Referat af bestyrelsesmøde den 15. februar 2023 kl. 17.00

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Ann Bille, Hans Peter Sørensen, Max Anthoni (kom senere), René Kristensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Økonomi – budget 2023 og forventet regnskab 2023

Regnskabet er sendt til revisionen. Der er et budgetsvarende overskud. Det ikke reviderede og dermed foreløbige regnskab sendes til medlemmerne til orientering, med mindre det reviderede kommer en af de nærmeste dage.

Budget 2023 revideres i forhold til Baneudvalget pga forskydninger mellem årene. Reduktion i 2023 med ca. 40.000 kr.

Når regnskabet er afsluttet gennemgår Thomas og Karin kontoplanen for en revision.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Ad. Pkt. 3. Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Udkast var rundsendt.

Udvalgsformændene aflægger beretning for deres udvalg. Vini aflægger hovedberetningen.

Der er pt ingen forslag fra bestyrelsen. Indkaldelsen udsendes i uge 9.

Per Nykjær har givet tilsagn om at være dirigent.

Ad. Pkt. 4. Stoleprojekt plus 1. sal.

Klubben har overtaget 25 brugte stabelstole med polster. Stolene skal anvendes i cafeen. Planen er at polsteret rives af og stolene males i farver der matcher væggene. To farver blev valgt. Sven fjerne polster. Karin og Vini tager sig af maling m.v. af stolene. De nuværende sorte fletstole i cafeen søges solgt.

Den tidligere opstilling i Hønsehuset genetableres. De oprindelige sorte cafeborde sættes tilbage i cafeen. Sofaen på 1. sal fjernes (sælges) og de gamle blå stabelstole renoveres/males og sættes sammen med borde på førstesalen. Gamle brætspil samles ind (Karin og Vini) og sættes op på 1. salen.

Ad. Pkt. 5. Nyt fra udvalgene

Junior/eliteudvalg – Eliten træner hver 14. dag i Midtsjælland. Juniorerne træner samme sted.

Husudvalget – Sven har rykket Garant for ny belægning i cafeen. Der er indkøbt en ny støvsuger.

Matchudvalget – Anita Holm Jensen har givet tilsagn om at gå ind i matchudvalget. Karin vil tillige bistå, når det er nødvendigt.

Sponsorudvalget – Karin er gået ind i udvalget. Flemming er gået ud.

Ad. Pkt. 6. Diverse orienteringer.

Sven orienterede om møde med Gitte Lund, hvor også Ann, Thomas og René havde deltaget. Om kommunikation på sociale medier og hjemmesiden. Gitte kommer med oplæg til gruppen.

Thomas orienterede om DGU’s reviderede tilbud om Lead generering af nye medlemmer. Vi går videre med muligheden.

Liste over frivillige var udsendt. Alle gennemgår denne og melder forslag til ændringer ind til Thomas inden næste bestyrelsesmøde.

Vini Orienterede om henvendelse fra genbo om beplantning efter anlæg afd cykelsti. Der er møde med kommunen herom først i marts. Micki bestiller hegn ind til reetablering af hegn mod øst.

Kontoret vil som udgangspunkt være bemandet mandag til torsdag fra 9-16. Lørdag-søndag fra 9-15-Når Thomas træner, anføres på dør hvornår han er tilbage. Fredag er kontoret bemandet fra 9-13. Vini tager opgaven. Thomas har til næste møde datoer for ferie, så vi kan fordele dagene.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Thomas har rykket for nøgleboks. Når den kommer og der kan sendes information om procedurer ud, indkaldes/indsamles de nuværende nøgler til golfbiler.

Monobuggien sættes til salg. Sven står for det.

Sven koordinerer boldopsamlingen. Der samles mandag efter kl. 18.00 eller tirsdag før kl. 8.00. Der samles fredag aften, hvis der er match lørdag. Ellers lørdag morgen. Der samles bolde i perioden 15. marts til 15. november, medmindre der er for vådt på drivingrange.

Vini deltager i DGU´s repræsentantskabsmøde 2023.

Ad. Pkt. 8. Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 2. marts  2023 kl. 17-19 i klubhuset/kontoret.

For referatet

Vini Lindhardt