Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 13. december 2017.

Til stede var: Kim Bjørn, Jes Clausen, Steen Thomsen, Max Antoni, Ole Pedersen,
Hans Peter Sørensen, Erik Mortensen og Vini Lindhardt.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. Pkt. 2. Budget 2018-2020
Budgetudkastfor 2018 samt overslag for 2018-2020 blev forelagt med alternativer.
Der er fortaget justeringer i diverse budgetposter ud fra forventningerne til regnskab
2017 samt ønsker til aktiviteter i 2018. Der er ikke budgetteret med medlemstilgang,
da det kun giver minimale indtægter 1. år. Der budgetteres med et positivt resultat
samt en mindre kontingentforhøjelse.

Der var enighed om at godkende budgetmodel 2 for 2018 samt overslaget for 2018-
2020 og forelægge dette for den kommende generalforsamling.

Ad. Pkt. 3. Ansættelse af chefgreenkeeper
Bestyrelsen blev orienteret om de afholdte samtaler. Der var indkommet 7
ansøgninger. Ansættelsen vil ske pr. 1. februar 2018.

Ad. Pkt. 4. Håndtering af dårlige betalere
Optages i regnskabet som tab på debitorer.

Ad. Pkt. 5. Status for banens drift
Intet nyt.

Ad. Pkt. 6. Orientering fra Thomas om sponsoraftaler og diverse ansøgninger
om støtte.
Sponsoraftaler for 2018 er indgået. Der er søgt penge til Golfens dag i LIV Kalundborg
samt virksomhed om støtte til juniorarbejdet. Flere ansøgninger på vej.

Ad. Pkt. 7. Koordinationsmøde med ”Klubberne i Klubben”
Kim Bjørn indkalder til møde vedrørende ønsker til aftaler og leverancer fra caféen..
Vini deltager.

Ad. Pkt. 8. Fritspilsaftaler
Fritspilaftale med Trelleborg er indgået. Aftale med Dragsholm afventer.

Ad. Pkt. 9. Generalforsamling 13. marts 2018
a. Lokaler – reserveret
b. Kandidater til bestyrelsen – der forventes at være 3 ledige pladser til
nybesættelse.
c. Evt. Vedtægtsændringer. – drøftet.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt
Sten orienterede om status for ledige bagskabe. Der gøres forsøg med skabe i to
niveauer – et over og et underskab.
Greenfeebogen fjernes og der skal alene bruges Golfbox fsv angår 18 huller. Alene
greenfeebog til par 3 banen.

Næste møde onsdag den 17. Januar 2018 kl. 18.00 i klubhuset.