Referat af betsyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2017

Tilstede var: Lars Bagge, Kim Bjørn, Hans Peter Sørensen, Jes Clausen, Steen Thorsen, Max
Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Afbud fra: Ole Pedersen, Erik Mortensen.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater samt referaternes form fremadrettet
3. Opsamling på referaterne fra de sidste to møder – 31.8. og 10.9.
4. Status på økonomien – opsamling fra indmeldinger fra de budgetansvarlige.
5. Nyt fra udvalgene
a. Baneudvalg
b. Matchudvalg
c. Junior/elite
d. Begynderudvalg
e. Husudvalg
6. Status på forpagtningsaftale Golfcafe
7. Dagsorden for temadag den 1. oktober 2017
8. Eventuelt

Referat:

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. Pkt. 2. Godkendelse af referater samt referaternes form fremadrettet
Der udarbejdes fremadrettet beslutningsreferater, der sendes til godkendelse på mail.

Ad. Pkt. 3. Opsamling på referaterne fra de sidste to møder – 31.8. og 10.9.
I forhold til de aftalte indsatspunkter og initiativer bl.a. i forhold til kommunikation og greens aftalt
på møde den 10.9, fastholdes disse og Lars følger op.

Ad. Pkt. 4. Status på økonomien – opsamling fra indmeldinger fra de budgetansvarlige
Jes omdelte opsummering af forventninger til regnskab 2017. Der forventes fortsat et positivt
resultat. I forhold til banedriften har der været uventet store reparationsudgifter. Desuagtet
forventes banens budget at bliver overholdt ved udgangen af året. Den samlede orientering blev
taget til efterretning.

Ad. Pkt. 5. Nyt fra udvalgene
Baneudvalget – der er bestilt roughklipning i uge 21 i 2018 samt sprøjtning mod kløver m.v. i uge
23.
Matchudvalg – der er få matcher tilbage i sæsonen, klubmesterskab i hulspil, medhjælpermatch og
afslutningsmatch.
Junior/eliteudvalg –der bliver to herreelitehold i 2018, efter samme model som i 2017.
Begynderudvalget – har afsluttet sæsonen.
Husudvalget – Maling til huset bestilles snarest på rekvisition fra Kalundborg kommune.

Ad. Pkt. 6. Status på forpagtningsaftale Golfcafe
Forpagtningsaftalen er genforhandlet og forlænges for 2018 uændret. Inventarlisten skal føres ajour
i forhold til det af klubben indkøbte. Jes fremfinder fakturaer.

Ad. Pkt. 7. Dagsorden for temadag den 1. oktober 2017
Hovedpunkterne bliver
• Aktiviteter i 2018
o Matcher
o Rekruttering
o Øvrige
• Årskalender
• Banen
• Bemanding af diverse opgaver
• Generalforsamling 2018
• Budget 2018
Specificeret program udarbejdes. Mødetidspunkt 9.00 i klubhuset.

Ad. Pkt. 8. Eventuelt
Steen kontakter Carsten Duus mhp optryk af plancher med klubmestre og undersøger hvor gamle
træplancher befinder sig.
Steen følger op på pasning af golfbiler.

Næste bestyrelsesmøde – 31. oktober kl. 18.00 i klubhuset.

For referatet
Vini Lindhardt
24.9.2017