Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 8.8. 2019

 

Tilstede var: Karin Holm,  Morten Holmelin, Hans Peter Sørensen, Svend Gabe, Max Antoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt(referent).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  1. Returmoms
  2. Møde med Kalundborg kommune om cykelsti
 3. Evaluering af rekrutteringsindsat og forsatte indsatser
  1. Input fra møde med Michael Jürgensen til videre arbejde
  2. Spil-med d. 18. august 2019
 4. Røsnæs Open – foreløbig evaluering og bestyrelsens input til det videre arbejde
 5. Nyt fra udvalgene
  1. Baneudvalget
   1. Forslag om oplæg
   2. Indspilsområde
  2. Matchudvalg
   1. Sponsormatcher og afslutninger
   2. Klubmesterskaber
  3. Begynderudvalg
  4. Juniorudvalg
  5. Husudvalg
   1. Diverse ”huslige” opgaver
  6. Sponsorudvalget
 6. Opfølgning på økonomien
  1. Status pr. ultimo juli – udsendelse af kvartalsregnskab
  2. Status på greenfeeindtægter
 7. Administrativ bemanding
  1. I højsæson
  2. Generelle overvejelser
 8. Golf cafeen
  1. Regnskab for 1. halvår
  2. Klubbernes og andres evaluering og drøftelse med Marianne heraf
 9. Eventuelt
  1. Faste bookinger i Golfbox
 • Næste bestyrelsesmøde
  1. Dato
  2. Planlægning af medlemsmøde i november
  3. Opstart på næste sæson
   1. Økonomi
   2. Rekruttering
 • Bemanding af opgaver/rekruttering til bestyrelse, udvalg og frivilligt arbejde
 1. Aktivitetsplan

Referat

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. 2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

 1. Returmoms

Udkast til brev til medlemmerne omdelt. Udsendes sammen med nyhedsbrev. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

 1. Møde med Kalundborg kommune om cykelsti

Mødet handlede primært om føring af cykelsti på Susannes jord. Ingen ændringer for klubben i forhold til det vi tidligere har set.

Ad. 3  Evaluering af rekrutteringsindsat og forsatte indsatser

 1. Input fra møde med Michael Jürgensen til videre arbejde

Drøftet. Anbefaling om at etablere et fast rekrutteringsudvalg, der har prioriteret fokus på denne opgave.

 1. Spil-med d. 18. august 2019

Vini, Hans Peter og Max deltager. Tillige med juniorudvalg og juniorer.

Ad. Pkt. 4. Røsnæs Open – foreløbig evaluering og bestyrelsens input til det videre arbejde

Udsat.

Ad. Pkt. 5. Nyt fra udvalgene

Baneudvalget

 • Forslag om oplæg – kun i vintersæson af hensyn til at skåne banen.
 • Indspilsområde – påbegyndes når linjeføring for cykelsti kendes.

Matchudvalg

Kommende matcher; Sponsormatcher, afslutninger, Klubmesterskaber, medhjælpermatch og sponsordag.

Begynderudvalg – god stemning og fin aktivitet.

Juniorudvalg – der er et stigende antal skolebesøg. Thomas og Hans Peter tager disse.

Husudvalg – der males i næste uge. Vinduespudser kontaktes for pudsning et antal gange årligt af vinduer i klubhus og glas på terrassen.

Sponsorudvalget – der mangler sponsorer til 2 flag.

Ad. Pkt. 6. Opfølgning på økonomien

 1. Status pr. ultimo juli – udsendelse af kvartalsregnskab
 2. Status på greenfeeindtægter

Halvårsregnskab udsendes. Færre kontingentindtægter end budgetteret. Pænt med greenfeeindtægter. Udgifterne mindre end budgetteret for perioden. Samlet positivt.

Det vurderes nærmere hvor greenfeegæsterne kommer fra.

Ad. Pkt. 7. Administrativ bemanding

 1. I højsæson
 2. Generelle overvejelser

Udsat til næste møde.

Ad. Pkt. 8. Golf cafeen

 1. Regnskab for 1. halvår
 2. Klubbernes og andres evaluering og drøftelse med Marianne heraf

Evalueringen taget til efterretning. Karin ser nærmere på regnskabet. Der er brug for svar på et par spørgsmål.

Ad. Pkt. 9. Eventuelt

 1. Faste bookinger i Golfbox

Der er ingen mulighed for fastbookinger for grupper af medlemmer.

Vi deltager i aktivitetsdag i Munkesøparken den 30.8. samt Kordilgade den 7.9.

Ad. Pkt. 10. Næste bestyrelsesmøde

 1. Dato
 2. Planlægning af medlemsmøde i november
 3. Opstart på næste sæson
  1. Økonomi
  2. Rekruttering
 • Bemanding af opgaver/rekruttering til bestyrelse, udvalg og frivilligt arbejde
 1. Aktivitetsplan

Næste møde – 29.8.

For referatet

Vini Lindhardt