Referat af bestyrelsesmøde den 18. oktober 2022

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Vini Lindhardt og Thomas Andersen

Afbud: Ann Bille, Hans-Peter Sørensen og Réne Kristensen

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Status for budget/forventet regnskab, medlemstal pr. 1. oktober 2022
 3. Kommende budget 2023 – har udvalgene indmeldt budgetønsker
 4. Forslag til program for medlemsmøde den 16. november 2022 – omdeles
 5. Ny telefonløsning
 6. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøder
 7. Nyt fra udvalgene
 8. Henvendelse fra Randers Golfklub vedr. turnering for hold – mail udsendt til alle d. 7.10.
 9. Deltagelse i regionsmøde den 2.11.
 10. Dato for generalforsamling – skal være i marts. Forslag – 21. marts.
 11. Eventuelt

12- Næste møde – aftalt til den 31.10. kl. 10.00 i klubhuset – Budgetmøde

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for budget/forventet regnskab, medlemstal pr. 1. oktober 2022

Status for medlemmer pr. 1. oktober 2022 er 51 udmeldinger og 22 indmeldinger.

Der har været flere igennem rekrutteringsforløb, men færre end sidste år er blevet medlemmer. Der er enighed om at der skal skabes større synlighed om klubbens aktiviteter, herunder presseomtale, hjemmeside, kontakt til særlige grupperinger. Vigtigt også at fokusere på yngre medlemsgrupper. For kommende år udarbejdes kommunikationsårshjul. Vini har opgaven.

Der er for perioden mindre indtægter – 22.000 kr. Det skyldes fald i greenfee og indtægter på golfbiler.

Der er behov for oprydning i konti så der er sammenhæng mellem budget og bogføring. Thomas/Karin følger op.

Der holdes fortsat igen med forbrug.

Ad. Pkt. 3. Kommende budget 2023 – har udvalgene indmeldt budgetønsker

Sendes til Karin inden budgetmøde den 31.10.

Karin lægger ønsker ind i udkast til budget.

Ad. Pkt. 4. 4. Forslag til program for medlemsmøde den 16. november 2022

Forslag drøftet og godkendt. Thomas sørger for drikkevarer.

Ad. Pkt. 5. Ny telefonløsning

Fastnettelefonen Er afbestilt. Der anskaffes to mobiltelefoner. En til Thomas og en ”vagttelefon”.

Ad. Pkt. 6. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøder

Sven følger op i forhold til alarm vedrørende cafeområdet.

Vini introduceres til kontaktpersonopgaver vedrørende Regionsgolf. Karin går med i opgaven fra 2024.

 

Ad. Pkt. 7. Nyt fra udvalgene

Husudvalg:

Sven, Karin og Vini har holdt møde med Liva og Zaki om ønsker til cafeindretning m.v. Sven taler med maleren. Sofaen på 1. sal sættes til salg/tilbydes medlemmerne. Sven har opgaven. Over vinteren indrettes 1. salen med nuværende møblement. Stole males og der anskaffes diverse spil. Karin og Vini har opgaven.

Tilbud om anskaffelse af TV-abonnement blev drøftet. Der var enighed om at det var fordyrt og ikke anskaffes. Sven giver cafeen besked.

Sven beder Live om kvartalsregnskab for cafeen.

Sponsorudvalg:

Karin går ind i Sponsorudvalget.

Flere sponsorer har trukket sig. Der er kun én sponsor til scorekort, der bestilles nu.

Thomas sender sponsorpakke til Karin.

Junior/eliteudvalg:

 1. holdet er rykket ned i 5. division. Kvalifikationsholdet bliver i nuværende række.

Ad. Pkt. 8. Henvendelse fra Randers Golfklub vedr. turnering for hold – mail udsendt til alle d. 7.10.

Bestyrelsen er positiv. Karin påtager sig opgaven som tovholder og kontakter Randers Golfklub.

Ad. Pkt. 9. Deltagelse i regionsmøde den 2.11.

Vini deltager.

Ad. Pkt. 10. Dato for generalforsamling – skal være i marts.

 1. marts 2023 blev godkendt. Max reserverer lokaler på Skolen ved Herredsåsen.

Ad. Pkt. 11. Eventuelt

Der anskaffes ikke ny kopimaskine p.t.

Garagen kan stilles til rådighed for monobuggies. Ejerne må selv sørge for aflåsning.

Der foretages ikke ændring i Fibiaabonnement.

Thomas tager kontakt til Midtsjælland med henblik på gensidig rabatordning.

Thomas udleveres udkast til kontormanual med henblik på kommentering.

Ad. Pkt. 12. Næste møde

Aftalt til den 31.10. kl. 10.00 i klubhuset – Budgetmøde

For referatet

Vini Lindhardt