Referat fra baneudvalgsmøde onsdag d. 9. marts

Til stede var: Curt Creutzburg, Eva Nielsen, Jan Døj, Claus Olsen, Jesper Bentsen og Max Anthoni

Punkt 1.  nyt siden sidste møde

Jesper orienteret om hvad der var sket på banen siden sidst.: Bla. sprinkler flyttet på forgreen på hul 14 og 17, sprinkler flyttet på et par herre teesteder, nye teesteder på hul 4 og 15,rullegræs bliver lagt når der kan vandes, olieudskiller etableret på vaskeplads ved greenkeepergården, putting green område færdiggjort, maskiner serviceret og slebet skær, vand, strøm og afløb gjort klar til boldvasker på driving range, træer og buske beskåret m. m.

Orientering om personalesituationen, Tor stoppede ved udgangen af december, der starter ny mand 15. marts (sommerfugl).

Der bliver sat en skraldespand op på dametee på hul 10 og 13. Jesper bestiller skilt til hul 15 at der ikke må slås ud når der er personer på dametee på hul 16.

Punk 2.  Hvordan skaffer vi flere frivillige i klubben

Med en arbejdsplan fra Hjarbæk Golfklub som inspiration, drøftede vi hvordan der kunne skaffes flere frivillige. En opgave der skal arbejdes videre med, men der var enighed om at det var et emne der skulle drøftes i klubberne i klubben.

Punkt 3.  Eventuelt

Under eventuelt blev der spurgt om:

Hvornår driving rangen åbner,: den er som udgangspunkt åben hele vinteren, der kan dog ikke samles bolde før der kan køres med traktor på området.

Om det var muligt at dræne forni så der evt. kunne spilles hen over vinteren.:  Jesper orienterede om forholdene med afvanding og dræning, en opgave der ikke bliver nem at løse men vi vil prøve at gå videre med opgaven.

Dametee på hul 13.: Der blev drøftet om det var muligt evt. at hæve teestedet. Jesper undersøger sagen og hvis muligt kan det evt. påbegyndes i vinterhalvåret 2022.

Næste møde: start maj måned