Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2023 kl. 17.00

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Ann Bille, Max Anthoni, René Kristensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: Hans Peter Sørensen.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Økonomi – budget 2023 og forventet regnskab 2023

Det forventede regnskab er fortsat positivt og overskuddet forventes at blive budgetsvarende.

Der er ingen ændrede forudsætninger i forhold til budget 2023.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Ad. Pkt. 3. Begynderarbejdet 2023 

De konkrete forslag fra dialogmødet blev gennemgået og drøftet. Der var enighed om at følgende præsenteres på opfølgningsmøde for begynderafdelingen:

 • Det foreslås at der etableres en ”begynderklub” med en bestyrelse bestående af begyndere, de ansvarlige for begynderarbejdet og en repræsentant fra bestyrelsen. Ligesom de øvrige klubber, vil det være her der drøftes og aftales forslag til aktiviteter m.v. for begynderne.
 • Begynderugen i sommerferien fortsætter.
 • Thomas vil være til rådighed før Kaninaftner med råd, vejledning m.v.
 • Særlig åbningsmatch for begyndere kan afvikles, samtidig med at det er vigtigt at begynderne har lyst til at deltage i klubbens officielle åbningsmatch,
 • Målrettet træning for begyndere – drøftes og uddybes på opfølgningsmøde. Både mulighed for at slå sig sammen om frilektioner og udbud af fællestræninger.
 • Fælles spil i weekend/9-hullers turneringer – drøfte hvem der vil være tovholdere på opfølgningsmøde plus evt. lade forslaget gå videre til begynderudvalg.
 • Flere spiltyper til Kaninaftener – praktiseres og videreføres.
 • Regelmøder for begyndere – kommer til at indgå i samlet plan for regelundervisning. Mulighed for at lægge online tilbud fra DGU på hjemmesiden.
 • Mulighed for at deltage ved matcher, D række. Supplere den information der gives ved Kaninaftner, så mulighederne bliver endnu tydeligere.
 • Klubaftner hen over vinteren – drøfte indhold og tovholdere på opfølgningsmøde.
 • Buddy for nybegyndere – ønsket meldes ud til alle medlemmer og drøftes nærmere med begyndergruppen.
 • Begyndergolf også i weekender – der kan laves individuelle aftaler sammen med andre medlemmer, Thomas kan kontaktes for nærmere
 • Systematisere og stramme op om ”kaninforløb” – Beskrivelse af forløb og hvad der kommer efter – bestyrelsen.

Det blev drøftet om de to frilektioner skulle fjernes og erstattes af ikke betalte fællestræninger. Der var enighed om at opretholde frilektioner og at der udbydes fællestræninger mod betaling.

Opfølgningsmøde i uge 8. tirsdag eller torsdag. Vini udarbejder indbydelse.

Ad. Pkt. 4. Opfølgning på møde i Juniorudvalget den 8. januar 2023

De kendte aktiviteter fortsætter i 2023 også vintertræning i 2023/24. Træningen udvides til 5 ugentlige timer. En time placeres i weekenden.

Juniorudvalget havde ikke særlige forslag til rekruttering af nye juniorer. Der var dog enighed om at der er behov for bedre kommunikation om juniorgolf, også fra juniorernes side.

Juniorudvalget havde et ønske om at 1. salen i klubhuset igen blev indrettet til bl.a. juniorerne. Gerne med en puttemåtte, borde m.v. Thomas tager sig af at fremfinde måtte og få den rullet ud, evt. i Hønsehuset til at begynde med.

Der var et ønske fra udvalget side om at der kunne rekrutteres en formand for udvalget blandt klubbens medlemmer. Vini tager kontakt til mulige emner og deltager indtil videre io udvalgets møder.

Ad. Pkt. 5. Drøftelse af tilbagemelding vedrørende cafedriften

Der er aftalt fornyet møde den 16.1.2023.

Ad. Pkt. 6. Revision af hjemmesiden – hvad er der sket af nyt m.v.

René orienterede om det igangsatte arbejde, der både har til formål at gøre indgangen for gæster og medlemmer mere tydelig og få opdateret teksterne. Især i forhold til det sidste er der behov for at alle ansvarlige bidrager.

Ad. Pkt. 7. Særlige indsatsområder

Udsat

Ad. Pkt. 8. Opfølgning på sidste møde

Thomas fremlagde plan for disponering af markedsføringsbudgettet.

15.000 kr. til rekruttering, 20.000 kr. til annoncering efter greenfeespillere og 5.000 kr. til diverse.

Sven orienterede om kommende møde vedrørende brug af sociale medier. Sven, Ann og René vil deltage fra bestyrelsen.

Ad. Pkt. 9. Nyt fra udvalgene

Husudvalget

Maling omkring cafeen vil ske inden sæsonstart. Der arbejdes på udskiftning af gulv i cafe.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt

Henvendelse fra nabo vedr. skade på tag – anmeldelse af skade er sendt til klubbens forsikringsselskab.

Henvendelse vedrørende træ i gården/rensning af tagrender – det er aftalt med Micki at træets krone beskæres. Det er tidligere sket. Lift bestilles.

Der afvikles generalforsamling den 21. marts 2023 kl. 19.00 på Skolen ved Herredsåsen.

Randers golfklub har inviteret golfklubber i Danmark til et turneringssamarbejde, Venskabsturnering for hold – Greensome på udebane. Karin har været i dialog herom. Skal undersøge om vi kan tilmelde tre hold mod at der stilles bane til rådighed til formålet en weekenddag – tee tider i to timer om eftermiddagen. Når afklaring foreligger skal muligheden kommunikeres ud til medlemmerne. René og Karin taler sammen i forhold til hjemmesiden. Der er materiale til rådighed fra Randers. Medlemmer der ikke spiller regionsmatcher har fortrinsret. Karin koordinerer. Deltagelse i 2023 betragtes som en prøve, før der tages endelig stilling til deltagelse på længere sigt.

Ad. Pkt. 11. Dato for næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 15. februar 2023 kl. 17-19 i klubhuset/kontoret.

For referatet

Vini Lindhardt