Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 9. oktober 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede var: Kim Bjørn, Morten Holmelin, Karin Holm, Lars Slott, Steen Thorsen, Sven Gabe, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Afbud: Hans Peter Sørensen

Fra 18.30 til 19.00 kunne medlemmerne møde repræsentanter fra bestyrelsen i Klubhuset med spørgsmål m.v. – Ingen fremmødte.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 1a – Opsigelse af forpagtningsaftale vedrørende cafe.

Ad. Pkt. 1.a. Opsigelse af forpagtningsaftale vedrørende cafe.

Vini orienterede om at Sten og Marianne den 7.10. har meddelt bestyrelsen, at de ikke ønsker at fortsætte forpagtningen af Golf cafeen fra 28. februar 2019.

Forlængelse af den nuværende forpagtningsaftale har været drøftet ved to møder i september mellem Steen/Marianne og formand/næstformand. Fra første møde i september varslede Sten, at de havde andre muligheder i spil, da indtjeningsmulighederne ikke var tilfredsstillende.

På baggrund af såvel forpagteres som klubbens ønsker til den kommende aftale, blev der udarbejdet udkast til revideret aftale som bestyrelsen og forpagter havde fået til overvejelse. Aftalen skulle færdiggøres senest 1. november og var derfor sat på bestyrelsens dagsorden den 9. oktober.

Der udarbejdes nyt grundlag for annoncering efter nye forpagtere.

Der udsendes nyhedsbrev, hvor medlemmerne orienteres om opsigelsen.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomi 2018

Der er fortsat en positiv forventning til forventet regnskab 2018. Der er stadig vigende indtægter, men banedriften har givet færre udgifter end forventet. Likviditeten er stadig positiv og renteudgifterne mindre end budgetteret.

Ad. Pkt. 3. Budget 2019

Med de kendte udmeldinger fra fuldtidsmedlemmer og øvrige indtægter og udgiftsniveau kendt fra 2018 er der en udfordring i forhold til budget 2019 på ca. 200.000 kr. Der er ikke indregnet nye medlemmer. Hvis der indregnes et nyoptag på 25 med halvårsvirkning, svarende til de seneste års tilgang, er udfordringen ca. 100.000 kr.

På næste bestyrelsesmøde skal der gås mere i detaljer med forventningerne til budget 2019 samt hvilke handlemuligheder der skal arbejdes med.

Der indbydes til medlemsmøde den 12. november. Kl. 19.00 i klubhuset til drøftelse af kommende budget. Der vil blive lagt op til en drøftelse af de aktiviteter og forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, herunder de valg, der skal træffes for at lægge budgettet. Med afsæt i de fremkomme forslag og drøftelser vil vi præsentere mulige scenarier for et budget.

Afviklingen af medlemsmødet aftales nærmere på næste bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 4. Status for banedriften

Kalundborg kommune behandler ansøgning om omlægning af træningsfaciliteter. Der er givet en forhåndsgodkendelse. Endelig godkendelse afventer.

Der vil være omfattende arbejder på banen i uge 42. Det varsles overfor medlemmerne.

Tidspunktet for overgang til vinterbane/greens afgøres af Jesper under hensyn til banen. Annonceres når det er aktuelt.

Der afprøves én-mands golfbiler til efterfølgende overvejelse i bestyrelsen.

Der arbejdes intensivt i forbindelse med begyndende svamp i greens.

Ad. Pkt. 5. Status for boldopsamlingen 2019 – erfaringer og overvejelser vedrørende 2019

Forud for sæson 2019 skal der aftales plan og forventning til boldopsamling. Tilrettelæggelsen skal bl.a. ske under hensyntagen til klubbens forskellige aktiviteter, herunder træningen.

Ad. Pkt. 6. Kommende matcher og aktiviteter

Afslutningsmatch – 21.10. Sponsor MENY

Mortensmatch – 4.11. Sponsor – KVICKLY

Søndagsmatcher – starter den 11.11.

Ad. Pkt. 7. Planlægning af matcher m.v. for 2019

Lars Slott orienterede om at arbejdet er påbegyndt.

Ad. Pkt. 8. Nye golfregler fra 2019

Klubben har deltaget med fem personer i DGU’s arrangementer vedrørende nye golfregler pr. 1.1.2019. Denne gruppe vil stå for de kommende aktiviteter. Vini udarbejder oplæg til gruppen om afviklingen. Sendes rundt i uge 42.

Medlemmerne skal tilbydes den trykte udgave af golfreglerne eller lommeguiden. Thomas bestiller 250 stk. af hver til uddeling.

Ad. Pkt. 9. Eventuelt

Kommende generalforsamling bliver 12. eller 19. marts. Afgøres på næste møde.

Der vil fremadrettet i muligt omfang blive flagret dagen efter danske professionelle golfspillere vindere sejre i udlandet, i overensstemmelse med DGU’s opfordring.

Thomas indgår aftale efter fast pris, det hidtidige niveau, rengøring i klubhus/toiletter hen over vintersæsonen.

Der er indgået aftale med OK om sponsorat. Orientering herom til medlemmerne i nyhedsbrev fra kontoret.

Årets ildsjæl skal kåres ved den kommende generalforsamling.

Der er behov for ”flere genstande” til salg i forbindelse med sponsorater. Sponsorudvalget kommer med oplæg. Eksempelvis bænke rundt på banen.

Ad. Pkt. 10 – Næste møde

Tirsdag den 6. november kl. 18.30 – alene budgetmøde.