Referat af bestyrelsesmøde den 17. august 2023 kl. 19.00-21.00

 

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Max Anthoni, Anita Holm-Jensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Micki Truelsen deltog under punkt 2. Maskinanskaffelser.

Afbud fra: Jan Røgilds, Ann Bille, René Kristensen og Martin Jensen.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

 

Beslutning: Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 2 – Maskinanskaffelser

Maskinanskaffelser.

Ad. Pkt. 2. Maskinanskaffelser

Vini udarbejder ansøgning om støtte fra FOU – rundsendes og afsendes. Micki sender diverse informationer til Vini.

Ventrac maskine er på prøve i uge 37. Efterløber og traktor plus Ventrac er som udgangspunkt, det der anskaffes. Efter afprøvning træffes endelig beslutning på et bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 3.     Økonomistatus, herunder status for medlemmer 

Ifølge budgetrapport pr. ultimo juli er kontingentindtægterne 65-000 kr. mindre end budgetteret. Indtægter for nye medlemmer ses først fra kommende kvartal. Greenfeeindtægterne er ca. 29.000 kr. bedre end budgetteret. Matchfee indtægter er ca. 30.000 bagud. Tilsvarende er der mindre forbrug til matcher. Køkkenet har et mindre forbrug end budgetteret. Administrationen er budgetsvarende. Banedrift et mindre forbrug end budgetteret.

Der er stadig tilgang af nye medlemmer, men samtidig også en del udmeldelser.

Ad. Pkt. 4.   Golfspilleren i centrum – seneste tilbagemeldinger på bane, service og cafe

 

Der er ikke nye tal/bemærkninger til service og cafe.

Gæster har bemærkninger til hastigheden på greens, sten i bunkers og langhårede fairways.

Ad. Pkt. 5.   Opfølgning på møder vedrørende cafedrift

 

Liva ønsker ikke at fortsætte med den nuværende kontrakt i næste sæson på de nugældende vilkår, bl.a. fordi der ikke er sammenhænge mellem åbningstider og indtjeningsmuligheder. Liva ønsker ikke at overgå til ansættelse i klubben.

Klubben har fået lovning på svar fra kommunen, om vilkår for at udbyde cafeen til drift på kommercielle vilkår. Udmeldingen vil komme i løbet efteråret.

Klubberne i klubben er den 24. august 2022 kl. 19.00 indkaldt til drøftelse af ønsker til fremtidig servicering fra cafe på klubaftner, spilledage m.v.

Efteråret vil blive brugt på at sondere driftsalternativer for cafeen.

Ad. Pkt. 6.  Status for begynderarbejdet, herunder retningslinjer for spil på banen

I indeværende år har der været flere om begynderarbejdet. Der er fremadrettet behov for en sikker koordination og sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter.

Vini indbyder til fælles møde med de forskellige interessenter inden næste bestyrelsesmøde med henblik på at få input til, at bestyrelsen kan fastlægge den overordnede ramme for begynderarbejdet. Til mødet indbydes Martin Jensen, Bo Bøgelund, Claus Andreasen, Hans Peter Sørensen, Thomas Andersen og en repræsentant fra gruppen af hjælpere, der står for Søndagsgolf.

Med hensyn til prøvemedlemmer/nye medlemmer blev det besluttet, at åbne op for spil på banen(18 huller) indtil banetilladelse er opnået når

* Thomas har godkendt at prøvemedlemmet/nye medlem kan deltage i Kaninaftner/onsdage

* spil sker sammen med et aktivt medlem af Kalundborg Golfklub, der har banetilladelse

* der spilles i to-bolde

* der kan slås ud fra 1. teested alle dage efter kl. 14.00

* der skal bookes i Golfbox (medlemmet med banetilladelse)

* bookinger til dame- og herreklub samt andre skal respekteres.

Ordningen evalueres ved sæsonafslutning.

Ad. Pkt. 7. Nyt fra formand, udvalgsformænd og ad hoc-udvalg

Matchudvalg

Der afholdes Medhjælpermatch den 18. september. Invitationsliste blev gennemgået.

Baneudvalg

Der er igen konstateret dollarsport på en række greens. Hele landet er i ”rødzone”. Greens trumles m.v.

Out-of bounds mellem hul 14 og 17 afprøves efter opfordring fra Baneudvalget. I forlængelse heraf indføres ny lokalregel om drop ind på fairway med 2 strafslag med følgende ordlyd (i kort version):

”Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.”

Den lange version offentliggøres på hjemmesiden. Link til denne version:https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/2023-01/Standard%20lokalregel%20E-5%2C%20opslag%20v7.pdf

Der skal udsendes medlemsorientering om denne ændring.

Bestyrelsen tilsluttede sig Baneudvalgets anbefaling om at gå fra teesteds markeringer med farve, gul, rød, grøn til afstandsmarkeringer.

Ad. Pkt. 8.     Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter på kommende møder

Punktet – Årsplan udsættes til næste sæson.

Jubilæumsaktiviteter – organisering af det forberedende arbejde besluttes på septembermøde.

Begynderarbejdet – septembermøde

Cafedrift – september/oktobermøde

Plan for budgetarbejde 2024 – septembermøde

Maskinkøb – septembermøde

Ad. Pkt. 9.     Nyt fra Pro/sekretariat

Indbydelse til møde på Absalon – Foreningsdating. Tilmelding 10.september. Sven overvejer at deltage.

Ad. Pkt. 10.      Kommende presseaktivitet/kommunikation

Der er en artikel i Golfbladet på vej.

Ad. Pkt. 11.     Eventuelt

Af hensyn til oversigtsmulighed opsættes spejl ved udkørsel.

 

Ad. Pkt. 12. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21.september. kl. 19.00 i klubhuset

For referatet

Vini Lindhardt

  1. august 2023