Referat af bestyrelsesmøde den 14. december 2022

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, Hans Peter Sørensen, Max Anthoni, René Kristensen, Vini Lindhardt og Thomas Andersen.

Afbud: Ann Bille.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Godkendelse af budget 2023

Det tidligere fremsendte budgetudkast blev godkendt med ændring af beløb til afskrivninger. Karin retter til så budgettet er klar til fremlæggelse for Generalforsamlingen.

Budgettet forudsætter at der rekrutteres 40 nye medlemmer der betaler kontingent ½ år. Denne indtægtsforudsætning følges nøje.

Der er ikke indsat beløb til nyt vandingsanlæg ca. 150.000 kr. Må indtil videre holdes inden for baneudvalgets budget.

Ad. Pkt. 3. Opfølgning på dialogmøde den 7. december 2022.

Oversigt over forslag m.v. fra dialogmødet den 7. december var udsendt inden mødet. Der er mange gode forslag og listen bruges i den løbende opfølgning.

Der blev aftalt møde om begynderarbejdet. Deltagere – Hans-Peter, Max, Thomas og Vini. Hans-Peter og Thomas finder mødetidspunkt. På baggrund af dette møde udarbejdes forslag til kommende bestyrelsesmøde den 10.1., møde i rekrutteringsudvalget den 11.1. og et efterfølgende opfølgningsmøde, hvor interesserede i begynderarbejdet inviteres. Dato aftales på næste bestyrelsesmøde.

Til videre drøftelse af brug af sociale medier i rekrutteringsarbejdet blev aftalt møde den 15.1. kl. 18.00 med deltagelse af René, Sven, Thomas og Gitte Lund. Thomas indkalder.

Thomas indkalder juniorudvalget til først i januar. Vini deltager i dette møde. Bemanding af udvalget og aktiviteter i 2023 er hovedpunkter. Kan udvalget ikke samles. Indkaldes til møde/aktivitet for alle juniorer, forældre og andre interesserede i juniorarbejdet.

Når den samlede Aktivitetsplan for 2023 foreligger udarbejdes parallel plan for presseaktiviteter. Vini har ansvaret for denne. Der er fortsat brug for frivillige til at skrive ”de gode historier” og billeder.

Ad. Pkt. 4. Drøftelse af udkast til skabelon for særlige indsatsområder.

Udkast udsendt.

Til næste møde udarbejder Vini forslag til at bruge skemaet på indsatsen ”Rekruttering og fastholdelse”.

Ad. Pkt. 5. Fritspilaftaler 2023 – genoptagelse.

Bestyrelsen godkendte at fritspilaftalerne med Trelleborg og Dragsholm forlænges.  Thomas giver besked til Dragsholm.  Vini kontrakter Trelleborg, idet det skal præciseres at aftalen ikke gælder spil i grupper.

Ad. Pkt. 6. Opfølgning på sidste møde.

Forventet regnskab for 2022 ser ud til at komme ud med et positivt resultat.

Ad. Pkt. 7. Cafe 2023

Den endelige aftale skal på plads primo januar. Sven aftaler mødetidspunkt. Fra bestyrelsen deltager Sven, Karin og Vini.

Ad. Pkt. 8. Eventuelt

Der er indkommet tilstrækkelige antal sponsorater til at der i efteråret 2023 kan søges momskompensation.

Der er kommet et mindre antal regelændringer fra 2023. På næste bestyrelsesmøde aftales nærmere om regelopdateringsmøde for medlemmerne. Der skal være fokus på ”det banenære”, herunder dropperegler på de steder på banen, hvor spørgsmål oftest opstår.

Thomas udarbejder forslag til anvendelse af markedsføringsbudgettet i 2023 til drøftelse på kommende bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 9. Næste bestyrelsesmøde
  1. januar 2023 kl. 17.00 kl. i klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt

  1. december 2022