Referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2022 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Max Anthoni, Ann Bille, Karin Holm, Hans-Peter Sørensen, Thomas og Vini Lindhardt.

Afbud : René Kristensen.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Status for budget – forventning til regnskab 2022.
 3. Opfølgning på møde med Kalundborg Kommune om cafédrift
 4. Nyt fra udvalgene
 5. Status for driften i forhold til service
 6. Eventuelt
 7. Næste møde.

Godkendt.

Ad. Pkt. 2.  Status for budget – forventning til regnskab 2022

Forbrugsrapporten blev detaljeret gennemgået i forhold til periodens budget. Forbruget er fortsat budgetsvarende, men der er stor opmærksomhed på udviklingen i greenfeeindtægter og driftsudgifter, herunder tilbageholdenhed med nye udgifter.

Til næste bestyrelsesmøde ser Max, Sven og gerne flere på maskinerne mhp en drøftelse af kommende investeringsbehov.

Ad. Pkt. 3. Opfølgning på møde med Kalundborg Kommune om cafédrift

Der var opbakning til det perspektiverne i det fremlagte notat. Det endelige brev til Kalundborg Kommune vedhæftes referatet.

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene

Baneudvalget 

Bemandingen er fortsat udfordret. Der mangler fortsat én mand pga en opsigelse. Markus starter som elev 1. september 2022.  Bemandingssituationen afspejler sig i at der er områder hvor banepasningen ikke er fuldt oppe og køre. Ex. pasning af bunkers.

Greens er i meget dårlig stand pga Dollar Spot. Der er søgt ekstern rådgivning. Medlemmerne orienteres om fakta i forhold til Dollar Spot.

Matchudvalget

Der er meget få tilmeldinger til de forestående klubmesterskaber. Der sendes opfordring til deltagelse ud på ny.

Husudvalget

Der er fortsat behov for flere frivillige, der vil tage del i opgaverne i og omkring huset.

Der er efterspurgt belysning på terrassen om aftenen. Der indkøbes mindre batteridrevne lampetter.

Gulvbelægningen i klubhuset kræver løbende/ofte tæpperensning. Det vil ske indtil videre. Ændring af belægning sker ikke i 2022.

Der har over sommeren været en række alarmer sent aftnen/nat. Thomas undersøger til næste bestyrelsesmøde, hvad der i vores forsikringer er af krav til alarmer m.v. Vini kan bistå. Sven undersøger hvad der er på markedet af alarmer, hvor der ikke er tilknyttet ud kørende service.

Junior/eliteudvalg

Eliten – resultatet af divisionsmatcherne er at 1. holdet rykker ned i 5. division og 2. holdet bliver i kvalifikationsrækken. Sidstnævnte spillede til oprykning i 5. division, men her kan vi kun have et hold.

Juniorer – Fredag den 19.8. er der besøg af juniorer fra Trelleborg og Korsør – i alt 17 spillende juniorer.

Der er behov for forældre/voksne der vil deltage i juniorarbejdet. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Rekrutteringsudvalget

Det går fortsat godt med ”ældresagsgolf”, mens foreningsgolf er blevet aflyst pga manglende deltagelse. 12 har deltaget i ”golf på en weekend”, det er blevet til 6 nye medlemmer. Der er pt 1 tilmeldt til ”Spil Med”.

Samlet set en stærk nedgang i aktiviteter.

Begynderudvalget

Der er fortsat et højt aktivitetsniveau i begynderafdelingen. Det er blevet til 12 fuldtidsmedlemmer, 3 genindmeldte og 18 prøvemedlemmer.

 

Sponsorudvalget  

Der er få nye sponsorer. Thomas går i gang med fornyelse af eksisterende sponsorater.

Ad. Pkt. 5. Status i forhold til driften til service til medlemmer, gæster m.fl.

Der skal udarbejdes manualer/vejledninger i forhold til de mest almindelige opgaver i sekretariatet, så afløsere kan varetage opgaven på rimelig vis. Thomas tager initiativet, gerne med input fra sommerens ”vikarer” i forhold til hvad der er behov for.

Vini oplyste at der fortsat er medlemmer og gæster der klager over at de ikke kan få kontakt til klubben. Det nuværende telefonsystem ændres til en til to mobiltelefoner med samme nr. Thomas tager initiativ hertil.

Ad. Pkt. 6. Kommende arrangementer

3.september – Bevægelsesdag, Kalundborg. Klubben deltager, hvis Kalundborg Kommune vil betale for transport for Golfsilla fra Frederikshavn. Thomas undersøger.

 1. september – Bechs Match
 2. september – Medhjælpermatch
 3. September – Sponsormatch
 4. September – Klubmesterskab I Hulspil.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Monobuggyen sælges – Sven star for dette.

Sven og Max undersøger de tekniske muligheder for at have private monobuggyes i bagrum.

Thomas spørger Karl om han vil fortsætte med at være koordinator for Regionsgolf/holdene.

Næste bestyrelsesmøde den 15. september kl. 19.00.