Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2021 kl. 19.00. (digitalt)

Til stede var: Sven Gabe, Morten Holmelin, Hans-Peter Sørensen, Ann Bille, René Kristensen, Karin Holm, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt(referent).

 

Ad. Pkt. 1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status på budget/forbrug 2021

Det er for tidligt at sige noget om årets forbrug kontra budget. I forhold til indtægter udsendes faktura til sponsorer den 31. marts 2021.

Ad. Pkt. 3. Nyt fra udvalgene

Rekrutteringsudvalg – aktiviteter, behov for frivillige m.v. v. René Kristensen

Den 24. marts holder udvalget møde med konsulent fra DGU, i forhold til rådgivning om det kommende arbejde.

Kalundborg Golfklub deltager i Golfens dag den 25. april 2021. Pga Corona vil deltagelse forudsætte forudgående tilmelding, så klubben har lister over deltagere.

  1. weekend i maj, juni og juli holdes introduktionskurser for nye golfspillere.

Begynderudvalg v. Hans-Peter Sørensen

Begynderne starter den 14. april.

Muligheden for at klubben kan støtte bespisningen for begynderne blev drøftet, men afvist.

Matchudvalg – Åbningsmatch v. Ann Bille/Thomas Andersen

Begyndermatchen afvikles som planlagt den 11. april med løbende start og greensome-høj/lav. Dog kan deltagerne ikke samles til præmieoverrækkelse.

Baneudvalget – Sæsonstart og tidsplan for etablering af nyt indspilsområde v. Morten Holmelin

Banen åbner omkring påske. Fra åbningstidspunktet tages fuld greenfee.

Når klargøringen af banen er afsluttet påbegyndes arbejdet med indspilsområdet – ca. 15. april.

Opbygningen af to skure er i gang. Max Anthoni og Ole Pedersen er på opgaven.

Der er kontakt til lokal sponsor i forbindelse med etablering af overdækket træningspladser. Hvis etableringen kræver indsats fra Jespers side, skal dette afvente færdiggørelse af greens og indspilsområde. Oplæg rundsendes.

Sponsorudvalg v. Thomas Andersen

Der er stadig ledige flag og en enkelt match.

Husudvalg v. Sven Gabe

Renovering af klubhuset er stort set afsluttet. Stor indsats fra frivillige. Der mangler ophængning af billeder. Nogle af de gamle genbruges indtil der er skaffet nye.

Juniorudvalg v. Karin Holm/Thomas Andersen

Der er opstart den 10. april med efterfølgende informationsmøde. Pt 10 til 12 juniorer.

Ad. Pkt. 4. Bemanding af sekretariat/modtagelse af greenfee-gæster i juli

Der er behov for bemanding af sekretariatet til betjening af greenfeegæster fra 8-11 på alle hverdage.

Thomas tager opgaven 3 dagen om ugen og der søges frivillige til de resterende dage. Det skal sikre mulighed for at der kan undervises og afholdes arrangementer samtidig med at der kan modtages gæster.

Ad. Pkt. 5. Handicapbegrænsning ved spil på banen – v. Thomas/René

Der var enighed om at stille krav om at gæster skal have banekort og et handicap på minimum 50.

Ad. Pkt. 6. Fortsat drøftelse af anskaffelse af boldvasker, boldopsamling m.v.

Udsat

Ad. Pkt. 7. DGU – klubberne problemer med at medlemmer og gæster booker tider der ikke bliver brugt – gælder det også hos os??

Under 50% af de tider medlemmerne booker bekræftes. Ca. 80 % af greenfeegæsternes bookinger bekræftes. Giver ikke anledning til problemer og der tages ikke nogen særlige initiativer.

Ad. Pkt. 8. Åbning af cafe/behov for aftaler med Steen i forhold til klubbernes opstart

Servering med coronapas udendørs fra 21.4. og servering indendørs med coronapas efter 21.5.

De enkelte klubber aftaler med Steen Bojko.

Take Away og drikkevarer må ikke indtages i klubhus eller arealer i tilknytning til klubhuset, men gerne ude på banen.

Ad. Pkt. 9. Eventuelt.

Generalforsamling afholdes den 27. maj 2021 med coronapas. (dato fastlagt efter mødet af hensyn til regionsmatcher). Indkaldelse udsendes ca. 1. maj.

Medlemmer der har doneret gave til klubben har ikke fået fradrag herfor. Thomas undersøger nærmere og de pågældende kontaktes.

Næste bestyrelsesmøde – ved klubhuset den 28. april kl. 19.00.

For referatet

Vini Lindhardt