Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub torsdag den 5. april 2018

Til stede var 9 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægtsændring

Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent
Vini Lindhardt blev valgt.

Vini Lindhardt konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved mailudsendelse til klubbens medlemmer den 26. marts 2018.

Ad. Pkt. 2. Godkendelse af vedtægtsændring
På den ordinære generalforsamling 13. marts 2018 blev forslag til følgende vedtægtsændring:

Tilføjelse til § 5 – Personer der får konstateret sygdom, der for altid forhindrer dem i at kunne spille golf, kan udmelde sig med udgangen af et kvartal.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 82 stemmer. Da der var tale om en vedtægtsændring og der var mindre end 2/3 af klubbens medlemmer til stede ved generalforsamlingen, forelægges forslaget den ekstraordinær generalforsamling jfr. klubbens vedtægter § 19 stk. 2.

For forslaget stemte 8.

Imod stemte 1.

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev godkendt og vedtægtsændringen træder i kraft pr. 5. april 2018.

Dirigent                                     Mdl. af bestyrelsen

Vini Lindhardt                           Steen Thorsen