Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2020

 

Tilstede:

Afbud: Kim Bjørn, Max Antoni

 

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Status for økonomi

  1. 2019 – forventet resultat

Der forventes foreløbigt et positivt resultat, svarende til budgettet i forhold til driften.

  1. Budget 2020
    1. Sidste nyt vedrørende medlemstal

Netto minus 13 fuldtids seniormedlemmer og minus 16 passive pr. 1. januar.

Der er p.t. 8 nye medlemmer efter 1. januar 2020.

Budget 2020 der forelægges for Generalforsamlingen justeres for de senest kendte

medlemstal. Forventet driftsoverskud ca. 100.000 kr.

Ad. Pkt. 3. Nyt fra udvalgene

  1. Matchudvalg – endeligt matchprogram

Det endelige matchprogram offentliggøres ca. 1.3. når alle sponsorer er på plads.

  1. Sponsorudvalg

Der arbejdes på afsøgning af muligheder for nye sponsorer. Bl.a. har vi 5 ledige flag.

Begynderudvalg

Hans Peter holder opstartsmøde med hjælpere til begynderaften. Foldere til nye   medlemmer er færdig.

Køkkenet

Vini indbyder til dialog om kommende sæson med Marianne.

Husudvalg

Der opsættes nyt lys i køkkenet.

Bagerste dør i bagrum repareret. Rude i fordør udskiftes.

Betonkant på terrasse repareres til foråret.

Ad. Pkt. 4. Status for cykelstien

Der er dialog med kommunen om diverse udeståender, herunder dræn fra cykelstien. 

Ad. Pkt. 5. Regler for passive medlemmer

Retningslinjerne for passive medlemmer og retningslinjerne for par-trebanen skrives ned og der udarbejdes opslag. Thomas/Vini.

Ad. Pkt. 6. Eventuelt

Thomas kommer med oplæg til ændring af teesteds-markeringer/fra gul, rød, grøn til afstandsmarkeringer m.v.

Opslag i greenfee-rum revideres. Hans Peter.

Der arbejdes på at få et team, der kører banekontrol i sæsonen. Thomas melder tilbage.

Folkeoplysningsudvalget har bevilget 7.500 kr. til indkøb af compressor. Morten undersøger hvad der skal indkøbes.

Der etableres et rekrutteringsudvalg. Kandidater søges. Tages op på næste møde.

Der arbejdes på at begrænse rågebestanden. Hans Peter går videre med opgaven.

Ad. Pkt. 7. Næste møde

  1. februar 2020 kl. 19.00.

Generalforsamling den 17. marts 2020. Indkaldelse sendes ud ca. 28. februar.