Referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2023 kl. 17.00 – 20.00

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Ann Bille, Hans Peter Sørensen, Max Anthoni, René Kristensen og Vini Lindhardt.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, idet der tilføjes et nyt punkt 4 – Indkøb af borde til cafeen.

Ad. Pkt. 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelsen blev godkendt incl. forslag til Familiekontingent og udsendes den 3. marts 2023.

Ad. Pkt. 3. Drøftelse og godkendelse af 1. udkast til Kompetence- og opgaveplan

Bestyrelsen godkendte, at følgende udvalg

  1. Baneudvalg
  2. Husudvalg
  3. Matchudvalg
  4. Begynderudvalg
  5. Rekrutteringsudvalg
  6. Juniorudvalg
  7. Eliteudvalg
  8. Sponsorudvalg

danner grundlag for konstitueringen efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen godkendte forslaget til kompetence- og opgaveplan og at kommende udvalg får lejlighed til at komme med forslag til justeringer af udvalgenes opgaver efter konstituering og nedsættelse af udvalg. Ændringer skal forelægges og godkendes af bestyrelsen inden udgangen af 1. halvår 2023.

Ad. Pkt. 4. Indkøb af borde til cafeen

På baggrund af ønsker fra Liva om antal pladser i cafeen og bestyrelsens ønsker om tilgængelighed for medlemmer, der skal betjenes ved udsalgssted, vente- og gennemgangsareal besluttede bestyrelsen, at der indkøbes 5 nye borde til cafeen i størrelsen 70×120 cm. Bordene opstilles vinkelret ud fra væg. Karin har opgaven med at finde egnede borde. Indkøb inden sæsonstart. Duge skæres først til når nye borde er købt.

Ad. Pkt. 5. Nyt fra udvalgene
Husudvalg v. Sven

Sofa og sofabord er sat til salg. Den skal afhændes senest 30. april. Herefter renoveres 1. salen over cafeen, så dette rum også kan anvendes af medlemmerne, herunder juniorerne. Den gamle blå stabelstole renoveres og de små sorte cafeborde anvendes. Karin og Vini står for renoveringen.

De gamle cafestole (sorte flet) tilbydes medlemmerne for 100 kr. stk. De defekte foræres væk. Orientering herom udsendes via mail fra klubben.

Garant har fremsendt revideret tilbud på ny gulvbelægning i cafeen. Sven har den fortsatte kontakt med Garant og aftaler det nærmere herfra. Eventuelt at klubben står for at fjerne de nuværende tæppefliser. Udgangspunktet er at arbejdet med lægning af nyt gulv skal være afsluttet 1. april ellers må det udsættes til efteråret.

Terrassemøbler skal males. Opgaven planlægges nærmere ultimo marts, når det er blevet varmt nok til at male udendørs.

Tag på skure skal renoveres efter seneste storme. Sven er på opgaven.

Der er skrevet ud til gruppen af frivillige der hidtil har stået for boldopsamlingen. Der udarbejdes en foreløbig bemandingsplan, der dækker starten af sæsonen. Plan for resten af sæsonen kommer senere.

Det er tvivlsom hvornår opsamlingen kan begynde. Afhænger af hvor våd drivingrange er.

Baneudvalg v. Max

Der arbejdes fortsat på klargøring af banen til sæsonstart.

Sponsorudvalg v. Karin

Med en enkelt undtagelse er alle sponsoraftaler genforhandlet. Karin er på opgaven med at skaffe nye sponsorer.

Sponsorat af Røsnæs Open blev drøftet. Karin orienterer Ole Steen og Thomas om bestyrelsens drøftelse.

Matchudvalg v. Ann

Tilmelding til Åbningsmatch åbnes nu. Det bliver uden mulighed for forudbestilling af mad, da input hertil ikke foreligger.

Ved oprettelse af klubmatcher m.v. sker automatisk blokering af tider i golfbox. Ann/matchudvalget sørger for dette.

Begynderudvalg v. Hans Peter

Der afholdes ”overdragelsesmøde” den 15. marts, hvor Hans Peter giver de ansvarlige for begynderarbejdet og indbudte begyndere en orientering om begynderarbejdet, rammer og forventninger hertil samt de senest fremkomne forslag til ændringer.

Hans Peter vil fortsat varetage de administrative opgaver, der vedrører begynderområdet. Og står til rådighed for regelundervisning af begyndere.

Rekrutteringsudvalg v. Vini

DGU afvikler webinar den 6. marts om Golfens Dag. Kan efterfølgende tilgår via DGU’s hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede at markedsføring af Golfens Dag skal tage afsæt i det udsendte oplæg fra DGU for at sikre sammenhæng/genkendelighed i den landsdækkende og klubbens markedsføring.

Ad. Pkt. 6. Gensidig orientering

Hans Peter præsenterede plakat vedrørende Pay and Play. Fil sendes til René med henblik på opslag på hjemmesiden.

Hans Peter vil fortsat stå for administrationen af bagskabe, der varetages i sekretariatets regi.

Hans Peter tilrettelægger og står for afviklingen af en aften i foråret vedrørende regelændringer og generel regelopdatering.

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde, jfr. vedtægterne forelægges ny bestyrelse på 1. ordinære møde. Det konstituerende møde ledes, indtil formand er valgt af det bestyrelsesmedlem der har længst bestyrelsesanciennitet.

René lægger aktivitetslisten på hjemmesiden.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Vinduer i sekretariat udskiftes. Skilt over dør tages ned (Max taler med Micki) og renoveres. Opgaven ligger hos Hans Peter og Thomas.

Vini udarbejder oplæg vedrørende alternativ til Spil Med Dag i DGU-regi til bestyrelsens beslutning. Har været drøftet i Rekrutteringsudvalget.

For referatet

Vini Lindhardt