Referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2022 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen, Max Anthoni, Karin Holm, René Kristensen, Anita Holm og Vini Lindhardt.

Afbud: Thomas Andersen

Jesper Bendtsen deltog under pkt. 5.

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Ad. Pkt. 2. Forventning til regnskab 2021.

Foreløbigt regnskab blev omdelt. Gennemgås på næste møde.

 

Ad. Pkt. 3. Budget 2022 – endelig godkendelse

Det tidligere rundsendte budget blev endeligt godkendt. Forelægges på generalforsamlingen. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 95.000 kr.

 

Ad. Pkt. 4. Status for bortforpagtning af cafe.

Der har været møde med forpagter par. Forslag til mulige anskaffelser til køkkenet blev drøftet. Sven undersøger alternative leverandører/priser og vender tilbage til de mulige forpagtere.

 

Ad. Pkt. 5. Nyt fra udvalgene

* Baneudvalget

Jesper Bendtsen orienterede om igangværende vinterarbejder på banen og i forhold til maskinel.

Puttegreen forventes brugbar ved sæsonstart. Arbejdet med indspilsområdet er påbegyndt. Der arbejdes på nyt græs på 3 tee-steder samt flytning af vandledninger på hul 14 og 17. Stenrenden på hul 4 fjernes.

* Begynderudvalget

Opstart 6. april 2022.

* Matchudvalget

Åbningsmatch 3. april 2022.

* Rekrutteringsudvalget

Udvalget mødes i uge 4.

* Junior/eliteudvalget

Opstart 11. april 2022

* Husudvalget

Sven fortsætter drøftelse med tæppeleverandør mhp at afklare muligheder for rengøring/rensning.

Betonkanten på terrassen renoveres til foråret.

Reparation af køkkendør er færdig.

Der er dialog med Kalundborg Kommune om udskiftning af vinduer i greenfeerum og kontor.

* Sponsorudvalget

Intet nyt.

 

Ad. Pkt. 6. Generalforsamling 2022 – forberedelse og opgavefordeling

Den ordinære generalforsamling bliver den 15. marts 2022. Alle udvalgsformænd fremlægger beretning for eget udvalg. Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg ønsker at genopstille.

 

 

Ad. Pkt. 7. Deltagelse i DGU’s repræsentantskabsmøde

18.-19. marts. Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

 

Ad. Pkt. 8. Eventuelt

Der tages stilling til anskaffelse af boldvasker på næste møde.

Sven orienterede om overvejelser vedrørende køb af brugt golfbil. Følger op.

Ad. Pkt. 9. Næste møde

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 18.00 i Klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

  1. januar 2022