Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 12. december 2018 kl. 18.30 i klubhuset.

 

Tilstede var: Steen Thorsen, Hans Peter Sørensen, Lars Slott, Karin Holm, Morten Holmelin, Sven Gabe, Max Anthoni og Vini Lindhardt (referent).

Afbud fra: Kim Bjørn

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomi ultimo 2018

Forbrug pr. 12.12.2018

Der forventes et resultat på ca. 200.000 kr. tæt på det budgetlagte. Der er i forhold hertil taget højde for resten af årets udgifter. Men der kan kommer uventede udgifter, der ikke er taget højde for.

Medlemstal pr. 7. december – 507 betalende fuldtidsmedlemmer. 187 passive medlemmer. Under 25 år – 28 medlemmer. Over 60 år 289 medlemmer.

Ad. Pkt. 3. Budget 2019

Input fra medlemsmøde den 12. november – Vini opsummerede jfr. tidligere udsendte oversigt. Særligt drøftede yderligere brug af frivillige i forbindelse med klub- og banedrift. Bestyrelsen ønsker ikke for indeværende at inddrage yderligere frivillige i forhold til banedriften. I forhold de opgaver der i en årrække har været løst af frivillige er der et ønske om at kunne fastholde dette.

Forslag til budget 2019 – Karin forelagde. Budgetforslaget blev godkendt og vil blive fremlagt for generalforsamlingen. Budgetlagt resultat 179.000 kr. Det fremlagte budgetforslag på medlemsmøde i november havde et resultat på 109.000 kr. Forskellen skyldes vurderingen af indtægter.

Sven Gabe fremlagde oversigt over leasingaftaler, udløb og udgifter til indfrielse. Leasing på golfbiler udløber i 2019. Drøftes på efterfølgende møde.

Ad. Pkt. 4. Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes den 12. marts 2019 på Skolen ved Herredsåsen.

Forslag til valg af dirigent blev drøftet. Steen Thorsen retter forespørgsel til kandidat.

Steen Thorsen genopstiller ikke. Her udover er 2 på valg. På bestyrelsesmøde i januar vil bestyrelsens forslag til kandidater blive drøftet.

Der udarbejdes forslag til vedtægtsændring, således at klubbens formue i tilfælde af at klubben nedlægges tilfalder børne- og ungdomsarbejdet i Kalundborg kommune. Det vil give klubben mulighed for at søge momsrefusion for modtagne gaver.

Medlemmernes forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 21. februar 2019.

Årets ildsjæl 2018 udpeges på generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet kandidat.

Ad. Pkt. 5. Status for undervisning i nye golfregler

Der har været afholdt to undervisningsaftner. Fremmøde ca. 20 pr. gang.

Der fortsættes efter den lagte plan med undervisning fra januar for juniorer, alle medlemmer og klubberne i klubben.

Ad. Pkt. 6. Matchprogram

Steen Thorsen fremlagde udkast til matchprogram.

Det blev godkendt med følgende ændringer:

* At der er match for begyndere hcp. 45-66 til Åbningsmatchen.  Enten over 9 huller eller på par 3 banen.

* Carlsbergmatchen bliver en individuel match og ikke en parmatch

* generationsmatchen skal have særlig opmærksomhed i forhold til annoncering. Meget vigende deltagelse de seneste år.

* Sponsordagen ændres til 13. september 2019.

Ad. Pkt. 7. Banedriften

Intet nyt.

Ad. Pkt. 8. Eventuelt

Hans Peter oplyste at der er en dialog med Diabetesforeningen. Nærmere herom på kommende møde.

Hans Peter orienterede om at han og Lars arbejder på at få begynderne hurtigere i gang i sæsonen. Koble mentorer på nye medlemmer, motivere til at nye og begynder tager træningslektioner og andet der kan medvirke til at fastholde interessen.

Der er møde med Kalundborg kommune og nabogrundejerforeningen den 13.12. om vedligeholdelse af vej. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

Ad. Pkt. 9. Næste møde  

Der afholdes bestyrelsesmøder den 23. januar og 27. februar 2019.