Referat fra bestyrelsesmøde den 13 juni 2024

Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2024 kl. 19.00-19.30

 

Til stede var: Sven Gabe, Max Anthoni, Esben Lamberth, Britt Andersen, Karin Holm, Anita Holm og Vini Lindhardt.

Thomas Andersen deltog i mødet.

Afbud: Martin Jensen og Jan Røgilds.

Ad. Pkt 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Boldopsamling – brug af traktor på kort og lang sigt

Traktoren der anvendes til boldopsamling repareres løbende, når der opstår forskellige defekter, der primært hænger sammen med traktorens alder og slid. Senest i forbindelse med brud på en styrekugle, der er repareret midlertidigt. Yderligere reparation vil skønsmæssigt koste 1.000-2.000 kr.

Bestyrelsen besluttede, at greenkeeperne indtil videre, samler bolde op på range med deres maskiner og at Karl Hansen når han vender tilbage fra ferie medio juli vurderer traktorens tilstand og levetid. Denne vurdering skal give input til bestyrelsens fremadrettede beslutninger vedrørende traktoren og boldopsamling.

DGU’s forsikring vedrørende frivillinge rekvireres.

Ad. Pkt. 3. Orientering vedrørende flytning af hundegård

På seneste bestyrelsesmøde blev det bestuttet, at der i dialog med cafeforpagter skulle findes en anden placering af hundegården.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der kan findes en permanent løsning på bagsiden af garageanlægget ind mod klubhuset. Omkostningerne skønnes at være ca. 2.000 til 3.000 kr. Den bygningsmæssige indretning vil evt. kunne anvendes til klubformål.

Bestyrelsen tog orienteringen om placeringen til efterretning og godkendte at klubben afholder udgiften.

 

Ad. Pkt. 4. Dagsorden for bestyrelsesmødet den 19. juni 2024

Bestyrelsen godkendte at følgende punkter vil være på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 19. juni 2024 kl. 19.00:

  • Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 og forventninger til forbrug resten ag 2024
  • Bemanding af opgaver der d.d. ligger i Thomas Andersens stilling, henholdsvis træner og administrationsdel.

For referatet

Vini Lindhardt

  1. juni 2024