellem jul og nytår.

Ad. Pkt. 6. Dato for generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling bliver den 15. marts 2022

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Der udsendes nytårshilsen til medlemmer og sponsorer. Vini skriver. Thomas udsender.

Ad. Pkt. 8. Næste møde

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 18.00 i Klubhuset.