Referat bestyrelsesmøde 23. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 23. januar 2019

 

Til stede var: Kim Bjørn, Karin Holm, Steen Thorsen, Sven Gave, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Afbud fra: Morten Holmelin, Lars Slott, Hans Peter Sørensen,

 

 

 

Ad. Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Ad. Pkt. 2 – Status for økonomi 2018

Regnskabsskønnet ultimo 2018 holder. Årets resultat er fortsat ca. 250.000 kr. Positiv likviditet ved årsskiftet og lavere udgifter til renter på kassekredit.

Karin sender det endelige regnskab til revisionen og melder ud til bestyrelsesmedlemmerne omkring underskrift.

 

 

Ad. Pkt. 3 – Generalforsamling – fortsat planlægning

Generalforsamlingen afholdes den 12. marts 2019 kl. 19.00 på Skolen ved Herredsåsen. Lokaler er reserveret.

Max sørger for indkøb af drikkevarer.

Thomas har medlemslister, årsmærker og regelbøger med.

Vini har opgaven vedrørende dirigent.

Formandens beretning, der som nyt også indeholder beretninger fra udvalgene, udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Rundsendes inden den gøres færdig. Udvalgene afleverer input til den samlede beretning senest den 21. februar. Samme dato er der deadline for medlemmernes forslag til generalforsamlingen.

 

 

Ad. Pkt. 4 – Nyt fra udvalgene

Matchprogram udsendes snarest.

Regelbøger sælges for 30 kr. stk.

 

 

Ad. Pkt. 5. – Status for regelundervisning og lokalregler

Planen for introduktion til nye golfregler følges. Der har været et fremmøde på ca. 15 pr. arrangement. Mindre for juniorer.

 

Nye lokalregler er godkendt af DGU og fremgår af scorekortet udskrives.

 

 

Ad. Pkt. 6 – Eventuelt

Der var enighed om, at alle tilbud til ikke medlemmer skal ske inden for de nuværende rammer for rabatkuponer og medlemskaber. Der aftales ikke andre særordninger.

 

Ad. Pkt. 7 – Næste møde

  1. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset.