Referat fra bestyrelsesmøde den 19 juni 2024

Referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2024 kl. 19.00 til 21.00

 

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Esben Lambreth, Martin Jensen, Britt Andersen, Anita Holm, Jan Røgilds og Thomas Andersen (under pkt. 1 og 2)

Pkt 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 og forventninger til forbrug resten af 2024

Karin gennemgik budgetrapporten pr. 31. maj 2024 og orienterede om særlige opmærksomhedspunkter. På en række områder foretages nærmere gennemgang og resultatet indgår i budgetopfølgningen på næste bestyrelsesmøde. På enkelte områder har der været store engangsudgifter i foråret. Samlet er indtægter og udgifter budgetsvarende.

Budgetrapporten udsendes efterfølgende til bestyrelsen.

Udvalgsformændene redegjorde for forventninger til udgifter/udgiftsniveau i resten af 2024, herunder hvordan budgettet forventes overholdt. Samlet forventes budgettet holdt.

 

Pkt 3. Drøftelse af, hvordan de opgaver, der d.d. ligger i Thomas Andersens stilling, henholdsvis træner og administrationsdel kan varetages fra 1. januar 2025

Efter Thomas Andersen har opsagt sin stilling i Kalundborg Golfklub med virkning fra 31. december 2024 skal bestyrelsen tage stilling til, hvordan hans hidtidige opgaver skal varetages.

Bestyrelsen besluttede, på baggrund af de fremlagte oplæg, at der arbejdes videre med en model, hvor varetagelsen af træningsopgaver og administrative opgaver fremadrettet adskilles.

Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 4. Eventuelt

Martin og Vini drøfter mulighederne for eksternfinansiering af udgifter til indendørs træningsfacilitet.

Pkt. 5. Næste møde

  1. august 2024 kl. 19.00.