Referat af bestyrelsesmøde den 19. oktober 2023

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, René Kristensen, Martin Jensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Afbud fra: Max Anthoni, Ann Bille, Anita Holm og Jan Røgilds

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt 4 a  – Nedsættelse af arbejdsgruppe: Forberedelse af klubbens 50 års jubilæum.

Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt.

Ad. Pkt. 2.     Økonomistatus, herunder status for medlemmer

Der har i sæson 2023 være en god fremgang i antallet at juniorer og ynglingen. På trods af god tilgang af seniorer er der en nettotilbagegang. De endelige tal kendes når vides om de sidste prøvemedlemmer ønsker at fortsætte.

Forbruget til dato er under budgettet. Samlet forventes regnskabet ved udgangen af året at være budgetsvarende.

Ad. Pkt. 3.   Opfølgning på møder vedrørende cafedrift og drøftelse af fremtidig cafedrift

Udsat til næste møde. Liva stopper med drift af cafeen ultimo oktober og bruger november til opprydning/rengøring.

Ad. Pkt. 4. Bemanding af bestyrelse, udvalg og andre opgaver i kommende år

 

Udvalgsstrukturen drøftes på næste møde, herunder om der er udvalg der med fordel kan lægges sammen.

Alle forbereder sig på hvilke udvalg, minimum ét, man ønsker at være formand for og hvilke udvalg/andre opgaver man vil byde ind på i kommende sæson. Udvalgene skal have en sådan sammensætning, at de kan tage sig af hovedparten af de driftsmæssige spørgsmål, så bestyrelsen ikke involveres i disse.

Ad. Pkt. 4a. Nedsættelse af Jubilæumsudvalg

Udvalget sammensættes indtil videre af René, Karin, Thomas og Vini. Opgaven handler om aktiviteter, markedsføring og sponsorer.

Andre medlemmer kan inddrages.

Ad. Pkt. 5.     Nyt fra formand, udvalgsformænd og ad hoc-udvalg

 

Baneudvalget:

Greens er proppet og der er kørt topdress på. Væksten i græsset er stoppet og der drøsles ned på klipningen.

Der gøres ikke yderligere før foråret i forhold til det nye indspilsområde.

 

Eliteudvalget:

Der tilmeldes to hold til Danmarksturneringen til næste år. Hvert hold med sin spillertrup.

Intet nyt fra øvrige udvalg.

Ad. Pkt. 6. Henvendelse vedrørende pris m.v. for leje af golfbiler

Bestyrelsen drøftede forslaget om, at abonnement på golfbiler skulle kunne knyttes til to personer. Bestyrelsen ønskede ikke at imødekomme forslaget, med henvisning til at den nyværende pris på leje for ubegrænset brug er en gunstig ordning og at det beskrevne behov kan dækkes ved køb af enkelt ture.

Ad. Pkt. 7.     Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møder

Punkter til kommende møde:

– Cafedrift

– Budget 2024

– Bemanding af udvalg og diverse opgaver i 2024

– Omrating af banen.

Ad. Pkt. 8.     Nyt fra Pro/sekretariat

Thomas præsenterede nyt koncept for skilte. Det blev godkendt.

Mulighed for nye tee-stedsskilte undersøges nærmere og tages op på næste møde.

Thomas fremlagde muligheder for omrating af banen i forlængelse af DGU’s banegennemgang. Konkret forslag fremlægges på næste møde.

Ad. Pkt. 9.     Kommende presseaktivitet/kommunikation

Fremover udsendes ca. hver måned et nyhedsbrev – Nyt fra Kalundborg Golfklub, der indeholder hidtidige Nyt fra kontoret og nyt fra bestyrelsen. Thomas og Vini koordinerer. Alle kommer med input.

 

Ad. Pkt. 10. Næste møde

  1. november kl. 19.00 i klubhuset/sekretariatet.

For referatet

Vini Lindhardt