Referat af bestyrelsesmøde den 16. september 2021 kl. 19.00 i Klubhuset

Til stede var: Sven Gabe, Hans-Peter Sørensen, Karin Holm, Max Anthoni, René kristensen og Vini Lindhardt(referent).

Afbud: Ann Bille.

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Opfølgning på bemandingssituationen for banepersonalet

Ny greenkeeperassistent stater 1. oktober 2021. Jesper starter er delvis startet op fra 15. september 2021.

 

Ad. Pkt 3. Status på budget 2021 og medlemstal.

Budgettet blev gennemgået. Der er fortsat en positiv udvikling i indtægter og udgifterne er budgetsvarende.

I forhold til medlemstallet er der 28 indmeldte, heraf 10 genaktiverede og 17 prøvemedlemmer. 23 udmeldinger, herunder 8 med overgang til passive.

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene

Begynder udvalget ved Hans-Peter Sørensen:

Der er i gennemsnit 36 deltagere på begynderaftenerne, så der er en del at se til. God stemning og mange deltager i spisningen.

Rekrutteringsudvalget ved René Kristensen:

Det har været en travl sæson. Golf på en weekend, 3 gange har været meget effektfulde. I alt 28 deltager med 22 prøvemedlemskaber. Foreningsgolf i maj/juni har givet flere par-3 medlemskaber og god omtale. Også begynderugen var en succes. Mange aktive frivillige har været i gang.

Folder til 2022 er klar.

Baneudvalget ved Max Anthoni:

Sammensætningen af baneudvalget er ved at være klar. Der mangler udpegning fra Manneklubben. Jan Døj(seniorklubben), Eva(Dameklubben) og Claus Olsen er meldt ind.

Husudvalget ved Sven Gabe:

Der er problemer med gulvbelægningen i hønsehuset. Der forestår besigtigelse med Garant.

Udskiftning af dør i klubhuset afventer leverance fra Tømmerværkstedet.

Træhusene ved klubhuset er taget i brug og brugerne er tilfredse med dem

Karl Hansen har gennemgået golfbilerne og tilsyneladende holder de fint. De passes løbende af Flemming Røen.

Der arbejdes på indleje eller tilsvarende af to yderligere golfbiler fra kommende sæson.

Ad. Pkt. 5. Input til forpagtningsaftale

Ingen bemærkninger/ændringsforslag til udkast til forpagtningsaftale.

Ad. Pkt. 6.

René Kristensen foreslog af klubberne i klubben stiller medlemmer til Sponsorudvalget. Tages op på næste møde.

Ved starten af næste sæson afholdes fælles arrangement for klubbernes bestyrelser, udvalg og bestyrelsen.

Ny lokalregel om ”lost ball” v. out bounce og ny droppezone ved hul 13 drøftes nærmere forud for næste sæson. Skal vendes med DGU inden næste behandling. Vini har opgaven.

Fibia forventes indlagt på kontoret inden 31.1.2021.

Jesper Bentsen deltager fra starten af næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021 kl. 19.00 i sekretariatet.

For referatet

Vini Lindhardt