Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2024 kl. 19.00 i Hønsehuset

Tilstede var: Sven Gabe, Max Anthoni, René Kristensen, Karin Holm, Martin Jensen, Jan Røgilds, Anita Holm, Thomas Andersen og Vini Lindhart.

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 1 a. – Valg af suppleant til bestyrelsesplads.

 

Ad. Pkt. 1.a. Valg af suppleant til bestyrelsespost.

Anita Holm indtrådte på den ledige bestyrelsespost. Denne bestyrelsesplads er på valg i marts 2024

 

Ad. Pkt 2.     Økonomistatus

                      – status for medlemmer pr. 31.12. og 1.1.

                      – forventet regnskab 2023

                      – budgetopfølgning 2024

Pr. 1. januar 2024 har klubben 413 aktive seniormedlemmer, 25 ynglinge og 21 juniorer. Hertil 145 passive medlemmer. Svarer til grundlaget for budget 2024.

Regnskabet mangler stadig enkelte posteringer, herunder nogle refusioner. Er færdigt senest 25.1.

Ingen anledning til justeringer af budgettet.

Alle bestyrelsesmedlemmer med budgetansvar får tilsendt kode til Økonomisystemet – opslagsadgang.

 

Ad. Pkt. 3. Godkendelse af plan for regnskab og revision.

Regnskabet sendes senest 25. januar til ekstern revisor. Revisor orienteres skriftligt (18. januar) om planen for færdiggørelse af regnskabet og klubbens proces op til udsendelse af indkaldelse af generalforsamling med det reviderede regnskab.

  1. februar skal klubben have det reviderede regnskab med såvel eksterne som interne revisorers underskrifter. Karin aftaler møde med revisorer ved aflevering.

Bestyrelsen behandler det revideres regnskab/underskriver på bestyrelsesmødet den 21. februar.

Ad. Pkt. 4. Godkendelse af retningslinje for disponeringer.

Det udarbejdede oplæg blev godkendt og fremsendes til ekstern og interne revisorer sammen med plan for regnskab og revision.

 

Ad. Pkt. 5. Generalforsamling den 12. marts 2024

Det foreløbige ikke reviderede regnskab sendes til medlemmerne senest 10. februar.

  1. februar 2024 er der frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker den 23. februar 2024.

Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingens behandling.

 

Ad. Pkt. 6.     Nyt fra formand, udvalgsformænd og ad hoc-udvalg 

Baneudvalget

Vinteren bruges til beskæringer og pleje af maskiner. Stadig meget vand på hele banen. Medlemmerne opfordres til ikke at anvende plastiktees.

Husudvalg  

Der tages initiativ til diverse istandsættelser i køkkenet. Tillige aftaler Sven nærmere indkøbsramme til forpagter.

Der arbejdes med aflåsning af klubhus m.v. efter mørkets frembrud. Herunder indstillinger af det nuværende tidsstyringssystem.

Der indkøbes supplerende nøglesystem til bagrummet. Udgiften på ca. 20.000 kr. blev godkendt af bestyrelsen.

Toiletter genåbnes.

Eliteudvalg

To spillere på 1. holdet har meldt fra.

Juniorudvalg

DGU har afholdt landsseminar den 14. januar 2024. Klubben var repræsenteret og der vil komme en opfølgning på et kommende bestyrelsesmøde.

 

Ad. Pkt. 7.     Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møder

På næste møde nedsættes arbejdsgruppe der skal arbejde med mulighed for etablering af indendørs træningsfacilitet.

Ad. Pkt. 8.     Nyt fra Pro/sekretariat

Baneguiden er opdateret. Der arbejdes på scorekort. Alle nye skilte forventes færdige ultimo februar.

Ad. Pkt. 9.Kommende presseaktivitet/kommunikation

Fremover lægges Nyhedsbrevene fra bestyrelsen på hjemmesiden.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

HUSK – Informationsmøde om GLFR, golfbox m.v. i klubhuset den 7. februar 2024 kl. 19.00.

 

Ad. Pkt. 11.  Næste møde

  1. februar 2024 kl. 20.00 i Hønsehuset

For referatet

Vini Lindhardt