Referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2023 kl. 19.00-21.00

Tilstede var: Karin Holm, Max Anthoni, Ann Bille, Martin Jensen, Jan Røgilds, Anita Holm Jensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Afbud: Sven Gabe og René Kristensen

Ad. Pkt 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

Ad. Pkt. 2.     Økonomistatus, herunder status for medlemmer

Saldobalance for perioden 1. januar til 30. april blev omdelt. Indtægter og udgifter giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til bemærkninger eller nye beslutninger.

Status for nye medlemmer blev omdelt. Pt 27 nye medlemmer, genaktiverede, prøvemedlemmer og nye medlemmer. Ringe tilslutning til Golf på en weekend den 13.-14. maj. Evt. overveje næste år at samle Golfens dag og Golf på en weekend i maj.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

Forslag til forretningsgang ved økonomiske dispositioner forelægges interne revisorer før behandling i bestyrelsen. Karin kontakter revisorer.

Ad. Pkt. 3.     Nyt fra formand, udvalgsformænd og ad hoc-udvalg

Formanden:

Klubben har modtaget henvendelse fra DGU om behov for støtte til bæredygtighedsinitiativer, der eventuelt kan være omfattet af nye EU-udviklingspuljer.

Beslutning: Vini undersøger nærmere, herunder kontakt til kommunen vedrørende samarbejde om skovrejsning/randbeplantning samt, om robotklipning af drivingrange kunne være et emne.

Baneudvalget v. Max:

Bemandingen er nu fuldtallig og der er indkøbt en mindre frontlæsser.

Banen mangler vand. Der er kritik af udslagsmåtter på par-3 banen. Greenkeeperne har brug for at kunne arbejde uforstyrret på bagni tidligt på dagen.

Beslutning: For at beskytte banen indføres midlertidig lokalregel, hvorefter der kan lægges op på fairway. Thomas tager sig af det formelle i forhold til DGU. Orientering sendt til medlemmer og offentliggjort på hjemmeside.

Der flyttes måtter fra drivingrange til par-3 banen og indkøbes tilsvarende nye måtter til drivingrange.

Der opsættes skilt ved tee-stederne på hul 10 – Ved udslag på hul 10, skal spillerne vige for medarbejdere der er i gang med arbejde på banen frem til kl. 10.

Eliteudvalg og Juniorudvalg v. Thomas:

God start for eliteholdene i 1. spillerunde –

Juniorerne er i gang med små film fra deres aktiviteter og formidling af disse på FB og Instergram.

Svag start for puslinge. Vil have brug for ekstra opmærksomhed. Arealet, hvor der har været petanquebane, tages i brug til puslingeaktiviteter jfr. tidligere beslutning.

Sponsorudvalg v. Karin/Thomas:

Antallet af sponsorer uændret. Enkelt udskiftning. Der mangler fortsat en med-sponsor til Røsnæs Open.

Begynderudvalget v. Martin:

Begynderaftenerne kører og søndagsspillet er kommet godt i gang.

Husudvalg:

Der blev spurgt ind til tidshorisonten for installation af drikkevareautomat, hvorvidt den er vintersikret og hvem der har forsikringen/risikoen for automaten.

Spørgsmål videregives til Sven.

Matchudvalg v. Ann:

Til kommende klubmesterskaber i alle seniorrækker findes afløsning for glas som præmier. Evt. vin med særlig etikette.

Muligheden for at afvikle Sct.Hans bål afdækkes. Micki undersøger hos brandmyndigheder. Sven taler med Liva. Når afklaringer herfra foreligger udarbejdes opslag m.v. Skal foreligge senes 5. juni.

Ad. Pkt. 4. Forslag til årsplan for bestyrelsens arbejde

Omdelt.

Beslutning: Behandles på næste møde.

Ad. Pkt. 5. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og forslag til punkter til kommende punkter

Ingen opfølgning ud over de punkter der var på mødets dagsorden.

Ingen forslag til punkter på kommende møder.

Beslutning: Ingen.

Ad. Pkt. 6. Nyt fra Pro/sekretariat

Orientering om træk på Golfspilleren i centrum – gæster. Ønsker til forbedringer på banen: fairways og bunkers samt dropzonen på hul 13. Vedrørende klubhuset ønsker om kaffe før kl. 11.00 samt mad på fredage. Generelt tilfredshed med beliggenhed, god service og imødekommenhed.

Der er stillet spørgsmål fra medlemmer om fartdæmpning på Røsnæsvej. Det er ved flere henvendelser til kommunen blevet afvist, senest i forbindelse med etablering af cykelsti.

Spørgsmål om opbevaring af motoriserede løbehjul i gamle golfbil garage videresendes til Sven og der gives direkte svar til spørger.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

Der er behov for engelsksproget informationsmateriale vedr. rekruttering/hjemmeside. Muligheder overvejes i sekretariatet.

Ad. Pkt. 7. Kommende presseaktivitet/kommunikation

Ingen.

Ad. Pkt. 8.     Eventuelt

Se – pkt. 3 vedr. Baneudvalget – starts på hul 10.

Ad. Pkt.9.  Dato for næste bestyrelsesmøde.

 

  1. juni 2023 kl. 18.00-21.00 hos Vini, Kongstrup Strandvej 30.

For referatet

Vini Lindhardt

14.5.2023